EI Kitkajoen Säkkilä-Käylä-Juuma kylien uraanivaltauksille

EI Kitkajoen Säkkilän, Käylän ja Juumankylän alueilla sijaitseville uraanivaltauksielle, joiden tavoitteena on uraanikaivos kauniiseen Kitkajokivarteen. On vain ajan kysymys, kun Oulankajoen ns. Hautajärven ja Kitkajoen Säkkilä - Käylä - Juuman uraanikaivosvaltaukset tulevat myös omalle kuulemiskierrokselleen.

Kitkajoen Säkkilä-Käylä-Juuma alue on kaunis pohjoinen koskialue ja suosittu virkistys-, kalastus-, ja mökkivesi koillismaalla. Kaavaillusta uraanikaivoksesta syntyy Kitkajoen rantaan radioaktiivisen jätemalmin kaatopaikka ja jätevesilampi - muodostaen suoran uhan Kitkan vapaille ja kalaiselle Koutajoen vesistökokonaisuudelle aina Oulanka-Paanajärven kansallispuistolle asti.

Mihin kaivoksen radioaktiiviset jätevedet ja jätekivikasat tullaan laittamaan Kitkajoen rannassa, Käylän-Säkkilän ja Juuman kylien alueella? Säkkilä-Käylä-Juuman kylien uraaniesiintymät sijaitsevat luonnontilaisen Kitkajoen vesistön kyljessä asuttujen ja matkailukylien päällä. Kitkajoen varteen suunniteltujen uraanikaivoksen vaara radioaktiivisten kaivosjätevesien purkautumiselle pohjavesiin ja Kitkajokeen on erittäin suuri!! Säkkilä-Käylä-Juuma alueen uraanikaivokset olisivat myös suuri riski paikallisille ranta-asukkaille, mökkiläisille ja kalastajille. Sanomattakin on selvää, että se on myös riski koko Kitkajoen luonto- ja vesistöarvoille sekä Kitkajoen harvinaisille kalakannoille, erityisesti taimenkannoille. Kitkajoessa elää uhanalainen Ylä-Kitkajoen taimenkanta ja alapuolisessa Kitkajossa, Jyrävän vesiputouksen alapuolella vaeltaa ja lisääntyy, Koutajoen vesistössä, Suomen viimeiset geeniperimältään alkuperäiset vaellustaimenkannat, joiden arvo on jälkipolvillemme mittaamaton.

Päätöksiä tehtäessä on erityisesti huomioitava, että ulkomaalaiset yhtiöt keräävät kaivostoiminnan voitot, eivätkä nämä yhtiöt tule missään vaiheessa kohtaamaan aiheuttamiaan vahinkoja eivätkä mitenkään itse kärsi aiheuttamistaan ympäristöongelmista. Ne jäävät ikiajoiksi paikallisten asukkaiden ja meidän luontomme rasitteeksi ja terveysriskiksi. Kaivoshankeen toteutuessa maanomistajat tulevat saamaan korvauksena valtauksista 10 e/hehtaari ja kaivostoiminnan aloittamisen jälkeen 20 e/hehtaari. Korvaukset maa-alueista ovat mitättömiä, mutta miten korvataan ihmisten elinmahdollisuuksien menetys, maisemarvot ja ennenkaikkea rahassa mittaamattoman arvokkaiden ja puhtaiden vesistöjen menetys?

Jälkipolviemme perintöä Kitkan vesistöä, puhdasta luontoa sekä vapaita ja kalaisia vesiä ei kannata uhrata ulkomaisten kaivosyhtiöiden liiketoiminnalle, koska kaivoksien aiheuttamat muutokset luontoomme sekä meidän kärsittäväksemme jäävät pitkän ajan ympäristö- ja terveysriskit ovat moninkertaisesti suuremmat kuin kaivosyhtiöiden lyhyen ajan voitot.

Me allekirjoittaneet* ja eri toimijoiden edustajat kannamme erityistä huolta Kuusamon puhtaista ja kalaisista vesistöistä jota kalaisa ja kuuluista komea Kitkajoen suurtaimen symbolisoi. Haluamme säilyttää Kuusamon luonnon puhtaana ja Kitkan kalavedet ja mökkirannat vetovoimaisina jälkipolville.

Näin ollen vastustamme uraanikaivoksien perustamista Kuusamoon ja Sallaan (ns. Hautajärven uraanikaivosvaltaukset). Kuusamon, Sallan, Lapin ja valtion päättäjien on nyt nähtävä selkeästi tulevaan ja tehtävä yksiselitteinen päätös - EI uraanikaivoksille.

Kiitos osallistumisestasi hyvää asiaan!

* Kansainvälisen Aarhusin sopimuksen mukaan kaikki ihmiset ja järjestöt ovat asianosaisia ympäristöä koskevissa hankkeissa ja heillä on oikeus tulla kuulluiksi päätöksenteossa. Suomi on ratifioinut Aarhusin sopimuksen joten sopimuksen säädökset sitovat myös Kauppa- ja teollisuusministeriötä kaivoshankkeissa.

Siilasmajan Kilta ry, Kitkan Matkailuyrittäjät, Koillismaan Luonto ry, Kuusamon Luonto ry,    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Siilasmajan Kilta ry, Kitkan Matkailuyrittäjät, Koillismaan Luonto ry, Kuusamon Luonto ry, voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Kannatatko perustuloa?