Ei kannettu vesi kaivossa pysy: paremman opetuksen puolesta

Aalto-yliopisto on ottanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen akateemiseen maailmanluokkaan kipuamisesta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi yliopiston on petrattava reilusti ja tarjottava edelläkäypää opetusta. Tässä kirjeessä kerromme, millaista tällainen opetus meidän allekirjoittaneiden mielestä on ja kuinka tahdomme yliopiston tätä tavoitetta kohti pyrkivän.

Oppimiskulttuuri - Tahtotila tulevasta

Aallon strateginen tavoite opetuksen ja oppimisen osalta on luoda kansainvälinen ja monikulttuurinen oppimisyhteisö, jossa vallitsee innostava ja korkeatasoinen jatkuvaan uuden oppimiseen kannustava kulttuuri. Tämän lisäksi strategiassa linjataan Aallon tavoittelevan edelläkävijän asemaa vuorovaikutteisen yliopistokulttuurin alalla. Nykyinen oppimis- ja opetuskulttuuri ei toteuta edellä mainittuja ominaisuuksia.

Haluamme opiskella ja opettaa kansainvälisessä oppimisyhteisössä, jossa huippuopiskelijat ja huippuopettajat kohtaavat. Opiskelijoiden tulee osallistua opetuksen luomiseen yhdessä opettajien kanssa. Opetuksen kuuluu auttaa meitä kehittämään alamme ydintaitoja, mutta myös edistää kasvamistamme ihmisinä. Vaadimme, että Aallon johto, opettajat ja opiskelijat yhdessä luovat Aaltoon uuden, paremman oppimiskulttuurin.

Yhteisö - “Students as Co-creators”

Oppimiskulttuuria tulee aktiivisesti kehittää. Nykyinen opetus, ennen kaikkea osaamisen mittaaminen, kannustaa menemään siitä, missä aita on matalin: hankkimaan parhaimman mahdollisen arvosanan mahdollisimman pienellä työllä. Oppiminen on interaktiota eikä passiivista tiedon vastaanottamista. Jos ensimmäinen opiskeluvuosi opettaa massaluentojen myötä passiiviseksi putkioppijaksi, ei se povaa hyvää loppuvaiheen opinnoille loppuelämästä puhumattakaan, joissa itsenäistä ajattelua tarvitaan.

Opettajan rooli on määriteltävä uudestaan. Vallitsevan luento- ja laskuharjoitusvetoisen opetuksen tiukasti määritellyt opettaja- ja oppilasroolit estävät luontevan vuorovaikutuksen. Opiskelijoita pitää kannustaa kohti itsenäistä ajattelua. Aktiivista osallistumis- ja keskustelukulttuuria tulee vaalia niin opetuksen aikana kuin sen ulkopuolella. Näin syntyy oppimisyhteisö, jossa opettajat ja opiskelijat aidosti kohtaavat. Opettajan tehtävä on tukea, ohjata ja innostaa opiskelijaa ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Keskiössä on oman sisällön tuottamiseen kannustaminen, ei valmiiksi pureskellun sisällön opetteleminen.

Opetushenkilökunnan tulee panostaa nykyistä enemmän siihen, että käytännön sovelluskohteita ja asioiden välisiä suhteita saadaan kommunikoitua myös opiskelijoille: Opettajan ammattitaitoa on tuoda esille miten asiat rakentuvat toistensa päälle ja mihin tietoja ja taitoja käytännössä tarvitaan.

Suurten linjojen ymmärtäminen ja rohkeus yrittää ja erehtyä ovat jotain, mikä voi nostaa Aallon opiskelijat omaan luokkaansa. Opiskelijoitaan kunnioittava yliopisto ja motivoitunut henkilökunta voivat tarjota puitteet, joissa tällainen kulttuuri on mahdollinen. Näillä aineksilla rakennetaan huippuyliopistoa.

Hyvän opetuksen järjestäminen

Opetuksen pitää perustua osaamisen kehittämiseen eikä keinotekoiseen tiedon ulkoa opetteluun. Tenttien rinnalla tulee käyttää muitakin oppimisen mittaamiskeinoja, ja tenttejä tulee säännöllisesti uudistaa.

