Vastustamme kaavailtuja muutoksia Kultavuoren koulun lukuvuoden 2019-2020 esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestelyissä

Kultavuoressa on jo elokuussa 2019, noin kahden kuukauden kuluttua, aloittamassa kolme esikouluryhmää.

Me allekirjoittaneet vanhemmat ja muut asiasta huolestuneet esitämme syvän huolemme esikoululaisten (noin 50 lasta) suuren määrän, rajallisten sekä toisenlaiseen toimintaan suunniteltujen tilojen ja niukkojen henkilökuntaresurssien vuoksi. Lisäksi muutos koskettaa aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvia 1.- ja 2.-luokkalaisia sekä erityisluokkalaisia vuosiluokilla 1.-9., jotka myös osittain osallistuvat iltapäivätoimintaan toistaiseksi samassa ryhmässä pienempien lasten kanssa.

Erityisesti aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestäminen yhdessä koululaisten kanssa on haastava lähtökohta. Tuntuu, että tässä “varhennetun koulupolun huumassa” on unohtunut se, että monenkaan eskarilaisen päivä Kultavuoressa ei ole vain “neljän tunnin esiopetuspäivä”, vaan päivälle pahimmillaan nykyisin kertyy mittaa 9,5 tuntia koulussa (aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan lukuvuonna 2018-2019 klo 7.00-16.30), esiopetusikäisille tätä hoitoa tulisi tarjota tätäkin pidempään. Monet esikoululaiset tarvitsevat vielä kunnon lepohetken päivään - miten tämä mahdollistetaan koulun touhussa ja hälinässä rajallisissa tiloissa?

Koululta käyttöön on tulossa tilat 204, 205, 218 ja 219 ja harvoin vapaana ollessaan liikuntasali. Luokista jälkimmäisiä kuluneena lukuvuonna 2018-2019 on käytetty myös opetustiloina. Kahta ensinnä mainittua on käytetty esiopetustiloina. Näistä vanhoista esiopetustiloista puuttuu mahdollisuudet lasten omaehtoiseen liikuntaan, joita on tarjolla kaupungin aiemmin käytössä olleissa esikouluissa, jotka ovat olleet mukana hankkeessa ”Lasten omaehtoisen liikunnan ja pitkäkestoisen leikin vahvistaminen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa 2017-2019”. Kultavuoren vanhoissa opetustiloissa ei toistaiseksi ole lapsilähtöisiä leikkiin tai liikuntaan sopivia ratkaisuja lainkaan.

Tilat siis vain heikkenevät sekä sisällä että ulkona verrattuna aiempien vuosien muiden laitosten esikoulutiloihin. Jo aiempina vuosina myös muissa esikouluissa tarjolla on ollut kielikasvatusta, erityisopetusta, tutustumiskäyntejä kouluun, sen oppilaisiin, tiloihin ja henkilökuntaan eli saavutetut uudet hyödyt liittyvät lähinnä esiopetuksen koulumaistamiseen, yhdenvertaistamiseen, nivelvaiheen ajankohtaan ja oppilashuollon saavutettavuuteen, jotka voisi toteuttaa lapsilähtöisemmin. Pelkäämme myös, että muutos kaventaa perusopetuksen erityisopetusresursseja, jos jatkossa koulun erityisopettajat hoitavat erityisopetuksen.

Esiopetusikäisten lasten määrä ei kaksinkertaistu, vaan kasvaa tätäkin isommaksi, mutta tilojen määrä ei nouse samassa suhteessa. On myös huomattava, että kasvavaa lapsiryhmää ei ole huomioitu esiopetustilan pihan, WC-tilojen, eikä naulakko- ja kuivuritilojen suunnittellussa, eikä olemassaolevia rakenteita voi toisiksi muuttaa, vaikka niitä remontoitaisiin. 50 lasta sadevarusteineen vie paljon eteistilaa, 50 lasta tarvitsee monta WC-tilaa (2. kerroksen käytävällä vessoja on 5 kpl, joista yksi invavessa, ja 2 vessaa tytöille, 2 pojille, näitä käyttävät myös erityisluokat, molemmat uudet 1.-luokat, joissa n. 40 lasta, it-luokan, musiikkiluokan ja kirjaston Mediateekin sekä liikuntasalin käyttäjät), 50 esiopetusikäistä lasta tarvitsee tiloihin rajausta ja erillisyyttä myös turvallisuusnäkökulmasta. On erikoista, ettei keskitettyyn esikouluun siirtymistä tehty vuosina, jolloin ikäluokat ovat luontaisesti pienempiä ja jolloin alkuvalmistelut ja muutokset olisi ehtinyt ajoissa toteuttaa.

Aivan liian usein jo kuluneena lukuvuonna on vielä kohtuullisen kokoisessa iltapäiväkerhossa ollut ohjaajille vieraita lapsia, lapsille vieraita ohjaajia, lähes päivittäin avonaisia pihaportteja, jopa lapsia liikkumassa alueilta toisille ilman aikuista. Miten muutos on etukäteen huomioitu koulun turvallisuussuunnitelmassa? Vaikka opetustilojen maksimihenkilömäärä ei täyttyisikään, täyteen ahdettuja tiloja ei voi pitää tämänkaltaiselle toiminnalle tarkoituksenmukaisina.

Resursseja eskareiden ja toisaalta isompien koululaisten omalle, rajatulle, turvalliselle ja toiminnalliselle ap/ip-hoidolle siis kaivattaisiin. Myös erilaisia rauhoittumis-,leikki- ja liikuntatiloja on saatava enemmän uusittuine leikkivälineineen. Nykyisessä esiopetusryhmissä lapsilla ei ole aktiivisessa käytössä edes lepotiloja sänkyineen ja puhtaine vuodevaatteineen, vaan nukutaan patjoilla/säkkituoleilla, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Lepo voi jäädä häiriintyneeksi ja epidemiat levitä, jos lapsiryhmien määrä nousee ja sama menettelytapa jatkuu.

Esikoululaisissa on myös paljon tukea tarvitsevia lapsia, tulevana vuonna poikkeuksellisen paljon sekä esikoulussa että ko. koulun 1.-luokilla. Iltapäivätoiminnassa on jopa kehitysvammaisia, jotka helposti työllistävät yhden aikuisen täysin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia lapsia ei saa laittaa yli 20 hengen luokkiin, mutta aamu- ja iltapäivätoiminnassa vain taivas on rajana, jos sekään.

Miten esiopetusryhmän muille lapsille on ajateltu moninaisissa tilanteissa taata aikuisen ohjausta, kasvatusta, apua, syliä ja lohtua? Entäpä esimerkiksi erilaisten retkien tekeminen lähiympäristön eri kohteisiin - miten tämän toteutetaan suunnitelluilla niukoilla henkilöstöresursseilla turvallisesti? Retket ja vierailut eri kohteisiin ovat ehdottoman tärkeitä niin esikoululaisille kuin koululaisille, sillä esikoulun oma piha-alue (myös laajennettuna) on rajallinen.

Vetoamme, että kaavailtuun toimintamalliin tehdään tarvittavia muutoksia, jotta lapsemme saavat turvallisen ja mielekkään esikouluvuoden ja jotta myöskään aamu- ja iltapäivähoidon laatu ei enää heikkene. Nyt kaavailluilla suunnitelmilla emme näe olevan mahdollista taata lapsillemme rauhallista, turvallista, esikoulun opetussuunnitelman tavoitteet täyttävää esikouluvuotta, eikä mielekästä, virikkeellistä aamu- ja iltapäivätoimintaa tätä tarvitseville lapsille.

Toivomme Oriveden kaupungin haluavan luoda imagoa lapsiläheisenä paikkakuntana, jossa myös esikoulujen ja peruskoulujen resurssit ovat lähtökohtaisesti kunnossa joka vuosi. Orivedellä on kaikki valtit käsissään, sillä esi- ja perusopetus on laadukasta ja erityisluokkia on tarjolla. Mahdolliset toimenpiteiden keskittämisestä saatavat hyödyt ovat nähdäksemme haittoja niukemmat. Oriveden kaupungilla on jatkuvaa pulaa pätevistä lastentarhanopettajista sekä lastenhoitajista. Isompi yksikkö ja liian nopeasti toteutettu muutos kuormittaa myös jo nyt tiukilla olevaa esiopetushenkilöstöä ja riski menettää hyvää henkilöstöä kasvaa, sairaslomista puhumattakaan. Siivouksen määrää on merkittävästi nostettava.

Tämä panostus esikoululaisiimme olisi nyt tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla olisi todennäköisesti vähentävä vaikutus myöhempään tuen tarpeeseen, korjaavaan työhön, lasten ja nuorten erilaiseen psyykkiseen ja sosiaaliseen oirehtimiseen sekä mielenterveyttä tukevaan oppilashuoltotyöhön. Nyt suunnitellussa mallissa riski siihen, että esikouluikäinen lapsi kokee esikoulupäivän (+ap/ip-toiminnan) itselleen turhan raskaaksi ja kokee jääneensä huomiotta, on liian suuri.

Meillä aikuisilla on vastuu vaatia lapsillemme parempaa. Me toivomme lapsillemme rauhaa paitsi oppia yksilölliseen tahtiin,myös aikaa ja rauhaa syödä, leikkiä ja levätä sekä mahdollisuutta saada turvaa ja lohdutusta, päästä syliin. Me vanhemmat toivomme, että voimme edelleen kuulla lapsen päivän kulusta henkilökohtaista tietoa, emme vain sitä, kuinka ohjaaja tai hoitaja on vaihtunut pitkin päivää, eikä tieto ole kulkenut.

Toivomme, että lastemme esikoulupäivät ja siirtymätilanteet esikoulutiloissa/koulussa (esim. eteisessä ja ruokailutilanteissa) eivät olisi liian haastavia pienen ihmisen sietokyvylle väkimäärän paljouden, melutason, tilojen ahtauden, turvattomuuden ja henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi.

Muistutamme, että aamu- ja iltapäivätoimintaa sitoo perusopetuslaki (628/1998), jossa todetaan muun muassa seuraavista asioista: Oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön pykälä 48 §. Henkilöstömäärän on oltava riittävää ja pätevää pykälä 48 §. Kuluneena lukuvuonna 2018-2019 ohjaajia on ollut parhaimpina hetkinä 6-8 ja kouluikäisten lasten määrä n.32. Jo tämä on tuntunut jopa kouluikäisestä valtavalta, liian suurelta määrältä. Onko päätöksissä kysytty palvelun asiakkaan, lapsen, mielipidettä vaikkapa 50 lapsen esikoulusta tai 50-70 lapsen iltapäiväkerhosta? Uskallatteko kuulla nämä mielipiteet siten, että lapset konkreettisesti ensin näkevät lapsimäärän kaavailuissa tiloissa leikkimässä, liikkumassa, opiskelemassa, pukemassa toppa- tai sadevaatteita? Uusi ops nimenomaan kannustaa lapsia aktiivisiksi toimijoiksi, joilla tulee olla vaikutusmahdollisuuksia. YK: n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) artiklassa kolme puolestaan säädetään, että “kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu”.  Tässä Oriveden kaupungin tekemässä päätöksessä keskittää 3 eskariryhmää Kultavuoreen, ei todellakaan voida nähdä lapsen edun olleen ykkössijalla ylempänä lueteltuihin seikkoihin perustuen.

Myös esiopetusta sitoo samainen  edellä mainittu perusopetuslaki 628/1998, jonka pykälässä 3 todetaan, että opetus on järjestettävä oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja sen tulee tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Lisäksi opetuksen tulee tapahtua yhteistyössä kotien kanssa. Tässä muutoksessa huoltajien esiopetuspaikkatoiveita ei ole kuultu, ei esikoululaisten eikä koulutulokkaiden vanhemmille järjestetty riittävää, faktoihin perustuvaa etukäteistietoa esiopetustiloista, -järjestelyistä eikä vastuuaikuisista toukokuussa 2019, koska muutos ei yllä mainittuihin seikkoihin vedoten ole ollut riittävän valmisteltu.

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö korostaa huoltajien osallisuutta. Oriveden kaupungin esiopetussuunnitelmassa todetaan, että   “huoltajien mielipiteitä ja tietoja kuullaan sekä heidän antamaansa palautetta hyödynnetään esiopetuksen kehittämisessä”.  Olemme osaltamme tuoneet huolemme näistä esikoulun järjestämiseen Kultavuoren koulussa lukuvuonna 2019-2020 liittyvistä epäkohdista nyt julki. Muutokset koskettavat paitsi tänä vuonna koulupolun aloittavia lapsia myös tulevia ikäryhmiä.

Vaadimme siis muutoksia ylläoleviin epäkohtiin.


Heidi Ahonen ja Katri Järvenpää    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Heidi Ahonen ja Katri Järvenpää voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko turpeen energiakäyttöä vähentää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi?