Terrafame-Talvivaaran vesi-YVA on hylättävä

Yhteysviranomainen
Kainuun ELY-keskus

KAIELY/348/2016 Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo

Esitämme haitankärsijäin muistutuksena ja muiden tahojen mielipiteenä seuraavaa:

1) Terrafamen YVA-selostus on hylättävä merkitäväsäti puutteellisena
2) Terrafamen on velvoitettava tekemään uusi YVA merkittävästi
nykyistä pienemmille (-50%, -90%, -95%)  päästöille huomioiden lakkautamisen jälkeiset päästöt

Perustelut
A) YVA selostus on ei vastaa todellisia päästöjä ja niiden vaikutuksia, esimerkiksi: 
-Päästöjen vaikutus on todettu elohopean nousuna ahvenissa EVIRAn tutkimuksessa sekä Laakajärvellä
että Jormasjärvellä heikentäen vesistöjen kemiallista tilaa ja ylittäen EUn myyntirajan.
Kalojen laadun heikkeneminen on merkittävä haitta.
-YVAssa olisi pitänyt käsitellä tänä talvena tapahtuva laaja kerrostuminen Nuasjärvellä ja
siihen liittyvät ilmiöt kuten mangaanipitoisuuden nousu alusvedessä.

B) Suunniteltu toiminta heikentäisi merkittävien vesistöaluiden tilaa ja olisi siten
Suomen ja EUn vesilainsäädännön vastainen.
Vertailu huonolaatuisiin järviin ei oikeuta tilan heikentämiseen. 

C) VesiYVAn irrottaminen tuotannosta ja loppusijoituksen vaihtoehdoista on väärin.
Päästöt riippuvat tuotantotasoista, -tekniikasta sekä vedenpuhdistuksesta. 
Sulkemisen ainoan vaihteoehtona esitelty kapselointi on kestämätöntä.
Kaivoksen sulkemisen jälkeen happoamuodostavat jätteet kuten  1miljardi tonnia sivukiveä
tulisivat aiheuttamaan kohtuuttomia päästöjä tuhansien vuosien ajan.
Tämä on kaivannaisjäteasetuksen 190/2013 ja EU-laatunormien vastaista.

D) Perustelu sateisiin varautumisesta on epärehellinen.  Tuotanto-YVAn perusteella Terrafame valmistautuu nostamaa 
tuotantoa noin 50%. Tämä näkyy primäärikasan laajentamisena 4-15 miljoonalla tonnilla, sivukiven määrän nostamisena
(tuotanto YVA) ja kolmannen tuotantolinjan suunniteluna metallitehtaalle (Terrafame 2016 talousraportti tammikuu).

E) Yhtiöllä on oikeus laskea rajatta käänteisosmoositasolle puhdistettua vettä. 
Yhtiö viivyttelee suhteellisti vähäisistä kustannussyistä kunnollisen vedenpuhdistuksen käyttöönottoa ja
aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille, kannattaville elinkeinoille sekä mökkiläisille ja ranta-asukkaille.

F) Kasvavat päästöt "perinteisiä reittejä" Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin tulisivat kulkemaan kerrostuneiden järvien
kautta (ainakin Kivijärvi sekä Kolmisoppi) ja pilaisivat ympäristö kohtuuttomasti.

Vetoamme Terrafame-yhtiöihin, Kainuun ELY-keskukseen, Suomen hallitukseen, Työ- ja elinkeinoministeriöön, Ympäristöministeriöön 
ja kansanedustajiin, jotta Talvivaarassa siirryttäisiin vastuulliseen, esimerkilliseen ja lakia kunnioittavaan kaivostoimintaan.
Tähän astiset kumuloituvat ongelmat ovat johtuneet vastuuttomuudesta ja epäpätevyydestä.

Tutustu YVA-selostukseen ja laita Kainuun ELYlle täydentävä muistutus tai mielipide 5.6. mennessä
Lisämielipiteet ja muistukset katsotaan täydennyksiksi tai vaihtoehtoisesti tämä niiden täydennykseksi.

Kunnioittavasti


AllekirjoittajatAllekirjoittaa voi myös niin, että tiedot eivät näy netissä (ruksi).

Tee robottitarkistuksen tehtävä.

Sähköpostia ei nyt pyydetä, adressipohjassa on häiriötä.

Dokumentit löytyvät täältä:
http://www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 5.6.2017 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Viitteitä:
Geologian professori Matti Saarnisto Terrafamen jätteistä:
https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-44700.pdf
Ruotsin valtion tarkastusvirasto rikkipitoisista kaivannaisjätteistä:
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2015/Gruvavfall--Ekonomiska-risker-for-staten/
englanniksi:
http://www.riksrevisionen.se/en/Start/publications/Reports/EFF/2015/Mining-waste-financial-risks-for-the-State-/
EVIRA 2012-2015:
https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/tutkimukset-ja-projektit/talvivaaran-kaivosalueen-jatevesien-vaikutus/
Laakajärven ja Jormasjärven ahvenet:
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/talvivaara/tiedote_v_kierros_ahven_ja_sarki_taulukot_oulujoen_ja_vuoksen_vesistot_hg.pdf
Nuasjärvi:
1200 ha kerrostunut alue:
http://yle.fi/uutiset/3-9481774
Mangaani.
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/terrafamen-purkuputken-saasteet-nuasjarven-syvanteissa-happiongelmia-mangaania-liukenee-veteen/

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jari Natunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö rikkaita verottaa nykyistä enemmän?