Perussuomalaiset ei ole "The Finns"

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Perussuomalaiset ei ole "The Finns".


Vieras

#626 Re: Re:

29.12.2013 18:36

#625: Realisti - Re:

Aivan samaa mieltä. Hyvä kirjoitus sinulta. Onneksi järkevät ihmiset ymmärtävät tämän tason kirjoituksista vetää omat päätöksensä.


Vieras

#627 Re: Re:

29.12.2013 18:43

#624: - Re:

Kannatta alla olevaa verrata ylijohtaja J. Vartiaisen (VATT) blogikirjoitukseen: Suomen talous tarvitsee lisää maahanmuutoa. (#622).

 

Suomessa ei toimita rasismia vastaan, vaan syyllistetään pakolaisten auttajia. Miksi Suomi suhtautuu pakolaisiin niin eri tavoin kuin Ruotsi, kysyy Philip Teir.
Osa asiaan se­kaan­tu­neis­ta nai­sis­ta saat­toi muis­taa ajan, jol­loin Suo­mi­kin oli ol­lut uhat­tu­na. He muis­ti­vat, kuin­ka me lä­he­tim­me omat lap­sem­me osoi­te­la­put kau­las­sa ju­nal­la Ruot­siin.

Syy­rian si­säl­lis­so­dan al­ka­mi­sen jäl­keen Ruot­si on myön­tä­nyt tur­va­pai­kan yli 16 000 pa­ko­lai­sel­le. Suo­mi oli mar­ras­kuu­hun men­nes­sä ot­ta­nut vas­taan tä­nä vuon­na 135.
Kuin­ka Suo­men ja Ruot­sin ero voi ol­la niin val­ta­va? Se ei voi joh­tua pel­käs­tä by­rok­ra­tias­ta.

Mut­ta ruot­sa­lai­set ovat puut­tu­neet maail­man asioi­hin jo aiem­min­kin. Jo tal­vi­so­dan ai­kaan ja 1940-­lu­vul­la oli ta­pa­na sa­noa: "Suo­men asia on mei­dän."

Ruot­sa­lai­nen kan­san­ko­ti ra­ken­net­tiin pit­käl­ti maa­han­muut­ta­jien voi­min – esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten, jot­ka työs­ken­te­li­vät teh­tais­sa 1950-­lu­vul­ta al­kaen. Vaik­ka mo­net tä­nään väit­tä­vät toi­sin, Ruot­sil­la on maa­han­muu­tos­ta pit­kät ja hy­vät ko­ke­muk­set.

Kun maail­man­ku­va on mo­der­ni, ra­sis­mi tun­tuu ai­noas­taan ajas­taan jää­neel­tä junt­tiu­del­ta."

En­tä sit­ten ruot­si­de­mok­raa­tit? Ruot­sis­sa, ku­ten muual­la­kin Eu­roo­pas­sa, kuu­luu yhä ko­vaää­ni­sem­pi mars­si­saap­pai­den ko­pi­na. Mut­ta siel­lä on myös kiih­keää an­ti­ra­sis­mia, jo­ka saa ih­mi­set ka­duil­le ihan eri ta­val­la kuin Suo­mes­sa.

Vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen mo­net ruot­sa­lai­set ky­syi­vät mi­nul­ta, mi­ten Suo­mes­sa voi ol­la suu­ri maa­han­muut­ta­ja­vas­tai­nen puo­lue, vaik­ka maas­sa tus­kin edes on maa­han­muut­ta­jia.

Suu­ri osa Hal­la-a­hon väit­te­ly­tek­nii­kas­ta pe­rus­tuu sii­hen, et­tä hän yk­sin­ker­tai­ses­ti häi­riin­tyy eri asiois­ta: ker­jä­läi­sis­tä, ul­ko­maa­lai­sis­ta, ruot­sin ope­tuk­ses­ta, ih­mis­ten ha­lut­to­muu­des­ta suh­teel­lis­taa kan­san­mur­hia (mik­si kaik­ki pu­hu­vat juu­ta­lais­ten jouk­ko­mur­has­ta, hän ih­met­te­lee). Hän on kir­joit­ta­ja, jo­ka on yle­vöit­tä­nyt ar­ki­sen när­käs­tyk­sen­sä po­liit­ti­sek­si pro­jek­tik­si.

Hal­la-a­ho muis­tut­taa hu­vit­ta­val­la ta­val­la hal­vek­si­miaan kuk­ka­hat­tu­tä­te­jä. Myös hän toi­mii tun­tei­den va­ras­sa. Ei ole niin pik­ku­ruis­ta har­mi­nai­het­ta, et­tei Hal­la-a­ho sai­si ke­hi­tet­tyä sen ym­pä­ril­le teo­reet­tis-­ju­ri­dis­ta aja­tus­ra­ken­nel­maa.

Ai­ka has­sua, sil­lä juu­ri sa­mal­la ta­val­la it­se ajat­te­len Suo­men suh­tees­ta maa­han­muut­toon. Jos suo­ma­lai­set tie­täi­si­vät enem­män muis­sa mais­sa asu­vien ih­mis­ten ar­jes­ta, ra­sis­min ja ul­ko­maa­lais­vi­han kyn­nys nou­si­si huo­mat­ta­vas­ti.

Kir­jal­li­suu­des­sa maa­han­muut­ta­jat ja vä­hem­mis­tö­kir­jai­li­jat kuu­lu­vat tär­keim­piin ää­niin: Isaac Bashevis Singer, Doris Lessing, Herta Müller, Vladimir Nabokov, Albert Camus. Nä­mä ih­mi­set ovat usein kas­va­neet kah­den kult­tuu­rin vä­lis­sä ja ku­van­neet ih­mis­kun­nan his­to­rian kes­kei­sin­tä ko­ke­mus­ta: liik­ku­mis­ta kult­tuu­ris­ta toi­seen.

Jos osaa sa­mas­tua toi­sen ih­mi­sen aja­tuk­siin, ym­mär­tää maail­maa­kin pa­rem­min. Sik­si olen ai­na pi­tä­nyt kir­jal­li­suut­ta erään­lai­se­na em­pa­tia­har­joi­tuk­se­na.

Mis­sä täl­lai­nen kir­jal­li­suus on Suo­mes­sa? Kuin­ka kauan sen syn­ty­mä kes­tää? Pi­tää­kö tai­tei­li­joi­dem­me taas mat­kus­taa ul­ko­mail­la ke­rää­mään vai­kut­tei­ta tai­tee­seen­sa, jo­ta sit­ten kut­su­taan "kan­sal­li­sek­si"?

Suo­mes­sa elä­tel­lään eri­kois­ta myyt­tiä sii­tä, mi­ten ka­tast­ro­faa­li­set seu­rauk­set maa­han­muu­tol­la on ol­lut Ruot­sil­le. Em­me kuu­lem­ma saa teh­dä sa­mo­ja vir­hei­tä. Kat­so­kaa lä­hiöi­tä!

Mut­ta on­ko maa­han­muut­to to­siaan tuot­ta­nut Ruot­sil­le va­hin­koa?

Ruot­sin hal­li­tuk­sen ko­ti­si­vun tie­to­jen mu­kaan 77 pro­sent­tia mal­mö­läi­sis­tä pi­tää ul­ko­maa­lais­ten pa­nos­ta kau­pun­gin kan­nal­ta hy­vä­nä. Si­tä pait­si esi­mer­kik­si kuu­lui­sa Ro­sen­gård – se, jos­sa Zla­tan vart­tui – ei ole mi­kään lä­hiö, vaan kau­pun­gi­no­sa.

Ke­väi­sis­sä mel­la­kois­sa me­dian esit­te­le­mät vä­ki­val­tai­suu­det liit­tyi­vät ää­rioi­keis­to­lais­ten hyök­käyk­siin maa­han­muut­ta­jia vas­taan. Jou­lu­kuus­sa Kärr­tor­pis­sa nat­sit heit­te­li­vät pul­loil­la lap­si­per­hei­tä, jot­ka osoit­ti­vat miel­tään nah­ka­päi­tä vas­taan. Yh­teis­tä ta­pauk­sil­le on se, et­tä vä­ki­val­taan tur­vau­tui­vat oi­keis­to­lai­set.

Jos Tam­pe­reen mel­la­kat oli­si­vat ta­pah­tu­neet Tuk­hol­mas­sa, oli­sim­me var­maan­kin saa­neet lu­kea Ruot­sin on­gel­ma­lä­hiöis­tä. Mut­ta nyt au­to­jen ja park­ki­mit­ta­rien kimp­puun hyök­kä­si­vät ai­van ta­val­li­set suo­ma­lais­nuo­ret.

On taan­tu­muk­sel­lis­ta haa­veil­la kit­kat­to­mas­ta yh­teis­kun­nas­ta. Myös Suo­mes­sa on ai­na ol­lut yh­teis­kun­nal­li­sia on­gel­mia, jot­ka liit­ty­vät työt­tö­miin ja syr­jäy­ty­nei­siin mie­hiin. Ne ovat sa­mo­ja on­gel­mia, joi­ta maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat nä­ke­vät ruot­sa­lais­lä­hiöis­sä.

 

KUKA

Philip
Teir

Suo­men­ruot­sa­lai­nen
kir­jai­li­ja ja Huf­vuds­tadsb­la­de­tin kult­tuu­ri­toi­mi­tuk­sen
pääl­lik­kö. Syn­ty­nyt vuon­na 1980 Pie­tar­saa­res­sa.

Kir­joit­ta­nut
ru­no­ko­koel­man Nå­gon­ting ur hen­nes mun fal­ler i min mun (2007) ja
no­vel­li­ko­koel­man Don­ner-ryh­mä (2011). Tä­nä syk­sy­nä il­mes­tyi
Tal­vi­so­ta.

Sun­nun­tai­toi­mi­tus on
jul­kais­sut vuo­den­vaih­teen kir­jai­li­ja­pu­heen­vuo­ron 1998
läh­tien.

Realisti

#628 Re: Re: Re:

29.12.2013 21:28

#626: - Re: Re:

Niin he ovatkin. Joka vaaleissa sitten pahamaineisen "jytkyn" on perussuomalaisten kannatus pienentynyt. Suunta on alaspäin sillä yhä useampi äänestäjä, joka antoi "protestiäänen", muutoksen toivossa, on huomannut, että eivät perussuomalaiset mitään muutosta edusta. He ajavat vain omaa asiaansa, omien herrojensa etuja. Jos joku puolue haluaa kyykyttää köyhiä niin sehän on juuri perussuomalaiset. Viimeisin esimerkki tästä on perussuomalaisten kansanedustaja/kaupunginvaltuutettu Packalénin ehdotus siitä, että huono-osaiset keskitettäisiin ghettoihin suurissa kaupungeissa. Tämä tuskin edustaa siitä muutosta, mitä kyseiset huono-osaiset, ketkä perussuomalaisia äänestivät, toivoivat.

 

 


Vieras

#629

30.12.2013 00:01

Tulee oikein JYTKYPERSIIT.

Vieras

#630 PERUSSSUOMALAISET SILLÄLAILLA

30.12.2013 12:19

HS 30.12.13

Otteita jutusta

Oi­keus­tie­tei­li­jät tyr­mää­vät pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­jan ja Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Tom Packalénin eh­do­tuk­sen kau­pun­gin vuok­ra-a­sun­to­jen asuk­kai­den pis­teyt­tä­mi­ses­tä.

"Eh­do­tus on pe­rus­tus­lain ja kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten kiel­tä­mää syr­jin­tää riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­si­ko vuok­ra­lais­ten pis­tey­tys näen­näi­ses­ti neut­raa­lia", sa­noo Eu­roo­pan ylio­pis­toins­ti­tuu­tin kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den pro­fes­so­ri Martin Scheinin.Hän pi­tää eri­tyi­sen va­ka­va­na si­tä, et­tä eh­do­tuk­sen teh­nyt kan­sa­ne­dus­ta­ja Pac­kalén on edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jä­sen. Va­lio­kun­nan teh­tä­vä­nä on ar­vioi­da sen kä­sit­te­lyyn tu­le­vien la­kieh­do­tus­ten ja mui­den asioi­den pe­rus­tus­lain­mu­kai­suut­ta ja suh­det­ta kan­sain­vä­li­siin ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­siin.

"On su­rul­lis­ta ja va­ka­vaa, et­tä pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jä­se­nel­lä ei näyt­täi­si ole­van mi­tään kä­si­tys­tä pe­rus­tus­lais­ta, va­lio­kun­nan teh­tä­väs­tä ei­kä ase­mas­taan va­lio­kun­nan jä­se­ne­nä."

Tu­run ylio­pis­ton val­tio­sään­töoi­keu­den do­sent­ti Juha Lavapuro pi­tää mal­lia on­gel­mal­li­se­na "ju­ri­di­ses­ti, so­siaa­li­ses­ti ja mo­raa­li­ses­ti".


Vieras

#631 TIMO SOINI MEDIA PLÄJÄYTYS

30.12.2013 16:17

Tom Packalenin asiassa Timo Soini sanoi tv•uutisissa, että kyseessähän oli vain Perussuomalaisten hiljaisena kautena annettu totuttu media pläjäys.
Kummallista kun persujen virallisetkin puheet ja esitykset ovat varsin usein vitsejä, media pläjäytyksiä, huumoria ym.!

Vieras

#632

30.12.2013 18:33

Kännis ja läpällä -linja näköjään jatkuu persuissa. Vitsi vitsi...

Vieras

#633 TIMO SOINI

30.12.2013 20:33

Niin, Soinihan on nyt saanut perussuomalaisista irti sen minkä hän tarvitsi. Titteleitä, kunniamerkkejä, henkilökultin ja ennen kaikkea runsaasti riihikuivaa rahaa, joka on käytännössä hänen henkilökohtaisessa valvonnassaan. Kohtapuolin hän voi jäädä eläkkeellä nauttimaan "työnsä" hedelmistä ja jos/kun puolue hänen jälkeensä hajoaa omaan mahdottomuuteensa niin sehän ei sitten enää ole hänen ongelmansa. Hän loi tarkoitushakuisesti mahdottomia lupaamalla mahdollisimman suuren ryhmittymän, joka koostui niin monesta erilaisesta tahdosta, että sen tarkoituskaan ei ole ollut pysyä koossa kauemmin kuin sen aikaa minkä Soini tarvisi oman taloudellisen tulevaisuutensa turvaamiseen.
Realisti

#634 Re: TIMO SOINI

31.12.2013 14:01

#633: - TIMO SOINI

Tämä minun nimimerkkinen kirjoittama teksti yhdestä toisesta keskustelusta. Seison sanojeni takana, enkä tokikaan pane pahakseni, että minua lainataan, mutta olisi ollut hyvien tapojen mukaista ilmoittaa keneltä se on lainattu.


Vieras

#635 Re: Re: TIMO SOINI

31.12.2013 14:36

#634: Realisti - Re: TIMO SOINI

Sori. Kyllä olisi ollut hyvän tavan mukaista ilmoittaa lainaus. Teksi oli niin sopiva ettei tullut ajatelleeksi sen enempää. Muistetaan seuraavalla kerralla, jos tarvetta lainaamiseen tulee.


Vieras

#636

31.12.2013 15:00

PerusSuomalaiset = The Finns.


Vieras

#637

31.12.2013 23:16

PerusSuomalaiset = The Finni eli iso näppylä

Voi laajentua paiseeksikin.


Vieras

#638

01.01.2014 04:40

Persfinnit = isot tulehtuneet bakteeripesäkkeet isänmaan istumalihaksessa.

Vieras

#639

02.01.2014 14:41

Jopa on lapsenmielisiä juttuja, no hulluja on monenlaisia.

Vieras

#640 Re:

03.01.2014 12:59

#639: -

Minkäs teet kun persut lähettää trollinsa asialle joka paikkaan, missä heidän sekoilujaan kritisoidaan. Se nyt vaan on persujen tapa tukahduttaa demokratista kansalaiskeskustelua.


Vieras

#641

14.01.2014 17:05

Perussuomalaiset: Säätiön tukipuolue

Kun putiikin nimi on Perussuomalaisten tukisäätiö, kaltaiseni pölvästi kuvittelee tietenkin, että säätiön tehtävänä on tukea puoluetta nimeltä Perussuomalaiset. Tosiasiassa asia näyttää olevan päin vastoin. Sekä Ps-puolue, että sen jäsenet on valjastettu tukemaan onnetonta, kuiviin puristettua säätiötä.

Viime vuoden lokakuussa tukisäätiön hallitus kirjasi kokouspöytäkirjaansa tiedon, josta ei ole perussuomalaisten jäsenille hiiskuttu: "...puolueessa on päätetty nettojäsenmaksutulojen siirtämisestä säätiölle sen Perussuomalaisten rahastoon". Pöytäkirjassa ei mainita, ketkä päätöksen tekivät. Odotan suurella mielenkiinnolla, miten Peruskenttä reagoi, kun tieto jäsenmaksujen ylevästä käyttötarkoituksesta leviää yleiseen tietoon.

Yksi Peruskentän kipeimmistä puheenaiheista on rahan puute. Vaikka puolue saa valtion kassasta joka kuukausi yli puoli miljoonaa euroa puoluetukea, siitä ei heru juuri mitään puolueen piireille ja paikallisosastoille. Alituisiin talkoisiin väsynyt kenttäväki kysyy kysymästä päästyään, mihin puolueen johto panttaa tukirahoja. Puoluetyötä vaikeuttava rahapula ja raha-asioihin liittyvä salailu on ruokkinut myös Perussuomalaisten tukisäätiöön liittyviä epäilyjä.

SMP:n tukisäätiö muutettiin Perussuomalaisten Tukisäätiöksi vuonna 2006. Toimintakertomuksissaan säätiö ei mainitse ainuttakaan operaatiota, jolla se olisi tukenut puolueen toimintaa.

Toimintakertomuksissa toistuu vuodesta toiseen sama virke: "Hallitus on valmistellut ja puheenjohtaja toteuttanut joulupaketin, joka on sisältänyt jouluisia elintarvikkeita ja joita on toimitettu ansioituneille sota / SMP-puolueveteraaneille / heidän perheilleen". Kummempaan säätiöllä ei ole yksinkertaisesti ollut rahkeita, sillä SMP:n tukisäätiön viimeinen miljoona (markkaa) katosi sen tileiltä vuonna 2001. (Tuon tilikauden alijäämä oli 1,17 miljoonaa markkaa.) Sittemmin tukisäätiön varallisuus on ollut enää runsaat 50 000 euroa.

Vieras

#642 Re:

15.01.2014 15:43


Vieras

#643

18.05.2014 16:17

Vihervasurit ne vain vikisee, mutta karavaani se kulkee.....
KAUKO HORTTANAINEN

#645

04.03.2015 12:05

TÄSSÄ NÄHDÄÄN KUINKA VOIMAKKAAKSI,KOKO KANSAN PUOLUEEKSI TUNNUSTETTU. REHELLISYYDELLÄÄN,JÄMÄKKYYDELLÄÄN,RYVETTYMÄTÖN.KOKO KANSAN PUOLUE ON TIMO+PERUSSUOMALAISET.

Vieras

#646

18.05.2015 05:11

Koska olen suomalainen, mutta en PerusSuomalainen.

Vieras

#647 Re: Perussuomalaiset

09.02.2016 08:44

#1: Kaunis nimi! - Perussuomalaiset 

 Perussuomalaiset on äärioikeistolainen ja rasistinen puolue. Se suhtautuu vihamielisesti maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Sen pahimpia vihollisia ovat punavihreät suvakit, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Minun Suomeni on kansainvälinen ja suvaitsevainen, eikä missään tapauksessa persujen ihannoima Suomi, jossa ei ole tilaa erilaisille vähemmistöille. Minusta perussuomalaiset voisi lopettaa toimintansa, silloin Suomesta tulisi paljon parempi kaikkien ihmisten asua ja olla. Erilaiset rasistiset ryhmät aiheuttavat enemmän levottomuutta kuin turvapaikanhakijat.


Vieras

#648 Re:

09.02.2016 08:52

#645: KAUKO HORTTANAINEN -  

 PERSUT EI OLE KOKO KANSAN PUOLUE; SE ON RASISTINEN JA ÄÄRIOIKEISTOLAIEN PUOLUE. ITSE EN ÄÄNESTÄISI PERSUJA IKINÄ: TIMO SOINI ON PETTÄNYT ÄÄNESTÄJÄNSÄ TURHILLA LUPAUKSILLA JA KÄÄNTÄNYT TAKKINSA MONTA KERTAA. PersUT ON PUOLUE; JOKA VIHAA MAAHANMUUTTAJIA JA TURVAPAIKANHAKIJOITA. ONNEKSI PERSUJEN KANNATUS ON LASKUSSA MONET TYÖLÄISET OVAT TULLEET JÄRKIINSÄ JA SIIRTYNEET DEMARIEN KANNATTAJIKSI!!!


Vieras

#649 Re:

09.02.2016 08:56

#643:

Onneksi persujen kannatus on laskussa. Monet duunarit on tulleet järkiinsä ja siirtyneet takaisi demareihin. He ovat huomanneet, kuinka Soini ja kumppanit ovat pettäneet äänestäjänsä. Ei vasemmisto vikise, se on persut, jotka ovat menettäneet äänestäjiä, kun ihmiset ovat huomanneet kuinka oikeistolaista ja rasistista politiikkaa persut ajavat.

KYRPÄ

#650 PERUSSUOMALAISET ON HOMOJA

23.07.2019 06:09

persut ja demarit voiki sitte imee terskaa

 

T:terve

 

I hate perus an democrat