Kestämättömän suuri osa opiskelun kuormasta kasautuu tenttiviikoille, etenkin II ja IV periodeissa. Tämä kannustaa tärppistrategioiden käyttämiseen, kuten vanhojen tenttikysymysten ulkoa opetteluun. Opiskelijan ei tule käyttää kaikkea energiaansa kurssin läpäisyyn, vaan hänellä on oltava mahdollisuus keskittyä uuden oppimiseen. Kurssin suoritus on integroitava osaksi kurssia sen sijaan, että siihen järjestetään periodin lopuksi irrallinen tilaisuus, johon kurssisuoritteet valmistavat heikosti tai ei ollenkaan. Painottamalla laskuharjoituksia tai projektitöitä voidaan kuormaa jakaa tasaisemmin koko periodille nopean tenttiviikkorykäyksen sijaan.

Viikkotasolla suurin osa kontaktiopetuksesta annetaan tiistaisin ja torstaisin klo 10-14, mikä aiheuttaa päällekkäisyyksiä. Opetusaikataulujen suunnittelun pitää tähdätä siihen, että opiskelijoilla on realistiset mahdollisuudet osallistua kontaktiopetukseen opintoja suorittaessaan ilman turhia päällekkäisyyksiä. Kesäisin taas opetusta on tarjolla hyvin vähän. Yliopisto voi parantaa tilannetta selvittämällä opiskelijoiden kesäopintotarpeita etukäteen ja järjestämällä sellaista opetusta, jota eniten kaivataan. Kurssien ajoitus lukuvuoden sisällä kaipaa myös rukkaamista: II ja IV periodien opetustyhjiöt aiheuttavat kuormituksen kasaantumista. Varsinkin pienten kurssien tulisikin kestää vain yhden periodin ajan, ja niiden tulisi jakaantua tasaisemmin kaikille periodeille; myös kesken lukukauden on oltava mahdollista aloittaa uusia kursseja!

Palautteen keräämisen ja hyödyntämisen kulttuuri on laitettava kuntoon. Nykyisellään kerättävä kurssipalaute on liian suppeaa. Palautteen kerääminen ei yksin riitä, vaan palautetta tulee käyttää järjestelmällisesti opetuksen kehittämisen työkaluna niin laitos-, korkeakoulu- kuin yliopistotasollakin.

Hyvän opetuksen antamisesta pitää palkita näkyvällä tavalla. Entisen TKK:n ETA-tiedekunnassa parhaiden kurssien opettajat saivat joulubonuksen. Toinen mahdollinen palkitsemiskeino on kurssien ranking-lista, joissa kurssit on asetettu järjestykseen kurssipalautteesta saadun arvosanan perusteella.

Toimiva kampus, toimivat tilat

Kovatasoisten oppimistulosten saavuttaminen edellyttää myös laadukkaita ja monikäyttöisiä tiloja, jotka palvelevat moderneja oppimistarpeita. Haluamme, että Aallon kampus palvelee yhteisöä kaikilla elämän osa-alueilla. Laitosmaisten käytävien ja puuduttavien luentosalien rinnalle tarvitaan kunnianhimoisen tilasuunnittelun ja -kokeilujen kautta vapaamuotoisia oppimisympäristöjä ja ryhmätyötiloja, joissa henkilökunta ja opiskelijat kohtaavat.

Nykyisissäkin rakennuksissa on paljon tehottomasti käytössä olevaa käytävätilaa. Haluamme, että tämä tila muunnetaan toimiviksi ja monipuolisiksi työskentelytiloiksi, joihin on vapaa pääsy myös toimistoaikojen ulkopuolella. Kulkuoikeuksia tiloihin pitää saada myös opiskelijoille!

Lopuksi

Aalto-yliopistosta voi tulla yksi maailman parhaista yliopistoista, mutta se edellyttää oikeita ratkaisuja ja määrätietoista työtä myös opetuksen saralla. Tämä avoin kirje peräänkuuluttaa koko yhteisön panosta tämän tavoitteen eteen. Me allekirjoittaneet tahdomme parasta mahdollista opetusta, joka haastaa meidän niin oppijoina, opettajina kuin ihmisinäkin kehittymään ja nousemaan maailmanluokkaan sekä yksilöinä että yhteisönä.

 

Tämä adressi luovutetaan Aallon rehtoraatille, mikäli nimiä saadaan tarpeeksi (yli 200).


Joel Lehikoinen, Piia Näränen ja Juulia Suvilehto    Ota yhteyttä adressin tekijään