EI Vanttilan lumenkaatopaikalle NEJ till snödumpning i Fantsby

Vastustamme Espoon Vanttilaan rakenteilla olevaa lumenkaatopaikkaa.

Vaadimme toimenpideluvan purkamista ja lumenkaatopaikan välitöntä siirtoa sellaiselle alueelle, jossa siitä ei ole tämänkaltaista kohtuutonta haittaa asutukselle, asukkaille, vieressä olevalle koululle ja koululaisille Vanttilan, Kurttilan ja Kauklahden alueella. Tuhansien lumirekkojen ajelu lapsivaltaisella alueella on saatava estettyä. Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön on saatava säilyä viihtyisänä ja turvallisena!

Tällä adressilla vetoamme Espoon kaupungin päättäjiin, jotta virkamiespäätöksenä kesäloma-aikaan tehty rakentamispäätös kumotaan. Adressi tullaan toimittamaan valtuuston neuvottelukunnalle, josta viestimme menee eteenpäin.

Vi undertecknade motsätter oss att det byggs en snödumpningsplats i Fantsby i Esbo.

Vi kräver att det åtgärdstillstånd som utfärdats hävs och att snödumpningsplatsen omedelbart flyttas till ställe där den inte utgör ett lika oskäligt besvär för invånare, den intilliggande skolan ock skolelever i Fantsby, Kurtby och Köklax. Att tusentals långtradare lastade med snö får köra pä ett område där många barn rör sig dagligen måste förhindras. Det hemtrevliga och trygga bostadsområdet måste få fortsätta vara hemtrevlig och tryggt!

Med den här namninsamlingen vädjar vi till beslutsfattarna i Esbo att återta tjänstemannabeslutet som fattades under semestertiden. Namninsamlingen lämnas till Esbo fullmäktiges förhandlingskommitté för att föra ärendet vidare.