Säilytetään Myllymäki ennallaan ja turvataan tulevaisuuden osaajien perusopetuksen taso

myllymäenhenki1.jpg

Arvoisa Turun yliopiston hallitus kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen, terrorismintorjunnan koordinaattori Ilkka Salmi, pääjohtaja Leif Schulman, professori Pekka Vallittu, professori Suvi Salmenniemi, tietoturvapäällikkö Mats Kommonen, yliopistonlehtori Elina Pelto, opiskelija Joni Järvinen, opiskelija Maria Nieminen ja rehtori Jukka Kola.

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista syvän huolemme Turun yliopiston talouden tasapainotusohjelman mahdollisista suunnitelmista lakkauttaa Rauman kampuksen toiminta osana Turun yliopiston 15 miljoonan säästötavoitetta.

Pyydämme, että Turun yliopisto ei kohdista leikkauksiaan käsityön opettajan tutkinto-ohjelmaan ja Rauman kampukseen, sillä päätöksillä olisi vaikuttavia seurauksia niin valtakunnallisella kuin paikallisella, taloudellisella kuin kulttuurisella tasolla. Mahdolliset Rauman kampukseen kohdistuvat leikkaukset tuottaisivat potentiaalisesti myös yliopistolle paljon lisätyötä ja uusia investointeja.

Taustaa: Opettajankoulutuksen pitkät perinteet Raumalla

Opettajankoulutusta on ollut Raumalla jo vuodesta 1896 ja osana Turun yliopistoa vuodesta 1975. Miljöö Rauman kampuksella on ainutlaatuinen, johon kuuluvat muun muassa Suomen viimeinen toiminnassa oleva opetuspuutarha, ensimmäinen harjoittelupäiväkoti sekä taito- ja taideaineille kohdistettu Teknika-rakennus.

Rauman kampuksella opiskelee yli 1200 opettajaopiskelijaa varhaiskasvatuksen, luokanopettajan sekä käsityön aineenopettajan tutkintolinjoilla. Erityisesti leikkausuhan alla keskustelussa oleva käsityökasvatus kattaa 40 % käsityön aineenopettajaksi valmistuvien sisäänotosta koko Suomessa. Tämän lisäksi kampuksella on laaja sivuainetarjonta. Kampuksella voi opiskella myös erityisopettajaksi, liikunnan-, biologian- ja musiikinopettajaksi sekä erikoistua digitaaliseen opettamiseen. Kampukselta valmistuu myös varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Raumalta valmistuvien opettajien osaaminen on laaja-alaista, ja opiskelu kampuksella on yhteisöllistä sekä tutkintorajat ylittävää. 

 

Rauman kampuksen opettajankoulutuksen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys

Rauman kampuksen toiminnan leikkaaminen ei ole pelkkä säästökysymys. Leikkaustoimet merkitsisivät muun muassa Suomen opettajankoulutuksen alueellisen kattavuuden kaventumista. Tällä hetkellä paras luokanopettajien ja esiopetuksen opettajien kelpoisuustilanne on Satakunnassa (OPH 2019). Rauman kampuksen opettajaopiskelijat ovat myös keskeinen resurssi alueen sijaisuuksien näkökulmasta.

Rauman kampuksen toiminnan leikkaaminen tarkoittaisi laajan opettajapulan syntymistä Satakunnan alueelle. Mahdollisten leikkaustoimien seuraukset ovat kiistatta havaittavissa, kun tarkastellaan aiemmin lakkautettujen opettajankoulutuslaitosten nykytilannetta. Savonlinnan ja Kajaanin opettajankoulutuslaitosten lakkauttaminen näkyy tällä hetkellä alueiden opettajien ikärakenteessa ja kelpoisuuksissa. Alueellinen opettajapula on todellinen ilmiö ja päätoimisista opettajista lähes puolet ovat yli 50-vuotiaita. Opettajapulan takia Kajaaniin ollaan palauttamassa varhaiskasvatuksen- ja erityisopettajien tutkintolinjat. Tämä osaltaan kertoo siitä, että opettajapula on todellinen asia, ja toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi ovat alkaneet. Valtakunnallinen opettajatilanne huomioon ottaen olisi vastuuton toimenpide toteuttaa säästötoimenpiteitä opettajankoulutuksen kustannuksella.

Laajan opettajapulan lisäksi leikkaukset olisivat valtava isku Satakunnan taloudelle. Monet opiskelijat tekevät töitä opintojensa ohella, ja opettajaopiskelijat ovat merkittävä voimavara Rauman kaupungin ravintoloille, kahviloille, urheiluseuroille, firmoille ja yrittäjille. Opettajaopiskelijoilla on siis merkittävä vaikutus alueen elinvoimaisuudelle ja kulttuurille. Rauman kampuksen säästötoimilla olisi myös valtakunnallisia seurauksia opettajien kelpoisuuteen. Opetusalalla eniten epäpäteviä opettajia toimii käsityön aineenopettajina ja opinto-ohjaajina.

