Ei kompostointilaitosta Kempeleeseen

31.1.2018 Tilannetiedote:

29.1.2018 julkaistussa Lakeuden puhdistamon tiedotteessa ilmoitetaan VRJ:n vetävän hakemuksensa pois Oulun seudun ympäristötoimesta. Näin ollen katsomme adressin tehneen tehtävänsä ja allekirjoitusten kerääminen lopetetaan. Kiitämme kaikkia allekirjoittaneita. Lakeuden keskuspuhdistamo kuljettaa tällähetkellä lietteen biokaasutukseen ja vuoden 2017 puolella muodostetut aumat hoidetaan nykyisellä alueella vielä loppuun. Alueen asukkaat jatkavat kuitenkin tilanteen seuraamista. Kaikki adressit on nyt suljettu.

poisveto.png

UUSI ADRESSI 

 

**** ADRESSI ON SULJETTU. ADRESSI ALLEKIRJOITUKSINEEN ON PALAUTETTU OULUN YMPÄRISTÖTOIMELLE 23.3. KLO 10.10 ****

 

VRJ Pohjois-Suomi Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa jätevesilietteen, biokaasulaitoksen mädätteen ja hevosenlannan kompostointiin Kempeleen Niittyrantaan osoitteeseen Helpikuja 55. Tämä adressi vastustaa kompostointilaitoksen toiminnan laajentamista Kempeleessä.

Jäälissä kompostointilaitos tuottaa merkittävää hajuhaittaa 10km päässä asutuksesta. Nyt haettavan luvan lähialueella 2 kilometrin sääteellä on runsaasti asutusta joista osa on alle 10 vuotta vanhaa rakennuskantaa. Lisäksi noin 2 kilometrin päässä on lähin koulu, Santamäen koulu jossa on luokat 1-4 ja päiväkoti. Alueella asuu runsaasti lapsiperheitä joten hajuhaitta aiheuttaa voimakasta asumisviihtyvyyden laskua, voi aiheuttaa jopa muuttotappiota alueelle ja merkittävää asuntojen arvon alenemista.

16831973_10154898599556166_4990042686367928038_n.jpg

Nykyisessä hakemuksessa VRJ kirjoittaa hajuhaitoista ihan päinvastoin kuin Jäälin hakemuksessaan, vaikka toiminnassa ei ole juurikaan eroavaisuuksia. Myös hajun leviämisalue on esitetty kompostointilaitoksesta merelle päin vaikka merkittävä osa tuulesta on nimenomaan toiseen suuntaan, mereltä kohti asutusta. VRJ:n ympäristölupahakemus kertoo merkittävimmän haitan tulevan nimenomaan hajusta viihtyvyyshaittana, mutta samassa yhteydessä kertoo että vaikutus ilmanlaatuun olisi positiivinen verrattuna nykytilaan asiaa lainkaan perustelematta.

VRJ kertoo myös toiminnastaan syntyvän hajuhaitan lisäksi merkittävää meluhaittaa. Jo nykyisellään alueen asuinviihtyvyyttä laskee ylikulkevan lentoliikenteen aiheuttama meluhaitta. Oulunsalon lentokenttä sijaitsee 5 kilometrin päässä Niittyrannan asuinalueesta, ja ylikulkeva liikenne on sekä laskeutuvaa- että nousevaa liikennettä.

VRJ:n hakemuksen mukaan liikenne Niittyrannan kompostointilaitokselle kulkisi Niittyrannantietä noin 9,5 kertaa päivässä, 2400 kuljetusta vuodessa, asutusalueen läpi. Tie on jo nykyisellä kuormituksellaan osittain erittäin heikossa kunnossa, eikä sen uskota kestävän raskasta rekkaliikennettä. Myös kompostointijätteen kuljetusta asuinalueen läpi pidetään erittäin huonona ratkaisuna: Niittyrannantiellä kulkee paljon ulkoilijoita, lapsia eikä koko tietä kata kevyenliikenteen väylä. Tiellä on myös vähän suojateitä. Uusimmalta Niittyrannan asuinalueelta tulee pienten lasten kulkea kouluun nimenomaan Niittyrannan tien ylitse. Raskaan liikenteen reitin ei tulisi kulkea asutusalueen läpi.

