Pelastakaa Suomen merentutkimus! Rädda havsforskningen i Finland! Save the Finnish marine research!

Adressi on luovutettu liikenne- ja viestintäministeriöön 7.3.2008.
Adressen överlämnades till kommunikationsministeriet 7.3.2008.
The petition was handed over to the Ministery of Transport and Communications 7.3.2008.

Pelastakaa Suomen merentutkimus!

Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt toimiin perustaakseen Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Merentutkimuslaitoksen (MTL) tilalle uuden tutkimus- ja palvelukeskuksen. Ruotsissa näin tehtiin 1980-luvulla huonoin tuloksin. Yhdistyminen kaventaisi selkeästi MTL:n poikkitieteellistä toimintaa ja laskisi merkittävästi Suomen biologisen ja kemiallisen merentutkimuksen tasoa. Myös tutkimusalus Arandan nykyinen tehokas käyttö vaarantuisi. Suomalaiset poliitikot ovat huolissaan Itämeren tilasta. Ministeriön ajama yhdistämispäätös kertoisi ettei Suomessa ole todellista kiinnostusta korkeatasoiseen merentutkimukseen. Tämä adressi on itsenäisen merentutkimuksen puolesta Suomessa.

Rädda havsforskningen i Finland!

Kommunikationsministeriet har vidtagit åtgärder för att grunda ett nytt forsknings- och servicecentrum istället för Meteorologiska Institutet och Havsforskningsinstitutet. En liknande sammanslagning gjordes i Sverige på 1980-talet med svaga resultat. Sammanslagningen skulle inskränka på Havsforskningsinstitutets tvärvetenskapliga verksamhet, samt sänka nivån på Finlands biologiska och kemiska havsforskning. Även forskningsfartyget Arandas nuvarande effektiva användning vore i farozonen. De finländska politikerna är oroade över Östersjöns tillstånd. Sammanslagningen som drivs av kommunikationsministeriet visar att man i Finland inte har särskilt stort intresse av högklassig havsforskning. Den här namninsamlingen verkar för självständig havsforskning i Finland.

Save the Finnish marine research!

The Ministry of Transport and Communications has taken action to found a new research and service centre instead of the Meteorological Institute and the Finnish Institute of Marine Research. A similar fusion was done in Sweden in the 1980s, with poor results. The fusion would limit the potential for interdisciplinary research of the Finnish Institute of Marine Research, and decrease the quality of biological and chemical marine research in Finland. Also the current effective use of the research vessel Aranda would be in danger. The Finnish politicians are worried about the state of the Baltic Sea. The fusion, advocated by the Ministry of Transport and Communications, shows that there is no real interest in high quality marine research in Finland. This petition wants to promote independent marine research in Finland.


Jonna Engström-Öst    Ota yhteyttä adressin tekijään