Kilparatsastus ja hevosten hyvinvointi/Tävlingsritt och hästens v

Me allekirjoittaneet olemme huolestuneita suomalaisen kilparatsastuksen tilasta.


Tiedämme, että on olemassa Suomen Ratsastajainliiton laatimat kilpailusäännöt sekä eläinsuojeluasetus, joiden mukaan:


"Eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti. Eläimen potkiminen sekä lyöminen kuritus-, koulutus- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa eläintä vahingoittavalla välineellä on kielletty.” Eläinsuojeluasetus, luku 4 § 12


Kuuliaisuus ei saa olla pakonomaista tottelemista, vaan sen on tultava esiin tarkkaavaisuutena, halukkuutena ja luottavaisuutena koko hevosen olemuksessa sekä eri liikkeiden suorittamisen keveytenä ja helppoutena. Kuolaintuntuman on oltava pehmeä ja kevyt, suun kiinni ja niskan pehmeässä peräänannossa ilman ratsastajan käden vastustelua.”  SRL Koulusäännöt 416 Lennokkuus ja kuuliaisuus, kohta 2


”Ratsastajan apujen tulee olla pehmeät ja niin näkymättömät kuin mahdollista. Apujen käytössä ei saa esiintyä väkivaltaisuutta. Ratsastajan tulee istua hyvässä tasapainossa syvällä satulassa ristiselkä ja lantio pehmeän jäntevänä.”  SRL Kouluratsastussäännöt 418 Ratsastajan istunta ja apujen käyttö


”Kilpailija ei saa purkaa kiivastumistaan raipan käytöllä. Sellainen on aina liiallista.” SRL Esteratsastussäännöt 322, 8.2Olemme kuitenkin huomanneet, että nämä säännöt eivät toteudu edes kansainvälisissä kilpailuissa joissa hevosia voidaan kilpailusuorituksien aikana potkia jatkuvasti kannuksilla, rankaista raipalla ja ratsastaa kovalla kuolaintuntumalla ilman että siihen puututaan tuomareiden tai stewardien taholta. Hevosen epäasiallisen tai väkivaltaisen kohtelun seuraukset ratsastajalle ovat mitättömät. Puhuttelu tai ala-arvoinen piste ko. suorituksesta ei auta hevosta jälkikäteen. Hevosen hyvinvoinnista vastuussa olevilla henkilöillä tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus ja uskallus puuttua suoritukseen, mikäli hevosen hyvinvointi vaarantuu.


Hevosta lajina on viimeisten vuosikymmenen aikana tutkittu yhä enemmän, mutta näiden tutkimuksien tulokset eivät valitettavasti näy kilpakentillä.  Hevonen on ajatteleva ja tunteva eläin, josta ihminen on vastuussa.  Vastuuntuntevina ihmisinä meidän tulisi jatkuvasti kehittää kaikkea toimintaamme hevosten kanssa – kilparatsastus mukaan lukien – hevosystävällisempään suuntaan.


Hyvien hevostaitojen opettaminen on aloitettava ruohonjuuritasolta; ratsastuskouluissa ja seurakilpailuissa. Kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailijat toimivat tälle ruohonjuuritasolle esimerkkinä hyvästä hevostaidosta.


Meillä on Suomessa suhteellisen nuori kilparatsastuskulttuuri ja siksi mahdollisuus luoda hevosystävällinen urheilumuoto, jota suuri yleisö ja lajiin perehtymättömätkin voivat seurata katsomosta vailla huolta hevosten hyvinvoinnista.


Me allekirjoittaneet vaadimme, että

- Suomen Ratsastajainliitto ottaa julkisesti kantaa kilparatsastuksessa esiintyvään hevosten sääntöjen vastaiseen pakottamiseen ja rankaisemiseen.

-Suomen Ratsastajainliitto ottaa vastuun laatimistaan säännöistä ja pyrkii löytämään ratkaisuja kilpaurheilussa esiintyvää hevosten pakottamista vastaan; ei vain sanoin, vaan myös teoin.

- Suomen Ratsastajainliitto selvittää ja tarkentaa myös stewardien ja tuomareiden vastuun hevosen hyvinvoinnin varmistamisesta.

 


HUOM! Valmis adressi toimitetaan Suomen Ratsastajainliittoon.

 

Tävlingsritt och hästens välmående

 

Vi undertecknade är oroliga över tillståndet inom den finska tävlingsritten.

 

Vi vet att det finns Finska Ryttarförbundets Tävlingsreglemente samt Djurskyddslagen, enligt vilka;

 

“Djur skall behandlas lugnt, och de får inte i onödan skrämmas eller skärras upp. Vid hanteringen av djur skall såvitt möjligt tas fasta på djurens arttypiska beteende, såsom flockinstinkten.

Djur får inte skadas eller utsättas för våld. Det är förbjudet att sparka djur och att i tuktnings- eller dressyrsyfte eller i annat sådant syfte slå djur med ett tillhygge som skadar dem.”  Djurskyddsförordning 7.6.1996/369 4 kap § 12

 

“Djur får inte dresseras eller användas så att deras hälsa eller välbefinnande tar skada. Djur får inte tvingas att försöka anstränga sig på ett sätt som överstiger deras naturliga anlag eller krafter.”  Djurskyddsförordning 7.6.1996/369 4 kap § 13

 

“Lydnad får inte vara tvångsmässigt lydande, utan det skall synas som uppmärksamhet, villighet och förtroendefullhet i hela hästens väsen samt som mjukhet och lätthet i prestationen av de olika rörelserna.  Tygelkontakten skall vara mjuk och lätt, munnen skall vara stängd och nacken i mjuk eftergift utan motsättning till ryttarens hand.”  FRF Tävlingsreglemente, Dressyr, 416 Schwung och lydnad, del 2, fri översättning

 

“Ryttarens hjälper skall vara mjuka och så osynliga som möjligt.  Det får inte förekomma våld vid användning av hjälperna.  Ryttaren bör sitta i god balans djupt i sadeln med en mjuk spänst i korsrygg och bäcken.”  FRF Tävlingsreglemente, Dressyr, 418 Ryttarens sits och användning av hjälper, fri översättning

 

“Ryttaren får inte ge utlopp för sin upprördhet genom bruk av ridspöet. Sådant bruk är alltid alltför kraftigt.”  FRF Tävlingsreglemente III, Banhoppning 322 8.2

 

 

Vi har dock observerat att dessa reglemente och förordningar inte verkställs, ens vid internationella tävlingar där hästar kan sparkas konstant med sporrarna, straffas med spöet och ridas med hård tygelkontakt utan att varken domarna eller stewardarna ingriper.  Konsekvenserna för ryttaren av osaklig eller våldsam hantering av hästen är obetydliga.  En påpekan eller underkänt poäng för ifrågavarande prestation hjälper inte hästen i efterhand. De personer som är ansvariga för hästens välmående borde, vid behov, ha möjlighet och mod att ingripa i prestationen, om hästens välmående äventyras.

 

Under de senaste decennierna har det forskats mer och mer i hästen som art, men resultaten av dessa forskningar syns dessvärre inte ännu på tävlingsbanorna.  Hästen är ett djur som tänker och har känslor och som människan är ansvarig för.  Som ansvarskännande människor borde vi konstant sträva till att utveckla allt vi gör med hästar i en hästvänligare riktning, tävlingsritten inkluderad.

 

Inlärning av god horsemanship måste börja på gräsrotsnivå; i ridskolorna och på klubbtävlingarna. Tävlingsryttarna på nationell och internationell nivå fungerar som exempel på god horsemanship för denna gräsrotsnivå.

 

Tävlingsrittskulturen är relativt ung i Finland och därför finns möjligheten att skapa en hästvänligare sport som den stora publiken samt icke-hästmänniskor kan följa med från läktarna utan oro för hästens välmående.

 

Vi undertecknade kräver att

 

-       Finska Ryttarförbundet offentligt tar ställning till regelvidrigt tvingande och straffande av hästar i tävlingssammanhang.

 

-       Finska Ryttarförbundet tar ansvar för det reglemente som förbundet uppgjort samt strävar till att finna lösningar till i tävlingssammanhang förekommande tvång av hästen; inte bara med ord, utan även med handlingar.

 

-       Finska Ryttarförbundet utreder och preciserar även stewardarnas och domarnas ansvar gällande säkerställandet av hästens välmående.

 

 

OBS!  Adressen överlämnas till Finska Ryttarförbundet.Competitive Riding and the Welfare of the Horse

We, the undersigned, are concerned about the state of competitive riding in Finland.


We are aware of the rules of The Equestrian Federation of Finland as well as the Animal Welfare Act, which state that:


“An animal cannot be harmed or handled violently.  Kicking and hitting an animal with a harmful object for schooling or punishing purposes or any other such reason is forbidden.”  Animal Welfare Act, chapter 4 § 12


“Submission does not mean subordination, but an obedience revealing its presence by a constant attention, willingness and confidence in the behavior of the Horse as well as by the harmony, lightness and ease it is displaying in the execution of the different movements. The Horse should accept the bit softly and lightly, the mouth should remain closed and the poll supple without resistance to the rider’s hand. ” SRL Rules for Dressage 416 : 2


“The rider’s aids should be soft and as imperceptible as possible.  No force should be used when giving aids. The Athlete should be well-balanced and sitting deep in the center of the saddle with his loins and hips supple and elastic.”  SRL Rules for Dressage 418


“The whip cannot be used to vent an Athlete’s temper.  Such use is always excessive.” SRL Rules for Jumping 322, 8.2


We have observed that these rules are not adhered to, not even in international competitions where it is acceptable to kick a horse with spurs, punish it with a whip, and ride with a harsh hand during a performance without the judges or stewards interfering.  The consequences the rider faces for unacceptable or violent riding are minimal.  A verbal warning or a low score at the competition in question will not help the horse afterwards.  The people who are in charge of the welfare of the horse should have the opportunity and the courage to interfere with the performance if the horse’s welfare is endangered.


Horses as a species have been studied extensively, but the equestrian sport does not reflect the results of these studies.  A horse is a sentient being for which we are responsible.  As responsible human beings, we should continue to develop all of our equestrian activities, competitions included, in a more horse-friendly direction.


Teaching good horsemanship should already start at the grass roots level: in riding schools and lower level competitions.  National and international competitors are the role models for these riders.


Competitive riding has a relatively short history in Finland, and since we are not bound by longstanding traditions, wen have the opportunity to create a horse-friendly sport, a sport that invites a larger audience, even those who are not horse enthusiasts, to watch competitions without having to fear for the welfare of the horses involved.


We, the undersigned, demand that


- The Equestrian Federation of Finland make a public statement concerning the illegal forcing and punishing of horses that occur in competitive riding,

- The Equestrian Federation of Finland take responsibility for the rules it has created and take action in regard to forceful riding in competitions

- The Equestrian Federation of Finland to clarify the responsibilities of judges and stewards to ensure the welfare of the horse.

 

ATTN! The completed petition will be sent to The Equestrian Federation of Finland


Katariina Alongi ja Minna Lindström    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?