Rauman kampuksen säästökeinoihin kaavailtu käsityön aineenopettajan opintolinjan leikkaukset voimistaisivat entisestään pulaa pätevistä käsityön aineenopettajista, varsinkin kun 40 % käsityön aineenopettajista valmistuu Rauman kampukselta. Mahdollisella käsityön aineenopettajan tutkintolinjan leikkauksilla kavennettaisiin yliopiston monitieteisyyttä sekä kasvatustieteiden tiedekunnan sisäistä julkaisujen tuottoa. Käsityökasvatus on oma arvokas tieteenalansa, joka tuottaa tiedekunnalle rahaa tutkintojen ja tieteellisten julkaisujen muodossa. Mikäli Suomi haluaa jatkossakin säilyä koulutuksen kärkimaana, yliopistojen täytyy olla valmiita panostamaan opettajankoulutukseen ja turvata koulutuksen jatkuvuus sekä monitieteisyys. 

 

Saavutettaisiinko Rauman kampusta koskevista mittavista säästötoimista todellisia säästöjä? – Leikkausten kriittinen tarkastelu

Rauman kampus on yli 1200 opiskelijan kampus, josta pahimmassa tapauksessa yli 1000 opiskelijaa jouduttaisiin siirtämään Turkuun. Tämä tarkoittaisi uuden Normaalikoulun rakentamista, koska nykyisessäkin Turun normaalikoulussa opetusharjoitteluiden toteuttaminen on haastavaa nykyisen opiskelijamäärän takia.

Rauman puolella tilasäästöjä ei tulisi paljoakaan vuoteen 2028 mennessä, kun tämänhetkiset vuokrasopimukset yltävät vuoteen 2027 saakka. Lisäksi Turun yliopisto toimii tilojen omistajan, Suomen yliopistokiinteistöjen osaomistajana, mikä tarkoittaa, että tilojen kuluja tulisi vielä tämän ajanjakson jälkeenkin. Kaiken lisäksi laadukkaiden käsityötilojen ylläpitäminen lakkautuvan linjan alla vaatii paljon resursseja samalla kun tiloja myös käyttäisi vähenevä määrä opiskelijoita. Yliopisto saa rahoituksen tutkinnoista ja tutkimuksesta. Kuitenkin yliopisto on rajoittanut Rauman kampuksen henkilökunnan resurssit niin vähäisiksi, että aikaa tutkimukselle ei ole. Lisäksi osa henkilökunnasta toimii osittain Raumalla ja osittain Turussa, mikä vie myös aikaa tutkimukselta. Olisiko sittenkin kustannustehokkaampaa vapauttaa henkilökunnan resursseja lisää tutkimukselle tai tehdä uusia koulutusinvestointeja Rauman kampukselle?

Kysymmekin, saavutetaanko mahdollisilla kaavailuilla Rauman kampukseen kohdistuvilla säästötoimilla todellista, laadukasta ja kannattavaa säästöä.  

Me allekirjoittaneet pyydämme, että Turun yliopiston hallitus ja rehtori harjoittavat vakavaa harkintaa Rauman kampuksen säästötoimien liittyvissä päätöksissä. Vaadimme, että Turun yliopiston Rauman kampuksen toiminta nykymuodossaan turvataan nyt ja tulevaisuudessa

Annika Lind

Severi Marttila

Iida Aaltio

Antti Simula

 Annu Laurila

 Taimi Marttila

 Anna-Sofia Jalonen

 Julia Huhtala

 Julia Koskinen

 Mikael Ristimäki

 Erika Mäkitalo

 Aino Koivuniemi

 Juuso Virta

 Essi Suuriniemi

Iida-Sofia Väkiparta

Perttu Vuorio

Enni Keski-Saari

 Julia Lähdemäki

 Hanna Rahkonen

 Jenni Mast

 Santeri Laaksonen

 Piritta Vuosjoki  

 

Kannanotot ja uutiset aiheesta koottuna täällä

 

 

In english 

 

 

Dear Board of the University of Turku, Mayor Ritva Viljanen, Managing Director Tuuli Kaskinen, Counter-Terrorism Coordinator Ilkka Salmi, Director General Leif Schulman, Professor Pekka Vallittu, Professor Suvi Salmenniemi, Information Security Manager Mats Kommonen, University Lecturer Elina Pelto, student Joni Järvinen, student Maria Nieminen and Rector Jukka Kola.

