Vetoomus transhenkilöiden ihmisoikeuksien puolesta

Vetoomus transhenkilöiden ihmisoikeuksien puolesta

Upprop för transpersoners mänskliga rättigheter (på svenska nedan)

Petition for the human rights of transgender people in Finland (in English below)

Suomen tämänhetkinen lainsäädäntö sortaa transhenkilöiden ihmisoikeuksia, kuten fyysistä koskemattomuutta ja oikeutta yksityiselämään. Me allekirjoittaneet vaadimme sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista transihmisten ruumiillisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi.

Lainsäädäntö transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta vaatii, että henkilö

1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) on täysi-ikäinen;

3) ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa; ja

4) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Nämä vaatimukset johtavat käytännön ongelmiin transhenkilöille. Vaatimukselle lisääntymiskyvyttömyydestä ei ole lääketieteellisiä perusteita. Transsukupuolisuus tai sukupuolen korjaaminen eivät vaikuta transihmisen kykyyn toimia vanhempana. Transihmisillä on tänäkin päivänä omia biologisia lapsia. Lailla ei voida estää toivottuja lapsia syntymästä, mutta sillä voidaan vaikeuttaa ihmisten elämää rajoittamalla juridista vanhemmuutta ja pääsyä lisääntymisterveyspalveluihin. Myös naimattomuusvaatimus ja kumppanin suostumuksen edellyttäminen loukkaavat ihmisoikeuksia.

Transihmisten terveyden ammattilaisten maailmanlaajuinen järjestö WPATH on todennut, että juridinen sukupuoli tulee voida määritellä henkilön omakseen kokeman sukupuolen mukaisesti riippumatta henkilön lisääntymiskyvystä. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Thomas Hammarberg on suositellut jäsenmaille steriliteettipakosta luopumista. Tasa-arvovaltuutettu on todennut Suomen nykyisen lainsäädännön rikkovan transhenkilöiden oikeuksia.

 

Vastaava ministeri, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson: Sukupuolen korjausta koskeva lainsäädäntö on uudistettava. Peräänkuulutamme lakia, joka palauttaa transhenkilöille oikeuden kehoonsa ja siitä päättämiseen!

 

Jokaisella ihmisellä pitää olla itsemääräämisoikeus omasta kehostaan ja oikeus elää oikeaksi kokemansa sukupuolen edustajana.

 

Lisätietoja alla.

 

***********

Upprop för transpersoners mänskliga rättigheter

 

Den nuvarande lagstiftningen i Finland kränker transpersoners mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till fysisk integritet och till privatliv. Undertecknade kräver en reform av lagstiftningen gällande fastställande av könstillhörighet för att trygga transpersoners kroppsliga integritet.

 

Lagstiftningen för att fastställa könstillhörighet kräver att personen

1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga,

2) är myndig,

3) inte är gift eller lever i ett registrerat partnerskap, och

4) är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

 

Kravet på att sakna fortplantningsförmåga har inga medicinska grunder. Transsexualism eller att korrigera sitt kön påverkar inte en persons förmåga att vara förälder. Transpersoner har redan nu egna biologiska barn. Det går inte att genom lagstiftning förhindra önskade barn från att födas, men däremot kan lagar försvåra människors liv genom att begränsa det juridiska föräldraskapet och tillgång till hälsovård i anknytning till fortplantning. Även kravet på att vara ensamstående och på partners tillåtelse strider mot mänskliga rättigheter.

Den världsomfattande organisationen för professionella inom transpersoners hälsa WPATH har konstaterat att en persons juridiska kön ska kunna fastslås enligt hur personen själv upplever sitt kön, oberoende av fortplantningsförmåga. Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har rekommenderat att medlemsstaterna frångår steriliseringstvånget. Jämställdhetsombudsmannen har konstaterat att befintliga lagstiftningen i Finland kränker transpersoners rättigheter.

Ansvarig minister, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson: Lagstiftningen som gäller könskorrigering bör förnyas. Vi efterlyser en lag som återställer transpersoners rätt till sin kropp och att fatta beslut om den!


Varje människa ska ha rätt till självbestämmanderätt över sin egen kropp och rätt att leva som och representera det kön personen själv upplever att hen tillhör!

 

***********

Petition for the human rights of transgender people in Finland

The current Finnish legislation violates the human rights of transgender people, by demanding of person wanting to change their legal sex that they prove they have been sterilised or are otherwise infertile as well as being single. A reform of the legislation is urgently needed, help us by sending responsible minister Maria Guzenina-Richardson a forceful message!

The undersigned demand a gender reassignment legislation that returns to transgender people their human rights, the right to physical integrity and to making decision about their own bodies!

The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) has stated that “[n]o person should have to undergo surgery or accept sterilization as a condition of identity recognition.” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, has called on member states to “abolish sterilisation and other compulsory medical treatment which may seriously impair the autonomy, health or well-being of the individual, as necessary requirements for the legal recognition of a transgender person’s preferred gender.”

 

Sign this petition and demand of Finland to finally abolish the last remnants of forced sterilisation!

*********

Also support the campaign to abolish demands of sterilisation in Sweden: http://allout.org/stop_forced_sterilization/

 

Lisätietoja asiasta/ För mer information / Links

Seta 30.1.2012: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17694 (på finska)

The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) 16.6.2010:http://www.wpath.org/documents/Identity%20Recognition%20Statement%206-6-10%20on%20letterhead.pdf

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, 26 July 2011, Clear laws needed to protect trans persons from discrimination and hatred: http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=160

Council of Europe, Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe:  http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/report/Part1.pdf

TGEU: http://tgeu.org/Sweden_stop_violating_human_rights_of_trans_persons

Tasa-arvovaltuutettu: Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo transsukupuolisten ihmisoikeuksia / Jämställdhetsombudsmannen om hur kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga kränker transpersoner rättigheter: http://www.tasa-arvo.fi/nyt/tiedotteet/tiedote//view/1572581

TRASEK: http://www.trasek.net/?p=578

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta/Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten / Social- och hälsovårdsministeriets förordning  om ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte samt om den medicinska utredningen för fastställande av transsexuella personers könstillhörighet: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053