LOPETETAAN SUOMEN LUONNON RAISKAAMINEN

Mitta on täynnä. Luonnonympäristön suojelemiseen liittyvästä näennäistoiminnasta huolimatta ympäristömme on täynnä hakkuuaukeaa ja rakennustyömaata. Luonto alkaa olla Suomessa hyvin ahtaalla. Haluamme todellisia toimia korulauseiden ja viherpesun sijaan. Haluamme luonnonympäristön tuhoajat vastuuseen teoistaan ja heidän kytköksensä ympäristölle haitalliseen teollisuuteen julkisiksi. Tahdomme nauttia lähimetsästämme turvallisin mielin ilman pelkoa siitä, että ensi viikolla se makaa tien varressa tukkipinona. Vaadimme arvostavaa suhtautumista luontoon ja jatkuvan talouskasvun vaatimuksien asettamista kriittiseen tarkasteluun. Vaadimme, että nykyisen toimintatavan kyseenalaistavia asiantuntijoita kuunnellaan sen sijaan että julkinen keskustelun rajat ja sävyn sanelevat isot teolliset toimijat.

- Olemme liian kauan suhtautuneet luontoon ainoastaan ihmisen tarpeet täyttävänä, vastikkeettomasti hyödynnettävänä resurssina. Maailma on muutoksessa. Tähän liittyen vaadimme, että hallitus tettää kriittisen tarkastelun ihmiskeskeisen ja rahallista hyötyä painottavan maailmankatsomuksen todellisesta vaikutuksesta yksilöiden ja ympäristön hyvinvointiin ja laatii tiekartan kohti vaihtoehtoista, luontoa kunnioittavaa tulevaisuutta.

- Rakentamiseen ja metsänhakkuisiin liittyvissä päätöksissä ei huomioida lainkaan ihmisen emotionaalista suhdetta luonnonympäristöön ja sen eri elementteihin. Vaadimme, että asia nostetaan yleiseen tarkasteluun ja kehitetään keinoja sen huomioimiseksi päätöksenteossa.

- Suomen yhteenlasketut hiilidioksidiekvivalenttipäästöt olivat vuonna 2021 noin 50 miljoonaa tonnia. Metsät toimivat merkittävänä hiilinieluna ja tallentavat itseensä noin 80 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Metsänhakkuun radikaali vähentäminen tekisi Suomesta välittömästi hiilineutraalin tai niin haluttaessa hiilipositiivisen. Vaadimme, että laaditaan kattava vertailu hakkuiden lopettamisen ja vastaavasti muiden hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien talouteen ja työllisyyteen, matkailuun ja julkisuuskuvaan sekä ympäristöön liittyvistä vaikutuksista.

- Vaadimme, että arvokkaiksi todettujen luonnontilaisten metsien (arvioijasta riippuen 2-6 prosenttia metsämaasta) hakkaaminen kielletään. Valtion tulee maksaa metsäomistajalle suojelusta puunhintaa vastaava korvaus.

- Vaadimme, että Suomen valtio lopettaa ympäristölle haitallisen teollisuuden tukemisen välittömästi. Näitä tukia maksettiin vuonna 2021 arviolta 4 miljardia euroa. Vaadimme, että tämä raha käytetään metsien ja vesistöjen suojeluun sekä vallitsevalle luontosuhdeparadigmalle vaihtoehtoisia malleja kehittävään tutkimustyöhön.

- Vaadimme, että kaivos-, metsä- ja paperiteollisuuden rahoittama tutkimus ja muu vaikuttamiseen pyrkivä toiminta tulee julkiseksi. Vaadimme myös, että poliitikkojen ja muiden johtavassa asemassa olevien henkilöiden tulee paljastaa kytköksensä näihin ja muihin luonnonympäristön säilymisen kannalta olennaisiin teollisuudenaloihin.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Johanna Hyrkäs voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…