We wish to express our utmost concern about the possible plans of the University of Turku's financial stabilization programme to close down the Rauma campus as part of the University of Turku's 15 million euro savings target.

We ask that the University of Turku does not target it's cuts at the craft teacher degree programme and the Rauma campus, as the decisions would have extensive consequences on national, local, economic and cultural level. The small potential savings from the cuts targeted at the Rauma campus might also generate additional work and require new investments for the university.

Background: a long tradition of teacher education in Rauma

Teacher education has been provided in Rauma since 1896 and as part of the University of Turku since 1975. The environment on the Rauma campus is unique, including the last functioning teaching garden in Finland, the first university training daycare center and the Teknika building for arts and crafts.

The Rauma campus has more than 1200 student teachers studying for degrees in early childhood education, primary teacher education and craft teacher education. Craft teacher education, which is under particular threat of being cut in the debate, accounts for 40% of the intake of graduates as craft teachers in Finland. In addition to this, the campus offers a wide range of minor subjects. Students can also study to become special needs education teachers, physical education teachers, biology teachers,
music teachers and specialise in digital teaching. The campus also graduates special needs teachers in early childhood education. Teachers graduating from Rauma have a broad range of skills, and the studies on our campus is collaborative and multidisciplinary.

The regional and national importance of teacher education on the Rauma campus

Cutting the Rauma campus is not just a question of saving money. Cutting measures would mean, among other things, a reduction in the regional coverage of teacher education in Finland. Currently the best situation regarding qualification for primary and pre-primary teachers is in Satakunta (OPH 2019). Student teachers at the Rauma
campus are also a key resource in terms of substitute teachers in the region.

Cutting the Rauma campus would mean a large teacher shortage in the Satakunta region. The consequences of possible cutbacks are undeniable when looking at the current situation of teacher training institutions that have been closed
in the past. The closure of the teacher training institutions in Savonlinna and Kajaani is currently reflected in the age structure and qualifications of teachers in these regions. The regional teacher shortage is a real phenomenon and almost half of full-time teachers are over 50 years old. Due to the teacher shortage, Kajaani is in the process
of re-establishing degree courses in early childhood education and special needs education. This is part of the evidence that the teacher shortage is real and that measures to address the problem have begun. Given the national situation
regarding teachers, it would be irresponsible to take austerity measures at the expense of teacher education.

In addition to the widespread teacher shortage, the cuts would be a huge blow to Satakunta's economy. Many students work alongside their studies, and student teachers are an important resource for restaurants, cafés, sports clubs, companies and entrepreneurs in the city of Rauma. Student teachers therefore have a significant
impact on the vitality and culture of the region. Austerity measures on the Rauma campus would also have national consequences regarding teachers' qualification. In the education sector, craft teacher and guidance counselor positions have the highest number of unqualified employees.

The proposed austerity measures to cut Rauma campus' craft teacher education programme would further exacerbate the shortage of qualified craft teachers, especially since 40% of craft teachers graduate from the Rauma campus. Possible
cuts to the craft teacher programme would reduce the interdisciplinary nature of the university and the production of publications within the Faculty of Education. Craft teacher education is a valuable discipline in its own right, which generates money for the faculty in the form of degrees and scientific publications. If Finland wants to remain a leading country in education, universities must be prepared to invest in teacher education and ensure the continuity and multidisciplinarity of education.

Would the extensive savings on the Rauma campus result in real savings? - A critical review of the cuts

The Rauma campus is a campus of more than 1200 students, of which, in the worst case, more than 1000 would have to be transferred to Turku. This would mean building a new teacher training school, as the current number of students already make it challenging to carry out teaching practice in the current teacher training school in Turku.

In Rauma there would not be much in the way of savings regarding the premises until 2028, as the current tenancy agreement is valid until 2027.
In addition, the University of Turku is a co-owner of the premises, as a part-owner of the Suomen Yliopistokiinteistöt oy, which means that there would still be costs for the premises after this period. On top of this, maintaining high-quality craft facilities for a degree programme that is, in the worst case, being cut requires a lot of resources while the facilities would also be used by a decreasing number of students. The university receives funding for degrees and research. However, the university has limited the staff resources on the Rauma campus to such a low level that there is no time for research.
In addition, some staff are partly based in Rauma and partly in Turku, which also takes time away from research. Would it be more cost-effective to free up more staff resources for research or to make new investments in education at the Rauma campus?

We also ask whether the possible plans to make savings on the Rauma campus will lead to real, high-quality and cost-effective savings.

We request that the Board and the Rector of the University of Turku exercise serious discretion in their decisions regarding the austerity measures on the Rauma campus. We demand that the University of Turku's Rauma campus be maintained in its current form and that it be maintained in the future.


Santeri Laaksonen    Ota yhteyttä adressin tekijään