Suunniteltu kompostointilaitos haittaa myös alueella tapahtuvaa metsästystä ja sen uskotaan vaikuttavan alueen fasaanikantaan negatiivisesti. 

Kempeleessä on jo nyt ollut rottaongelmaa jota ei ole saatu täysin hallintaan ja tämä kompostointilaitoksen uskotaan nostavan ongelman uudestaan suureksi.

 

VRJ:n tulisi hakea laitokselleen paikkaa joka sijaitsee reilusti kauempana lähimmästä asutusalueesta. Tämä adressi ei vastusta VRJ:n toimintaa muutoin kuin ympäristöluvassa haetun uuden sijoituspaikan osalta. 

 

Valistusta varten on aina mainittava Diaarinumero OUKA/4239/2016 ja kannanotot ja huomautukset tulee lähettää 23.3. mennessä.

"Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero OUKA/4239/2016, on toimitettava kirjallisena viimeistään 23.3.2017 osoitteella: Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta, PL 34, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu tai sähköpostilla ymparisto(at)ouka.fi."

Tämä adressi toimitetaan Oulun kaupungille määräaikaan mennessä, osa allekirjoituksista kerätään myös paperiversiona Niittyrannan ja Sarkkirannan alueella.

 

LINKIT

Kuulutus hakemuksesta Oulun kaupungin nettisivuilla

Hakemusasiakirjat

Hajuhaitan kantama Jäälissä (Kaleva)

Taskilan hajut muuttivat Jääliin (Kaleva)

Facebook-ryhmä Ei kompostointilaitosta Kempeleeseen

1.3.2017: Rantalakeus lehti: Niittyrantaan suunniteltu kompos­toin­ti­laitos aiheuttaa vastutusta – lue miksi

Artikkeli Kalevassa 2.3.2017 s. 8. Kaleva ei pyytänyt juttua tehdessään ollenkaan kommenttia Niittyrannan asukkailta vaikka olimme Kalevaan yhteydessä hyvissäajoin.

 

KORJAUKSET JA LISÄYKSET

25.2. Korjaus "toiminnassa ei ole juurikaan eroavaisuuksia": Kompostointilaitoksella on tarkoitus käsitellä pääasiassa Lakeuden keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolla syntyvää kuivattua jätevesilietettä sekä hevosenlantaa. Näiden lisäksi alueelle voidaan vastaanottaa tarvittaessa pieniä määriä jätevesilietettä muilta jätevedenpuhdistamoilta tai mädätteitä biokaasulaitoksilta.

Toiminta ei siis ole samassa mittakaavassa kuin Jäälissä, mutta syntyvä hajuhaitta on silti merkittävä alueen asukkaille. Hakemus koskee silti myös lupaa jätevesilietteen, biokaasulaitoksen mädätteen ja hevosenlannan kompostointiin.

 

25.2. Lisäys: VRJ lupaa valvoa toiminnan aikana tuulensuuntaa ja tehdä  hajua aiheuttavia töitä vain suotuisalla tuulella. Laitoksen seinään tulisi tuulen suuntaa ohjaavat liikennevalot, ja vihreän valon palaessa tuuli olisi vain merelle päin. Tuuliatlaksen mukaan suurin osa tuulesta puhaltaa kuitenkin melkein kaikkialle muualle paitsi VRJ:n ehdottamaan tuulensuuntaan. Hajuhaitan leviämistä on siis mahdoton hallita. Hajuhaitan leviäminen Oulunsalon ja Leton puolelle on merkittävänä vaarana. Niittyrannan asukkaat kokevat kuitenkin jo nykyisestä toiminnasta hajuhaittaa. Tuuliatlaksesta kuva ja mallinnos alla. 1,6 kilometrin päässä vihreällä vyöhykkeellä sijaitsee myös asutusta.
1km.png

