Järjestö- ja kansalaisyhteiskuntakoulutus turvattava / Säkra civilsamhällets utbildningsmöjligheter.

Vetoamme perumaan tai kohtuullistamaan hallitusohjelmassa opintokeskuksille suunniteltuja leikkauksia. 

Hallitusohjelmassa esitetään vapaan sivistystyön koulutukseen 25 miljoonan euron leikkausta, mistä opintokeskuksille kohdentuisi -7 miljoonan euron eli -39 % leikkaus perusrahoituksesta. Leikkaus kohdentuukin erityisen kohtuuttomasti ja perustelemattomasti opintokeskuksiin. 

Suomessa on kaksitoista opintokeskusta, jotka järjestävät koulutusta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä sekä järjestökumppaneiden kanssa. Vuoden 2023 alussa opintokeskuksia ylläpitävillä sivistysliitoilla oli yhteensä 372 jäsenjärjestöä ja vuonna 2022 koulutusyhteistyötä toteutettiin 1366 järjestökumppanin kanssa.

Opintokeskuksissa opiskellaan mm. perustaitoja, työn ja toimeentuloon liittyviä taitoja, terveyttä ja liikuntaa, sosiaalisen ja yhteisöllinen tuen taitoja, kansalais- ja järjestötoimintaa sekä monipuolisesti henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä taitoja. Suurin osa koulutuksesta tehdään yhdessä järjestöjen ja kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kanssa. Koulutukselliset osaamistarpeet muodostuvat järjestöjen toiminnan ja tarkoituksen kautta. Kukin järjestö tarjoaa oman tarkoituksensa mukaista koulutusta. Opintokeskukset mahdollistavat tuen koulutuksen toteutumiseen sekä osaamista ja ohjausta koulutuksen pedagogiseen suunnitteluun, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään, digitalisaatioon, lakiin ja järjestöhallintoon.   

Toteutuessaan opintokeskuksille suunnitellut leikkaukset johtaisivat pahimmillaan oppilaitosmuodon alasajoon. Leikkaukset heikentäisivät järjestökoulutusta, jonka turvin ylläpidetään kansalaisyhteiskuntaa, demokratiataitoja sekä osallisuutta. Opintokeskusten rahoitus on alun perinkin pieni suhteessa laissa määriteltyyn tehtävään: “Opintokeskukset toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistämiseksi.“ (Laki vapaasta sivistystyöstä 2§)  

Heikentämällä opintokeskuskusten koulutustoimintaa heikennetään myös järjestöissä tapahtuvaa kansalaistoimintaa, demokratiakasvatusta, vapaaehtoistyökoulutusta, järjestöllistä liikunta ja terveyskasvatusta sekä yhteisöllistä harrastustoimintaa.

Hallitus haluaa ohjelmassaan vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. Juuri tämä on opintokeskusten lakiin kirjattu tehtävä. Opintokeskusten järjestöjen kanssa tekemä koulutustyö ylläpitää kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta 

Vetoamme hallitukseen: antakaa opintokeskusten jatkaa koulutustoimintaa ja järjestöissä tapahtuvaa sivistystyötä. 
Vetoamme perumaan tai vähintään kohtuullistamaan hallitusohjelmassa opintokeskuksille suunniteltuja leikkauksia


Kiitos kun allekirjoitat! Kirjaathan oman organisaatiosi nimen sarakkeeseen "terveisesi päätöksentekijöille"

___________________________________________________________________________________________________________________

Vi uppmanar regeringen att återkalla eller lindra de planerade nedskärningar som riktas mot studiecentralerna i regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet presenteras en nedskärning på 25 miljoner euro för den fria bildningen, varav -7 miljoner euro drabbar studiecentralerna. Det innebär en nedskärning på -39 % i basfinansieringen. Nedskärningen riktas synnerligen oskäligt och grundlöst mot studiecentralerna. 

Det finns tolv studiecentraler i Finland. De arrangerar utbildning i samarbete med föreningar och sina medlemsorganisationer. I början av år 2023 hade bildningsförbunden som upprätthåller studiecentralerna totalt 372 medlemsorganisationer och år 2022 genomfördes utbildningssamarbete med 1 366 organisationspartner.

Vid studiecentralerna går det att studera bland annat grundläggande färdigheter, färdigheter relaterade till arbete och yrkesmässig kompetens, hälsa och motion, sociala och gemenskapsstödjande färdigheter, medborgar- och organisationsverksamhet samt mångsidiga färdigheter med anknytning till personlig utveckling. Största delen av utbildningarna arrangeras tillsammans med organisationer och aktörer i civilsamhället. De utbildningsmässiga kompetensbehoven formas via organisationernas verksamhet och syfte. Varje organisation erbjuder utbildning i enlighet med sitt syfte. Studiecentralerna ger stöd för att arrangera utbildningar samt bidrar med kompetens och handledning för pedagogisk planering av utbildningarna, samhällspåverkan, kommunikation, digitalisering, juridik och organisationsadministration. 

Om de planerade nedskärningarna genomförs för studiecentralernas del innebär det i värsta fall slutet för läroanstaltsformen. Nedskärningarna skulle försvaga organisationsutbildningen genom vilken det civila samhället, de demokratiska färdigheterna och delaktigheten upprätthålls. Finansieringen av studiecentralerna är redan från början liten i förhållande till den lagstadgade uppgiften: ”Studiecentraler är läroanstalter på riksnivå. De ordnar studier självständigt eller i samarbete med frivillig- och kulturorganisationer i syfte att främja livslångt lärande, välmående och välfärd, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i det civila samhället.” (Lag om fritt bildningsarbete 2§) 

Genom att försvaga studiecentralernas utbildningsverksamhet försvagar man också medborgarengagemanget, demokratifostran, utbildningen i frivilligt arbete, den organiserade motionen och hälsofostran samt den samhälleliga hobbyverksamheten inom organisationerna. Regeringen vill i sitt program stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället. Exakt det här är den uppgift som studiecentralerna har tilldelats i lagen. Det utbildningsarbete som studiecentralerna utför tillsammans med organisationerna upprätthåller det civila samhället, demokratin och ett aktivt medborgarskap. Vi uppmanar regeringen: låt studiecentralerna fortsätta utbildningsverksamheten och det bildningsarbete som sker i organisationerna. 

Vi uppmanar regeringen att återkalla, eller åtminstone lindra, nedskärningarna som riktas mot studiecentralerna i regeringsprogrammet


Kukka-Maaria Vuorikoski / Opintokeskukset ry    Ota yhteyttä adressin tekijään