Hausjärven Monnin liikenneturvallisuuden parantaminen

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme Hausjärven kuntaa priorisoimaan ensisijalle Monnin liikenneturvallisuuden parantamisen jäljempänä esitetyistä syistä (1-3) johtuen seuraavin toimenpitein:


- Monninlinjan pääväylänä korvaavien tie- ja kevyen liikenteen väylähankkeiden toteuttaminen viipymättä.


- Selvittämään tarpeen esimerkiksi hidasteille (esim. ajoradan korotuksille tai tärinäraidoille niin, että ajoneuvojen hidastusvaikutus on kattava), tievalaistuksen rakentamiselle, näkyvyyttä haittaavan kasvillisuuden raivaamiselle, varoittavien liikennemerkkien lisäämiselle tai säännölliselle nopeusvalvonnalle.


- Tekemään tiestä uuden vaarallisuusarvion koulumatkan pituudesta riippumattomien muiden olosuhteiden vuoksi koulukuljetusten perusteeksi.

 

1. Monninlinjan vaarallisuus


Monninlinja, kylän päätie, ei ole turvallinen nykyisille liikennemäärille. Läheltä piti -tilanteita tapahtuu Monninlinjalla jatkuvasti. Pelkästään syyskuun ensimmäisen viikon aikana Monnissa tapahtui kaksi tieltä suistumista (5.9.2018 ja 8.9.2018), joista toinen johti kuljettajan kuolemaan. Näissä kummassakin onnettomuudessa voidaan vaikuttavana tekijänä pitää autojen ylinopeuden lisäksi teiden tilaa. Monninlinjan tekee jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaaralliseksi tien kapeus, pientareettomuus, mutkaisuus ja valaisemattomuus, minkä takia kevyt liikenne joutuu väistämään usein ajoradan puolelle tai ojaan. Talviolosuhteissa väistämismahdollisuudet heikentyvät entisestään. Näkyvyys Monninlinjalla on paikoin olematon ja sen vuoksi ajoneuvoilla saattaa olla kohtuullisessakin tilannenopeudessa vaikeuksia havaita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tilannetta pahentaa lisäksi se, että osa autoilijoista ei noudata nopeusrajoituksia.


Esimerkkejä erityisen vaarallisista paikoista:
- Heti Riihitien jälkeisessä mutkassa ei ole lainkaan piennarta, kuusiaita on aivan kiinni tiessä ja heti perään Pumppaamontien suunnasta tulee erittäin jyrkkä mutka. Vastaavia paikkoja Monninlinjalla on useita.
- Rutikantien ylämäkeen Monninlinjalta kääntymässä olevat autoilijat kiihdyttävät niin, että mäen yläpuolelta tulossa olevat koululaiset ovat vaarassa jäädä alle.

- Ojantaustantieltä Monnilinjalle tultaessa on vaarallinen tienylityspaikka, jossa näkyvyys mutkan takia on olematon. (Kuolonkolari tapahtui 8.9.2018 samassa paikassa.) Tämän paikan turvallisuutta lisäämään tarvitaan vähintään suojatie.

 

2. Koulumatkojen turvattomuus


Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään, että perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan, koulumatkan pituudesta riippumattomaan, kuljetukseen myös, kun koulumatka osoittautuu liian vaaralliseksi oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Monnin koulun syrjäisestä sijainnista johtuen lasten koulumatkat muodostuvat pitkiksi ja monella lapsella koulumatka kulkee edellä käsitellyn Monninlinjan kautta. Vähintäänkin koulumatka vaatii monella Monninlinjan ylityksen, mikä on vaarallista heikon näkyvyyden ja ylinopeuksien takia.

Koululle johtava Rajalantien on kokonaisuudessaan vaarallinen.Tie on kapea, huonokuntoinen ja monin paikoin näkyvyys on olematon. Tien huonolla kunnolla on jo tänä syksynä ollut ikäviä seurauksia. Tiedossa on ainakin tapaus, jossa tien huonon kunnon voidaan osaltaa katsoa johtaneen pyöräonnettomuuteen, jonka seurauksena yhden pienen koululaisen ranne murtui.

Koulumatkan vaarallisuutta tarkastellessaan Hausjärven kunnan ei Monnin osalta tulisi tukeutua ainoastaan tavanomaisiin työkaluihin (esim. Koululiitu-menetelmä), sillä esimerkiksi Monninlinjalla on tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus vasta hiljattain. Lisäksi menetelmä ei tunne paikallisia olosuhteita, joita on käsitelty tarkemmen edellä. Menetelmä ei myöskään osaa laskea koululaisen kykyä selviytyä liikenteessä ylinopeutta ajavien keskuudessa.

Monnin osayleiskaavassa (2.9.2015) kohdassa Sosiaalinen ympäristö 3.12.14 todetaan, että ”lasten turvallista kulkemista itsenäisesti esim. kouluun rajoittaa kevyen liikenteen väylien puute” . Todetusta asiasta huolimatta, Hausjärven kunnan teknisen lautakunnan tekemän esityksen mukaan, tällä hetkellä tärkempinä alueina pidetään Ryttylän ja Oitin kevyenliikenteenväylä hankkeita (Tekla 20.8.2018 §77, liite nro 50). Samassa asiakirjassa myös mainitaan, että Monniin toteutetaan erillisinä hankkeina kokoojateiden kevyenliikenteen väylästöä, mutta muun rakentamisen yhteydessä. Vaikka suunnitelmia on jo tehty, varsinaista aikataulua rakentamiseen ei ole. Nämä hankkeet tulisi mielestämme toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

3. Vetovoima


Kunta on visioinut Monnissa tapahtuvan nopeaa kasvua (Tekla 20.8.2018 §77), toisin kuin esimerkiksi Ryttylässä ja Oitissa. Näkemyksemme mukaan nykyinen tiestö ei palvele riittävällä tasolla nykyisiäkään asukkaita saati, että se houkuttelisi uusia asukkaita. Myös koululaisille taattava turvallinen koulumatka on olennaista Monnin vetovoimaisuudelle.

Facebook
Tulisiko yritystukia vähentää?