tuulikartta.png

25.2. Lisäys: Jäälissä toiminnanharjoittaja ei ole päässyt ympäristöluvan vesienkäsittelyn tavoite-arvoihin BOD 7atu:n ja kiintoaineen osalta vuosien 2015-2016 aikana. ELY-keskus on edellyttänytr toiminnanharjoittajaa laatimaan kirjallisen suunnitelman parannustoimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. VRJ:n hakemuksesta ei selkeästi kerrota sitä mitä toimia se aikoo käyttää ettei vesi valu lähiojiin. Lähiojien kuntoa ei ilmeisesti seurattaisi mitenkään. Peräoja kulkee suoraan uuden kompostointikentän vierestä Liminganlahteen. Ongelmat vaativat isoja toimia Jäälissä, Kempeleen Niittyrannan alue on paljon kosteampaa kuin Jäälissä joten valumisongelmaan on suhtauduttava isommalla kaavalla kuin mitä suunnitelmissa esitetään.

Jäälin Vasikkasuon huomautus rikkomuksista

 

1.3. Lisäys: ALUEHALLINTAVIRASTO (myöh. AVI). on 5.2.2014 antanut päätöksen jonka mukaan Lakeuden Keskuspuhdistamon tulee siirtää toiminta nykyiseltä alueelta muualle tai muuttaa aumakompostointi suljetuksi laitokseksi. Lakeuden keskuspuhdistamon aloittamisen (1996) jälkeen lietteenkäsittelytekniikoissa on tapahtunut kehitystä eikä voida katsoa aumakompostoinnin enää vastaavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa eikä olevan ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaista. "Käyttökelpoisuusvaatimus edellyttää menetelmiä, jotka on kehitetty sellaisessa mittakaavassa, että ne ovat käyttöön otettavissa teollisuuden alalla taloudellisesti ja teknisesti kannattavasti ottaen lisäksi huomioon ympäristösuojelun hyödyt." VRJ suunnittelee kuitenkin laajentavansa toimintaa Lakeuden Keskuspuhdistamon yhteydessä samalla aumatekniikalla vaikka se ei vastaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

2.3. Adressia aloittaessa virheellisesti luulimme että tarkoituksena on siirtää Jäälin toiminta Kempeleeseen. Hakemuspapereista sai aluksi tämmöisen käsityksen. Tämä käsitys oli kuitenkin väärä. Väärinkäsitys ei silti edelleenkään vähennä hajuhaitan merkitystä alueen asukkaille. Niittyrannassa on jo nyt Lakeuden keskuspuhdistamon kompostointikenttä mutta suunniteltu uusi kenttä on VRJ:n joten käsittelemme aihetta edelleen otsikolla "Ei kompostointilaitosta Kempeleeseen". Nykyisellään alueella on lupa 300 kuutiometriin hevosenlantaa mutta uudelle alueelle haetaan 2000 kuution lupaa. Määrä on merkittävä. Kompostointialueen koko muuttuisi 1,5 hehtaarista 2,5 hehtaariin.

2.3. Uuden kompostointialueen lajiselvitys: Hakemuksessa esitetty tieto alueella esiintyvistä lajeista ja esiintyvyydestä on hyvin suppea. Hakemus ei tarjoa lainkaan tietoja siitä millä alueella on käyty tutkimassa, kenen toimesta ja koska. Alue on EU:n ympäristödirektiivin suojeleman viitasammakon levinneisyys ja esiintyvyysalueella. Monet maankäytön ja ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa viitasammakkopopulaatioihin. Maailmanlaajuisesti yhtenä suurimmista sammakkoeläinten uhanalaistumisen syistä pidetään sopivien maa- ja vesielinympäristöjen vähenemistä. Suunnitelmien mukainen uusi kompostointialue on viitasammakolle sopivaa: lähialueen ojat voivat toimia viitasammakon talvehtimispaikkoina ja niiden pientareet voivat olla tärkeitä kesäelinympäristöjä ja vaellusreittejä. VRJ ei saa toiminnalla uhata suojellun lajin elinalueita.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )