Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Matti Suopajärvi
Vieras

/ #15 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA OSA II

19.11.2010 19:39

11. OIKEUS HYVÄKSYÄ TAI HYLÄTÄ TARJOUS

Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Lautakunnalla on myös
oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Kaikki tarjousasiakirjat, siltä osin kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tämä mainita tarjouksessa ja esittää se osa tarjouksesta erillisessä liitteessä. Hinta ei ole liikesalaisuus.


12. PERUSTIETOJA TORNION SAIRAANKULJETUKSESTA

Sairaankuljetuslähtöjä:
Vuonna 2008 4816 kpl
Vuonna 2009 4587 kpl

Terveyskeskuksen korvaamia ajoja
Vuonna 2009 1200 kpl

Varavalmiutena toimii hätäkeskuksen hälyttämä lähin käytettävissä oleva sairaankuljetusajoneuvo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoito-ohjeistuksen ja aluehälytyskeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Terveyskeskus hankkii ajoneuvoihin tarvittavat lääkkeet ja nesteet. Muista kuin terveyskeskuksen määräämistä siirtokuljetuksista sovitaan erikseen ja niitä tehdään vain terveyskeskuksen luvalla. Sairaankuljetuksen toimintaa ohjaa ja valvoo terveyskeskuksen nimeämä vastuulääkäri, jolle palvelun tuottaja on raportointivelvollinen.

13. SAIRAANKULJETUSSOPIMUS

Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen
sairaankuljetustuottajan kesken solmitaan sopimus Suomen kuntaliiton ensihoitopalvelun sopimusmallin (yleiskirje 26/80/2004) pohjalta. Sopimus tehdään tarjouspyynnön mukaiseksi ajaksi. Tuottaja ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan suostumusta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle.

Noudatamme hankinnassa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja
(JYSE 2009 PALVELUT )
14. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain jälkikäteen valmiudesta ja muista kuljetuksista (eriteltynä). Laskutuksen tulee tapahtua
verkkolaskuna, maksuehto min. 14 pv netto, viivästyskorko korkolain mukainen. Laskutus- , toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

15. LISÄTIEDOT

Tarjouspyyntöön kohdistuvat kysymykset tulee lähettää 25.7. 2010 mennessä sähköpostilla molempiin seuraaviin osoitteisiin:
johtava lääkäri Tea Taskila, tea.taskila@tornio.fi ja
perusturvajohtaja Kaisu Norrkniivilä, kaisu.norrkniivila@tornio.fi

Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin lähetetään kaikille tarjousasiakirjat pyytäneille 30.7.2010 mennessä.Tarjouspyyntö ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista LIITE 1
LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON OHJEISTUS 31.3.2005
Perustaso
Sairaankuljetusasetuksen 2 § 3. kohdan tarkoittamat yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet ovat seuraavat:
• hoitoyksikön tai muun lisäavun pyytäminen tilanteen vaatiessa
• potilaan tutkiminen, tilanarviointi ja johtopäätösten teko: aikaa menee tavallisesti enintään 10 minuuttia potilaan luo saapumisesta
• kammiovärinän defibrillointi: tavallisesti minuutin kuluessa elottoman luokse saapumisesta
• elottoman potilaan intubointi: tavallisesti kolmen minuutin kuluessa elottoman luokse saapumisesta
• suonitien avaaminen ja elvytyslääkkeiden käyttö itsenäisesti
• suonitien avaaminen i.v. infuusiota varten, hypovoleemisen sokin tunnistaminen ja i.v. nesteensiirron aloittaminen: tilan arviointiin ja nesteensiirron aloittamiseen saa kulua tavallisesti enintään 10 minuuttia, minkä ajan kuluessa myös potilaan kuljetus tavallisesti alkaa
• tapaturmapotilaan tutkiminen, murtumien tukeminen käyttäen asianmukaista niskatukea, tyhjiöpatjaa ja lastoitusta: tilan arviointiin, toimenpiteisiin ja nesteensiirron aloitukseen saa tavallisesti kulua enintään 10 minuuttia
• hypoglykemian toteaminen ja hoito laskimonsisäisellä glukoosiruiskeella: tilan arviointiin, verensokerin mittaukseen ja glukoosiliuoksen annon aloitukseen saa tavallisesti kulua enintään 10 minuuttia
• kouristelevan potilaan hoito diatsepaamirektiolilla, lyhytvaikutteisen nitraatin ja ASA-valmisteen käyttö rintakipuisella p.o.
• yleensä lääkkeellisen hapen anto
• asianmukaisen sairaankuljetuskertomuksen täyttäminen
• velvollisuus konsultoida lääkäriä tilanteen vaatiessa, antaa ennakkoilmoitus keskussairaalan poliklinikalle/terveyskeskukselle ja raportoida potilaan tila ja annettu hoito
• perustason sairaankuljetuksessa potilaan siirto alkaa tavallisesti 20 minuutin kuluessa potilaan luokse saapumisesta, ellei potilas ole puristuksissa tai ellei hänen tilansa arviointi tai vakauttaminen vie perustellusti enemmän aikaa
Edellä mainitut hoitotoimet tehdään noudattaen Oksanen-Turva-Vanni: Ensihoidon taskuoppaan hoitokaaviota (uusin painos, Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy, Espoo), ellei paikallisesti ole annettu tarkempia ohjeita.
Edellä mainittuja ohjevasteaikoja tulee seurata sairaankuljetusyksiköissä ja kunkin tehtävän yhteydessä tulee kirjata syy, minkä vuoksi ohjevasteaika mahdollisesti ylittyi. Yksikön toiminnasta vastaavan lääkärin tulee seurata ohjevasteaikojen toteutumista.A ja B-tehtäviä hoitavissa ja korkeariskisiä siirtokuljetuksia tekevissä perustason sairaankuljetusyksiköissä tulee kahden miehistön jäsenen täyttää edellä luetellut vaatimukset. Jatkossa yksikkö katsotaan olevan perustasolla, mikäli molemmat miehistön jäsenet on hyväksytty sairaanhoitopiirin järjestämässä perustason ammattitaidon testauksessa. C- ja D-tehtävissä ja pieniriskisiä sairaankuljetuksia hoitavissa yksiköissä vähintään toisen miehistöstä tulee täyttää edellä olevat vaatimukset.

Hoitotaso
Sairaankuljetusasetuksen 2 § 4. kohdan tarkoittama hoito tehostetun hoidon tasolla tarkoittaa edellä esitettyjen perustasolla suoritettavien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden lisäksi seuraavaa:
• potilaan tutkiminen, ja itsenäinen tilan arviointi sekä työdiagnoosin määrittäminen
• elvytyksestä pidättäytyminen ja sen lopettaminen kohteessa tuloksettomana
• elossa olevan potilaan intubaatio
• hoidon toteuttaminen käyttäen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoito-ohjeita
• 12-kanavaisen EKG:n otto ja tiedon siirto lääkärin tulkittavaksi
• potilaan tilan arviointi, työdiagnoosiin pääsy rintakipuisten ja hengenahdistuspotilaiden kohdalla, tajuttoman ja kouristelevan potilaan riskin arviointi, suuren tai lävistävän energian vammauttaneen potilaan erityisriskien arviointi
• hoitotason yksikön sairaankuljettaja toimii lääkinnällisen pelastustoiminnan kenttäjohtajana esim. monipotilastilanteissa ja ruuhkatilanteissa, ellei saatavilla ole terveyskeskuksen/sairaalan lääkintäryhmän lääkäriä
• potilaan kuljettamatta jättäminen tai kuljetuksen järjestäminen muulla tavoin kuin hoitoyksikköä käyttäen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoito-ohjeen mukaan
Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava terveydenhuoltoalan ammattitutkinto. Hoitotason sairaankuljettajalta edellytetään päätoimisuutta sairaankuljetuksessa tai muuta päätoimista työskentelyä terveydenhuollon yksikössä.
Sairaankuljetusyksikkö on hoitotason yksikkö, mikäli vähintään toinen sen miehistön jäsenistä on hyväksytty sairaanhoitopiirin järjestämässä hoitotason ammattitaidon testauksessa ja toinen täyttää perustason vaatimukset. Yksikkö on hoitotasolla, jos sen miehistöön kuuluu ensihoitoon perehtynyt lääkäri.LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON OHJEISTUS 31.3.2005
Ammattitaidon osoittaminen
Ammattitaidon osoittamiseksi on suoritettava Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin järjestämät kirjalliset perus- ja hoitotason testit ja kunkin terveyskeskuksen vastuulääkärin tekemät käytännöntason testaukset; tietyt ensihoitotoimenpiteet sekä suorituskykytestit. Ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkossa testausten uusimista 5 vuoden välein (perustaso) ja 2-3 vuoden välein (hoitotaso).


Tarjouspyyntö ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista LIITE 2

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohja ambulanssien varusteista

PERUSTASON VARUSTEET AMBULANSSISSA
- yhteydenpitovälineet (VHF, GSM, VIRVE)
- defibrillaattori, jossa on EKG-monitorointi mahdollisuus
- verenpainemittari ja stetoskooppi
- aikuisten ja lasten hengitysteiden avaamis- ja hapettamisvälineet (intubaatioputket, laryngoskooppi ja kielet, hengityspalje, maskit, nieluputket, imulaite ja imukatetrit)
- infuusiovälineet (kanyylit, intraosseaalineula, nesteensiirtolaitteet, nesteet (NaCl 0.9%,/Ringer, plasmankorvaaja, G10), staassi, kiinnitysteipit)
- paarit, tyhjiöpatja, tukikauluri (kaulurisarja tai säädettävä kauluri), raajojen tuet ja lastat
- verensokerimittari tarvikkeineen
- lämpömittari, jolla voidaan mitata epäilty hypotermia
- hapenantomahdollisuus myös kohteessa, happimaskit, saturaatiomittari
- sairaankuljetuskertomuskaavakkeet
- navigaattori

HOITOTASON VARUSTEET AMBULANSSISSA
- perustason varusteet
- 12-kanavainen EKG-laite ja EKG:n lähetysmahdollisuus
- defibrillaattorissa manuaalikäyttömahdollisuus
- ulkoinen sydämentahdistin
- uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden mittauslaite (EtCO2-mittari)
- mahdollisuus jänniteilmarinnan hoitamiseen
- ruiskupumppu
- CPAP-maski ja venttiilit
- inhaloitavien lääkkeiden annostelija (nebulisaattori)
- navigaattori


Tarjouspyyntö ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta Liite 3Peruuntuneiden kuljetusten korvaaminen


X-koodi Kustannusvastuu

X-0 Palvelun tuottajan kustannus

X-1 Jos elvytetään, sv-korvaus à KELA
jos ei sv-korvausta à terveyskeskus

X-2 Terveyskeskus

X-3 Terveyskeskus

X-4 Terveyskeskus

X-5 Terveyskeskus

X-6 Maksu peritään asiakkaalta, jos kyseessä ilkivalta
tai terveyskeskus

X-7 Terveyskeskus

X-8 Palvelun käyttäjä eli asiakas saa v-korvauksen, jos
KELA:n edellytykset täyttyvät, muussa tapauksessa
terveyskeskus

X-9 Terveyskeskus

----------------------

Kysyttävää?, matti

Kommentoi adressia