ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Mika Sevón
Lohja

#451 Ahaa, olitkin saanut sen jo tänne....


...ja näinmuodoin sitten meilini oli turha, no, tekevälle sattuu....
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#452 Löytty puhuu asiaa


Kaihari-palkittu tutkija, filosofian tohtori Olli Löytty pitää äärioikeistolaisten vieroksumista vaarallisena (”Suvaitkaa Soinia ja perussuomalaisia!”, AL 29.1).

Löytty: ”Osaan kertoa, miten Suomeen muodostetaan äärioikeistolainen, muukalaisvihamielinen kansanliike. Jatketaan vain nykymalliin”.

Äärioikeistolaiseen, muukalaisvihamieliseen kansanliikkeeseen viittaamalla Löytty kyseenalaistaa nykymedian suhtautumisen perussuomalaisiin. Hänestä liberaalin väestönosan suhtautuminen heihin on ollut kummallista, jopa suvaitsematonta.

Löytty: ”Minusta Timo Soini on suomalaisen politiikan tärkeimpiä henkilöitä. Hän istuu ja seisoo niin tärkeiden asioiden päällä, että olisi lyhytnäköistä politiikkaa, jos näitä ihmisiä ja heidän mielipiteitään ei kuunnella”.

Artikkelin kirjoittaja, Maila-Katriina Tuominen, toteaa, että vaikka maahanmuuttajien määrä on pieni, on heidän suhteellinen osuutensa Suomen koko väestöstä kasvanut viime vuosina.

Löytty: ”Poliitikot ovat vaienneet pitkään muuttoon liittyvistä asioista. Nyt iskusanaksi noussut työperäinen maahanmuutto on tehnyt heistä kiihkeitä rajojen avaajia. Ymmärrän tyrmistyksen, jonka se on aiheuttanut ihmisissä.”

Löytyn mielestä on huonoa keskustelua nostaa rasismi-kortti esiin, jos maahanmuuton kiristämistä kannattavat ihmiset pystyvät perustelemaan näkemyksensä. Jos on toista mieltä, siihen pitäisi osata vastata yhtä perustelluin vasta-argumentein.


*****

Jopas jotakin, Löyttyhän menee ihan asian ytimeen.

Pakkohan tämä on hiljalleen alkaa uskoa, että uudet tuulet puhaltavat myös tässä maahanmuuttokeskustelussa. Erityisen merkittäväksi Löytyn kirjoituksen tekee se, että hän on ns. suvaitsevaiston silmissä hyvin arvostettu tutkija ja hänen mielipiteillään on paljon painoarvoa. Hienoa, Olli, asiallisista kannanotoista ja rohkeudesta sanoa asiat niin kuin ne ovat!

Olen hyvin pitkälle Löytyn ajatusten kannalla. Pari ”eriävää mielipidettä”:
1. En itse näe Soinia ja/tai perussuomalaisia mitenkään äärioikeistolaisina. Olen saanut paljon yhteydenottoja tahoilta, jotka sen sijaan edustavat hyvinkin radikaalia äärioikeistoa. Nämä tahot eivät välttämättä enteile mitään hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle sen paremmin kuin vastaavat äärivasemmistolaiset tai äärivihreät ryhmittymätkään.

Perussuomalaiset sen sijaan ovat laillinen puolue, joka osaltaan muiden puolueiden mukana on edesauttamassa suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä entistä paremmaksi paikaksi elää, asua, työskennellä ja lapsien kasvaa. Mielestäni ei siis ole mitään syytä verrata heitä suoraan äärioikeistoon.

2. Löytty ihmettelee, miksi maahanmuuttajien pitäisi kotoutua Suomeen. En oikein nyt ymmärtänyt, mitä hän tuolla tarkoittaa, mutta itse olen sitä mieltä, että jollei kotoudu ja Suomi tunnu kodilta, niin lähtekööt maahanmuuttaja sitten takaisin sinne, mikä tuntuu kodilta.
Juha Päivärinta
Elimäki

#454 Ylen sivuilta


Ruotsissa arvioidaan olevan yhä enemmän viranomaisilta piilotettuja maahanmuuttajalapsia.

Lääkärit, jotka hoitavat Ruotsissa ilman asianmukaisia papereita oleskelevia maahanmuuttaja, kertovat saaneensa viime aikoina yhä enemmän lapsipotilaita.

Ilmiö on havaittu suurissa kaupungeissa kuten Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Ruotsin radion mukaan tämä viittaa siihen, että Ruotsissa asuvien, viranomaisilta piilossa pidettävien lasten määrä on kasvussa.

Ruotsin radion haastatteleman lastenlääkärin Henry Ascherin mukaan kyseessä on suora seuraus Ruotsin turvapaikkapolitiikan tiukentumisesta.

Pelastakaa Lapset -järjestö arvioi Ruotsissa piileskelevän 1 000 - 1 500 maahanmuuttajalasta. Virallista tilastoa ei ole.

Tulevatko Suomeen?

Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#455 Hulluus pahenee


Selvitysmies Pentti Arajärvi ehdottaa yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaa ja nopeammin järjestettyä kielikoulutusta lääkkeeksi maahanmuuttajien työttömyyteen. Selvitysmiehen mukaan tällä hetkellä maahanmuuttoon kohdistetut voimavarat ovat vähäiset. Arajärvi haluaakin lisää rahaa kuntien pakolaiskorvauksiin. Selvityshankkeen taustalla on ulkomaalaisten korkea työttömyys, joka on kolminkertainen kantaväestöön nähden.


Pentti Arajärven raportti: Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut täällä

http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/D5A6B24123947ACEC225754C004B836E/$file/22009.pdf


7. Maahanmuuttajan yhteiskuntaan ja työhön sitoutuminen

Erillinen, tärkeä kysymys on työnantajien osuus koulutuksen rahoittamiseen. Työnantajien tulee henkilöstökoulutuksessaan kiinnittää huomiota myös maahanmuuttajien tarpeisiin ja siihen, miten heille annettava koulutus palvelee paitsi työnantajaa myös työntekijänä olevaa maahanmuuttajaa. Silloin kun koulutus selvästi palvelee työnantajaa, tulee työnantajan myös kustantaa koulutus tai ainakin osallistua kustannuksiin.
[...]
Tärkeää on kuitenkin ottaa vielä tässäkin vaiheessa huomioon maahanmuuttajan eritystarpeet. Työllistyminen vaatii lähes poikkeuksetta keskimääräistä enemmän viranomaisten voimavaroja. Osittain tarvitaan henkilökohtaista ohjausta.
[...]
Yleisesti ei voida olettaa, että on riittävää, jos palveluja tarjotaan vain internetissä, eikä voida olettaa, että henkilö osaa hakea palveluja verkossa. Yksilöltä ei myöskään voida vaatia, että hänellä on pankkitili.
[...]
Maahanmuuttajalla ei ole samanlaisia edellytyksiä itseohjautuvaan työllistymiseen kuin kantaväestöön kuuluvilla. Työnvälityksessäkin he tarvitsevat kaksin-kolminkertaisesti työvoimahallinnon voimavaroja, vaikka periaatteessa on kyse samanlaisesta toiminnasta.
[...]
Maahanmuuttajat vertautuvat usein pitkäaikaistyöttömiin jo ennen kuin he täyttävät pitkäaikaistyöttömän tunnusmerkit. Kun sosiaalisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan, tulee muiden kysymysten ohella ottaa esille, millä ehdoilla maahanmuuttajat voidaan ottaa lain soveltamisalaan.
[...]
Maahanmuuttajien osuus on pieni lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen piirissä. Perusteltua on – ja sillä olisi todennäköisesti merkitystä myös yhteiskunnan ilmapiiriin ja asenteisiin – että maahanmuuttajien osuus vastaisi tässä suhteessa heidän väestöosuuttaan. Ammattikorkeakouluun valmistavan koulutuksen vahvistaminen, osaamisen tunnustaminen ja jo suoritettujen opintojen täydentämismahdollisuuksien hyväksikäyttö sekä ohjauksen ja neuvonnan tehostaminen ovat keskeisiä keinoja tämän tavoitteen saavuttamisessa. Joissakin kunnissa on menestyksellisesti annettu maahanmuuttajille tarkoitettua lukioon suuntaavaa lisäopetusta sekä opintovalmiuksia parantavia kursseja lukion alussa. Näitä malleja tulisi soveltaa valtakunnallisesti. (siis kiintiöt, JM-K)
[...]
Valtion korkeakoulututkintoa kelpoisuusehtonaan edellyttäviin virkoihin vaaditaan molempien kotimaisten kielten taitoa, enemmistön kielen erinomaista taitoa ja vähemmistön kielen taitoa kielisuhteista riippuen. Maahanmuuttajan tosiasialliset edellytykset sekä suomen että ruotsin kielen riittävään hallintaan virkojen kelpoisuusehtojen täyttämisen kannalta ovat vähäiset. Toisaalta Suomen kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta ei kielitaitovaatimuksissa voida kovin paljon joustaa. Tilannekohtaisesti tulee käyttää esimerkiksi erivapausmenettelyä.
[...]
Näin ollen maahanmuuttajille on järjestettävä erikseen arvioitavassa määrin suomen tai ruotsin kielen opetusta myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.
[...]
Maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi tulee huolehtia sosiaalisesta monimuotoisuudesta erityisesti asumisen suhteen, jottei synny alueita, joilla on maahanmuuttajaidentiteetti ja erillinen alakulttuuri. Asumisen tason tulee vastata kantaväestön asumistasoa.
[...]
Julkisessa keskustelussa on esitetty niin sanottua sokkohakua, jossa ensivaiheessa työntekijästä annetaan vain työtehtävän kannalta olennaiset tiedot. Käytännössä tämä merkitsisi ilmeisesti mm. maahanmuuttajataustan jättämistä huomiotta. Esitetyn muutoksen toteuttaminen vaikuttaa todennäköisesti eniten maahanmuuttaja-asemaan, mutta sillä saattaa olla merkitystä myös sukupuolen, muun etnisen taustan kuin maahanmuuton, vammaisuuden, iän ja joidenkin muidenkin tekijöiden kannalta. Muutos olisi työmarkkinoilla varsin suuri ja edellyttää työsopimuslainsäädännön ja mahdollisesti muidenkin lakien muuttamista. Tämän selvityksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa esitykseen muutoin kuin todeta se maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen kannalta mielenkiintoiseksi ja tutkimisen arvoiseksi.
[...]
Monikulttuurisuudella on positiivisia vaikutuksia, joiden käytön etninen syrjintä estää. Vaikuttaminen työantajien ja työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asenteisiin on laaja yhteiskuntapoliittinen kysymys. Se liittyy yleisesti rasististen ja maahanmuuttajiin epäluulolla suhtautuvien asenteisiin vaikuttamiseen.


9. Näkökohtia ehdotusten toteuttamisesta

Talouden näkymien heikkenemisestä huolimatta ainakin aloittaista työvoimapulaa pidetään todennäköisenä.
[...]
Esitysten kustannuksia ei ole laskettu.
[...]
Esitysten toteuttaminen vaatii lisärahoitusta. Jo nykyisellään maahanmuuton voimavarat ovat vähäiset (tänä vuonna välittömät kulut noin 120 miljoonaa euroa, välillisistä kuluista ei tiedä kukaan, vähintään moninkertaiset, JM-K)
[...]
Ongelmiin voidaan vastata voimavarojen lisäämisellä. Kun voimavarojen lisääminen todennäköisesti myös nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, merkitsee heidän siirtymistään sosiaaliturvalta työelämään ja sosiaaliturvan käyttäjistä sen maksajiksi, että toiminta on taloudellisesti perusteltua.
[...]
Vaikutukset ovat positiivisia viimeistään seuraavassa sukupolvessa.

*****

Kumpaa enemmän, itketti vai nauratti? Itse en osaa vastata mitään

Jouko Lilja
SALO

#456 Kastijärjestelmä pystyyn


Luin tuossa juttua jossa käsiteltiin Intian kastijärjestelmää, joka on aika rasistinen. Siinä kastittomia ovat tummaihoisimmat ja vaaleimmat korkeimmassa asemassa vaaleaihoiset kastilliset. Loput siltä väliltä.

Meillä alkaa olla juuri päinvastoin. Jos lakeja aletaan muuttamaan tuon Arajärven ohjeiden mukaan niin kastijärjestelmähän siitä tulee. Tummaihoiset saavat erikoiskohtelua. Varsinainen rälssiaateli. Sitä se tarkoittaa. Tasavertaisuus on jo nyt pelkkää sanahelinää. Muistutan taas siitä etnopositiivisesta syrjinnästä joka on erikoisasemaan asettamista suomeksi. Orwellilaisella kielitempulla siitä saadaan myönteinen, plushyvä, mielikuva.
Juha Päivärinta
Elimäki

#457 Johtopäätös


Arajärvi on rasisti. Samalla logiikalla millä adressin allekirjoittaneita, adressin keskustelupalstalla tai Suomen maahanmuuttopolitiikkaa arvostelleita kutsutaan rasisteiksi.
Jouko Lilja
SALO

#458 Fakta Homma


Meitä ei mitata samalla mittarilla. Kristinuskoa saa kritisoida vapaasti mutta islamin kritisoija J.Halla-aho on joutumassa syytettyjen penkille. Vastaavasti nykyiselle maahanmuuttopolitiikalle myönteiset saavat kertoa mitä tahansa satuja ja heille taputetaan presidenttitasolla asti mutta siihen kielteisesti suhtautuvat tyrmätään vaikka esittäisivät faktatietoa tuekseen.
Pentti Kaattari
Kiuruvesi

#459 Halla-ahon syyttäjät paljastettuina.


Huomio kaikki kunnon kansalaiset. Iltalehti Keskustelut - saitilla on oikein mielenkiintoinen kirjoitelma koskien juuri näitä Tre:en stalinisteja.

Lainaus:
Halla-ahon syyttäjät paljastettuina
Lähetetty 27-01.2009 19:18

Mika Ilmanilla, Johanna suurpäällä, Paavo Nikulalla,Jaakkao Jonkalla, Rainer Hiltusella,Mikko Puumalaisella, ja Tuija Braxilla on paljon yhteistä. Ehkä olellisin asia, mikä heidät yhdistää, on Demokraattiset Lakimiehet. Yhdistys kulkee tänä päivänä nimellä Demla ja sillä on synkkä ja surullinen historia.

Tämä vasemmistoideologiaan aiemmin tiiviisti kytköksissä oleva järjestö löytyy useammankin virkamiehen taustalta. Esim. nykyistä "nettirasistien" vastaista noitavainoa harjoittavat ovat pääosin entisiä demlan aktivisteja. Pahimmassa tapauksessa sekä syyttäjänä että tuomarina saattaa olla demlan aktiivi.

Demlan johtavia jäseniä ovat mm. oikeusministeri Tuija Brax, presidentti Tarja Halonen ja ex-oikeuskansleri Paavo Nikula. Kaikki nämä monikulttuuriuskovaisia.

Suomen tulevaan lainsäädäntötyöhön ja oikeuskäytäntöön tullee merkittävästi vaikuttamaan se fakta, että 71 % Demlan hallituksen jäsenistä on mukana maahanmuuttoasioissa.

Että tälläinen stalinistien pesäke on meidän "oikeus"järjestelmämme.

Lainaus loppu.

Tekstiä on vielä paljon - yhteensä n. neljä (4) sivua - tämä oli aloittajan osuus. Olenkin monesti arvellut että juuri mtämä mätä-paise on kaikkien näiden sananvapautta kunnioittavien vainojen takana. Myös tulee huomata, että myös ne nykyiset maahanmuutto- ym. lait ovat näitten "virkamiesten"
ja RKP:N proffien junailemia- ovatkin jo alunperin rasistisia jo tekstinsä ajatuksen mukaisesti - suomalsinen rasisti j.n.e.

menkääpäs lukemaan - jotta ehditte, jos vaikka poistavat koko jutun .
moikka pena k.


Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#460 Äänestys lakiesityksestä 17.2


Juuri saamani tiedon mukaan Eduskunta äänestää Lex Thorsista täysistunnossa tiistaina 17.2. Lähde on kansanedustaja.

Painetta Eduskuntaan NYT!

Lähetä huolestunutta postia sekä edustajallesi että hänen avustajalleen.

Muistuta häntä siitä, että äänestyskäyttäytyminen 17.2. tullaan kirjaamaan ylös niin, että a) tieto ei katoa koskaan ja b) se on helposti tarkistettavissa esim. seuraavien vaalien alla.

Muistuta myös, että seuraavat eduskuntavaalit ja niiden tulos nivoutuvat vahvasti juuri tähän äänestykseen ja ylipäätään maahanmuuttoasioihin. Varmista, että hän tietää olevansa maitojunassa kohti maakuntaa, mikäli hänen äänestyspäätöksensä ei miellytä äänestäjiä.

Kansanedustajien osoitteet täällä: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex3000.sh?LAJITNIMI=$

Avustajan tiedot löydät, kun klikkaat edustajan nimeä ja aukeaa hänen henkilötietonsa. Kuvan alta löydät avustajan tiedot.

Nyt lopetetaan höpötys ja aletaan toimimaan!
h m
h

Suuri osa tämänkin keskustelun osanottajista ovat työttömiä ja kouluttamattomia ja elämästään kyllästyneitä punaniskoja jotka haluavat vain päteä. Toivottavasti suomeen tulisi sota ja kaikki maat saisivat samalla sulkea pakolaisvirran tulon maihinsa, mitäs sitten? älkääkä selittäkö että "omaa maata puolustetaan prkl! ei lähetä mihinkään" sillä se olisi nykysodankäynnissä itsemurha. Ei varmaan useasta henkilöstä täällä olisi kukaan valmis tappamaan toista ihmistä, edes sodassa.
Kalevi Honka
Helsinki

#462 Milloin luovutus?


JM-K, jos äänestys on 17.2 niin milloin luovutat adressin?
Medianäkyvyyden varmistamiseksi sinun kannattaisi pyytää mahdollisimman montaa jonkinlaiseksi saattueeksi. Muutenhan media voi kuitata koko jutun sillä, että 20 000 allekirjoitti adressin vain ulkomaalaislain muokkaamattomaa versiota vastaan joulukuun alussa, ei tätä nykyistä vastaan.

Tuhannet saattajat taas kertoisivat tyytymättömyydestä nykyistäkin versiota, etenkin "humanitaarista suojelua" kohtaan. Se loisi ihan eri tavalla painetta kansanedustajiin. Painetta tarvitaan nimittäin nyt, ettei jälkipolvien tarvitse katkeroitua.
Mika Viitanen
Eura

#463 h m!


Päätin oikeen kirjottaa tänne ku oon työtön punaniska. Joo sen puoleen sais se sota tulla että lähtis turvapaikkaturistit ynnä muut elintasopakolaiset kattelee parempia maita itelleen.

Kuules h m, taidat olla ite jotai noista mitä luettelit tai kaikkia niitä ku ei oikee uskaltanu edes omalla nimellä kirjottaa.. oi voi.
Tai no, en kai itekkään olis omaa nimeäni julkaissu jos olisin sen sortin paskahousu joka jättäis samantien kotimaansa ku tosipaikka tulee.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#464 Adressin luovutus viikolla 7


Ehdotan puolueryhmien johtajille adressin luovutusta torstaiksi 12.2 tai perjantaiksi 13.2. Riippuu sitten heidän aikatauluistaan, milloin luovutus tapahtuu.

Olen tullut siihen tulokseen, että luovutan adressin yksityishenkilönä, koska sitä olen yksityishenkilönä kerännytkin.

Toinen merkittävä syy on se, että saamieni tietojen mukaan mahdollista mielenosoitusta, kulkuetta tms. aiotaan anarkistien yms. laillisen ja järjestäytyneen yhteiskunnan vihollisten taholta häiriköidä ja provosoida tavoitteena saada aikaan täydellinen sekasorto. En halua omalla toiminnallani tai valinnoillani millään muotoa tarjota näille fasistisille tahoille tilaisuutta moiseen rikolliseen, yhteiskuntarauhaa horjuttavaan toimintaan.

Median kutsun paikalle, mutta en isommin kyllä usko ketään mediasta paikalle tulevan.

Sen sijaan pari kaveria ajattelin pyytää mukaan videokameroiden kanssa. Meillä on Youtube, jonne voimme tuottaa itse sellaista materiaalia, mitä haluamme. Ominaista tälle materiaalille on se, että siinä puhutaan totta, toisin kuin monessa virallisessa tiedonvälittäjässä.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#465 Muistutus kansanedustajille


Lähti äsken:


Arvoisa kansanedustaja,

YLI 27 500 KANSALAISTA ALLEKIRJOITTANUT ADRESSIN, JOSSA VAADITAAN UUDEN ULKOMAALAISLAIN HYLKÄÄMISTÄ KOKONAISUUDESSAAN

Lähetin Teille maanantaina 15.12.2008 sähköpostiviestin, jossa pyysin Teitä vastaamaan kahteen kysymykseen:

1. Kun ministeri Thorsin valmistelema lakimuutosesitys tulee eduskunnan käsittelyyn, äänestättekö sen puolesta vai sitä vastaan? Vastatkaa yksinkertaisesti joko ”äänestän puolesta” tai ”äänestän vastaan”.

2. Jos äänestätte sen puolesta, miten perustelette kantanne?

Kuten adressin suosio osoittaa, kansa haluaa kuulla henkilökohtaisen mielipiteenne asiasta. Mikäli ette vielä ole vastannut kysymyksiini, niin voisitteko ystävällisesti vastata mahdollisimman pian niihin selkeästi ja yksiselitteisesti, kiitos.

Selkeitä vastauksia eivät ole esimerkiksi tällaiset: ”olet hyvällä asialla”, ”jatka samaan malliin”, ”tuen sinua tärkeässä työssäsi” tai ”löydät vastaukseni blogistani” jne. Ne ovat pelkkää tyhjää sanahelinää, jolla ei ole mitään merkitystä kenellekään. Ei ainakaan meille äänestäjille.

Vastatkaa siis vain ”kyllä” tai ”ei”, kiitos. Kiertely samoin kuin vastaamatta jättäminen herättää äänestäjissänne pelkästään epäluuloja.

Vastausten jatkokäsittely
Kaikkien kansanedustajien vastaukset perusteluineen samoin kuin tieto vastaamatta jättämisestä julkaistaan suojatulla ja valvotulla internet-sivustolla. Siellä myös äänestäjät voivat kommentoida näkemyksiänne ja toimintaanne tässä lakiasiassa. Sivuston tarkoitus on lisätä keskustelua aiheesta, koska se koetaan kansallisen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeäksi.

Uusi ulkomaalaislaki herättää voimakasta kansalaiskeskustelua. Kuluneen kuukauden aikana myös valtamedia on kiinnostunut asiasta, ja myös asialliset maahanmuuttokriittiset tahot ovat alkaneet saada äänensä mediassa kuulumaan. Tämä kehitys näyttää ilokseni voimistuvan, joten on hyvin todennäköistä, että maahanmuuttoon liittyvistä asioista tulee seuraaville Europarlamentti- ja eduskuntavaaleille vahvasti leimaa antava tekijä.

Näin ollen sivustosta tulee varmasti erittäin suosittu ja äänestyskäyttäytymiseen merkittävästi vaikuttava foorumi.

Kysymyksiin vastaaminen vie aikaa vain noin 10 minuuttia. Odotan saavani vastauksenne ennen lakiesityksestä äänestämistä.

Ystävällisin terveisin


Juha Mäki-Ketelä, Tampere


Lisätietoja: http://www.adressit.com/ulkomaalaislaki
Linkkejä pohdintojen perusteeksi: http://www.adressit.com/keskustelu/7133/start/425, siellä keskustelu numero 427, Lehdistötiedotetta taustoittavia linkkejä
Jouko Lilja
SALO

#466 Kyllä tai ei


Suoraan kysymykseen suora vastaus, ilman kiertelyjä ja kaarteluja. Se on Perussuomalaisten henki ja pitäisi olla kaikkien puolueiden henki.

Koska tämä ei toteudu vanhojen ja suurten puolueiden kohdalla niin suurista asioista pitää järjestää aina sitova kansanäänestys. Se on Sveitsin ja Irlannin malli, hyvä malli. Odottaa toteutumistaan Suomessa. Pidetään päämääränä.
Kalevi Honka
Helsinki

#467 Saattueesta


"Toinen merkittävä syy on se, että saamieni tietojen mukaan mahdollista mielenosoitusta, kulkuetta tms. aiotaan anarkistien yms. laillisen ja järjestäytyneen yhteiskunnan vihollisten taholta häiriköidä"

Tuo tarkoittaa alistumista fasistisen vihakoneiston pelkoon. Juuri tuota häiriköt haluavatkin, estää kaikkien väärien mielipiteiden ilmaiseminen. Reaktiosi palkitsee heidän käyttäytymisensä. Maahanmuuttopolitiikan kritiikistä tulee mahdotonta, jos pelätään fyysistä läsnäoloa parin hypoteettisen fasistin takia.

Todellisuudessa häiriköistä ei ole minkäänlaista haittaa, jos paikalla on poliisi. Suomen fasistit ovat voimatonta ja kesyä sakkia vaikkapa Ruotsin vastaaviin verrattuna. Jos he yrittävät mitään, he epäonnistuvat ja hankkivat sympatioita maahanmuuttokriitikoille.

Teet asiassa tietenkin kuten itse tahdot, mutta älä kiitos rupea alistumaan teoreettisten häiriköiden pelkoon.
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#468 Lisätalousarviosta


Näin tänään:

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2009 lisätalousarvioksi:

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)
”Momentille ei (...) ehdoteta lisämäärärahaa”.

(http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2009/ltae_2009.html)


MUTTA:

Sivistystyö saa elvytysrahaa lisäbudjetista

”Lisäbudjetissa on kahden miljoonan euron lisäys maahanmuuttajien määräaikaisen kielikoulutusohjelmaan. Varsinaisessa budjetissa tarkoitukseen osoitettiin 10 miljoonaa euroa. Maahanmuuttajien kielikoulutusta järjestetään vapaan sivistystyön oppilaitosten lisäksi ammatillisen koulutuksen organisaatioissa.”

http://www.sivistys.net/uutiset/sivistystyo_saa_elvytysrahaa_lisabudjetista.html


Kuinka ollakaan, taas palaa muutama miljoona, mutta se on hassusti kirjattu eri ”kustannuspaikalle”. Hassu yhteensattuma!
Edward Putsela
Helsinki

#469 Turhaa


Miksi joku Astrid voi päättää kansan pahoinvoinnin lisäämisestä? Eroa tai tee itsari ja vie muutkin samanmieliset edustajat kanssasi vaikka jäihin.
Ottaisi kotiinsa!
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#470 Turun Sanomat tänään:


http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2009-02-02,104:2:590990,1:0:0:0:0:0
Turun Sanomat:
Mitä pitemmät jonot, sitä enemmän kohdemaa houkuttelee
Turvapaikanhakijoiden määrä voi nousta tänä vuonna jopa 6 000:een
Turvapaikanhakijoiden määrä saattaa nousta tänä vuonna jopa 6 000:een. Viime vuonna Suomeen saapui ennätykselliset 4 000 turvapaikanhakijaa.
- Jos vauhti on sama kuin nyt, määrä nousee tänä vuonna parilla tuhannella viime vuodesta, arvelee maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä.
Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen on hieman varovaisempi ennusteessaan.
- Määrä saattaa kasvaa, mutta ei ole olemassa mitään kristallipalloa, josta luvun voisi ennustaa.
Maahanmuuttovirasto pyrkii käsittelemään hakuprosessit mahdollisimman sujuvasti uudenlaisen yhteistyömuodon avulla. Kasvanut hakijamäärä on kuitenkin tuomassa lisää paineita käsittelyaikoihin.
- Kyse on nyt resurssien riittävyydestä. On erittäin tärkeää, että viranomaisten toimintaa käsiteltäisiin kokonaisuutena, jotta käsittelyajat eivät pidentyisi. Osa tapauksista on sellaisia, jotka pitäisi käsitellä viipymättä, Päivärinne patistaa.
Uusia tiloja etsitään
Toisin kuin voisi olettaa, hakuprosessin hidastuminen ei aja ihmisiä suuntaamaan kiinnostusta muualle.
- Jos meillä on tuhannen ihmisen jono ja usein vuosien odotusaika, se houkuttelee tänne lisää turvapaikanhakijoita. Sellainen tieto leviää hyvin nopeasti muihin maihin ja on ilmiselvä vetotekijä. Tunnen ilmiön 20 vuoden kokemuksella, Kekkonen toteaa.
Päivärinteen mukaan nyt etsitään uusia majoituskohteita ja vastaanottokeskuksia, vaikka vielä muutama vuosi sitten niiden määrää vähennettiin viidellä.
- Ei ollut järkevää maksaa vuosia tyhjillään olevista tiloista.
Nyt viranomaiset ovat ottaneet jonkin verran uudelleen käyttöön aiemmin käytössä olleita tiloja. Lisäksi on vuokrattu tilapäismajoitusta.
- Jatkossakin jokainen saa katon päänsä päälle, Päivärinne vakuuttaa.
Kielenopetuksessa on tungosta
SPR:n Turun vastaanottokeskus Pansiossa on tarkoitettu 200 turvapaikanhakijalle. Vaihtuvuutta on paljon, mutta pääsääntöisesti se on täynnä.
- Tänään meillä voi olla 210 ja huomenna 190 asiakasta. Osa viipyy vain päivän tai viikon, koska keskuksemme toimii Suomeen saapuvien pakolaisten ensimmäisenä vastaanottopaikkana. Täältä siirrytään nopeasti muihin vastaanottokeskuksiin odottamaan turvapaikkapäätöstä, Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö kertoo.
Ahtaus näkyy myös vastaanottokeskuksen suomen kielen oppitunneilla.
- Aiemmin vedin 20 opiskelijan alkeisryhmiä, mutta nyt ryhmässä on jopa 35 opiskelijaa. Siellä pärjäävät lähinnä vain ne, joilla on ennestään hyvät oppimisvalmiudet, opettaja Mika Lamminpää kertoo.
Vastaanottokeskus tarkoittaa perusyksikköä, johon majoitetaan aikuisia ja perheitä. Osa turvapaikanhakijoista on vain kirjoilla keskuksessa ja järjestää itse majoituksensa. Turvapaikanhakijat voivat myös tehdä töitä kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä.
Turussa toimii myös ryhmäkoti, joka on alaikäisille yksin tulleille lapsille tarkoitettu yksikkö. Sen henkilökunta pitää mitoittaa lastensuojelulaitoksia koskevien säädösten mukaan, vaikka se ei ole varsinainen lastensuojelulaitos.

*****
Huomioi erityisesti kohdat:
”Jos vauhti on sama kuin nyt, määrä nousee tänä vuonna parilla tuhannella viime vuodesta, arvelee maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä”.
- tässä siis puhuu viranomainen sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä, en minä tai joku muu.
”Osa tapauksista on sellaisia, jotka pitäisi käsitellä viipymättä, Päivärinne patistaa.”
- lieneeköhän kyse ns. dublinin sopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä? Henkilöistä, jotka voimassa olevan lain mukaan olisi POISTETTAVA MAASTA VÄLITTÖMÄSTI!
Sisäministeriön neuvotteleva virkamies: ”Jos meillä on tuhannen ihmisen jono ja usein vuosien odotusaika, se houkuttelee tänne lisää turvapaikanhakijoita. Sellainen tieto leviää hyvin nopeasti muihin maihin ja on ilmiselvä vetotekijä. Tunnen ilmiön 20 vuoden kokemuksella”
- sitten veikataan: kuinkahan monta puhelua on veronmaksajien piikkiin jo soitettu kotimaahan, että tänne vaan, täällä on mukavan höveli meininki!
”Ahtaus näkyy myös vastaanottokeskuksen suomen kielen oppitunneilla. Opettaja Mika Lamminpää: aiemmin vedin 20 opiskelijan alkeisryhmiä, mutta nyt ryhmässä on jopa 35 opiskelijaa. Siellä pärjäävät lähinnä vain ne, joilla on ennestään hyvät oppimisvalmiudet”.
- Monet maahan pyrkijöistä ovat täysin luku- ja kirjoitustaidottomia. He eivät osaa siis lukea eikä kirjoittaa edes omaa äidinkieltään. Erityisesti tämä koskee muslimimaista tulevia naisia ja tyttöjä.
- Eniten Suomeen on viime aikoina tullut pakolaisia Somaliasta, Iranista, Irakista ja Afganistanista. Somalimiehistä täysin luku- ja kirjoitustaidottomia on noin 75 % ja naisista 87 %, afganistanilaisista miehistä noin 57 % ja naisista noin 80 %, iranilaisista miehistä noin 10 % ja naisista noin 21 %, irakilaisista miehistä noin 16 % ja naisista noin 36 %. Onkohan näillä ihmisillä nuo ”ennestään hyvät oppimisvalmiudet”?
Lähteet: UNESCO Institute for Statistics, Database; OECD: Education at a Glance 2008; UN: Statistical Yearbook 2007; Eurostat: Database; Britannica Book of the Year 2008; The Statesman's Yearbook 2009;
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#471 Otetaanpa äskeinen uudestaan


Asettelut yms. katosivat jostain syystä, tämä versio helpompi lukea:

*****

http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2009-02-02,104:2:590990,1:0:0:0:0:0
Turun Sanomat:

Mitä pitemmät jonot, sitä enemmän kohdemaa houkuttelee

Turvapaikanhakijoiden määrä voi nousta tänä vuonna jopa 6 000:een

Turvapaikanhakijoiden määrä saattaa nousta tänä vuonna jopa 6 000:een. Viime vuonna Suomeen saapui ennätykselliset 4 000 turvapaikanhakijaa.

- Jos vauhti on sama kuin nyt, määrä nousee tänä vuonna parilla tuhannella viime vuodesta, arvelee maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä.

Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen on hieman varovaisempi ennusteessaan.
- Määrä saattaa kasvaa, mutta ei ole olemassa mitään kristallipalloa, josta luvun voisi ennustaa.

Maahanmuuttovirasto pyrkii käsittelemään hakuprosessit mahdollisimman sujuvasti uudenlaisen yhteistyömuodon avulla. Kasvanut hakijamäärä on kuitenkin tuomassa lisää paineita käsittelyaikoihin.

- Kyse on nyt resurssien riittävyydestä. On erittäin tärkeää, että viranomaisten toimintaa käsiteltäisiin kokonaisuutena, jotta käsittelyajat eivät pidentyisi. Osa tapauksista on sellaisia, jotka pitäisi käsitellä viipymättä, Päivärinne patistaa.


Uusia tiloja etsitään

Toisin kuin voisi olettaa, hakuprosessin hidastuminen ei aja ihmisiä suuntaamaan kiinnostusta muualle.

- Jos meillä on tuhannen ihmisen jono ja usein vuosien odotusaika, se houkuttelee tänne lisää turvapaikanhakijoita. Sellainen tieto leviää hyvin nopeasti muihin maihin ja on ilmiselvä vetotekijä. Tunnen ilmiön 20 vuoden kokemuksella, Kekkonen toteaa.

Päivärinteen mukaan nyt etsitään uusia majoituskohteita ja vastaanottokeskuksia, vaikka vielä muutama vuosi sitten niiden määrää vähennettiin viidellä.

- Ei ollut järkevää maksaa vuosia tyhjillään olevista tiloista.

Nyt viranomaiset ovat ottaneet jonkin verran uudelleen käyttöön aiemmin käytössä olleita tiloja. Lisäksi on vuokrattu tilapäismajoitusta.

- Jatkossakin jokainen saa katon päänsä päälle, Päivärinne vakuuttaa.


Kielenopetuksessa on tungosta

SPR:n Turun vastaanottokeskus Pansiossa on tarkoitettu 200 turvapaikanhakijalle. Vaihtuvuutta on paljon, mutta pääsääntöisesti se on täynnä.

- Tänään meillä voi olla 210 ja huomenna 190 asiakasta. Osa viipyy vain päivän tai viikon, koska keskuksemme toimii Suomeen saapuvien pakolaisten ensimmäisenä vastaanottopaikkana. Täältä siirrytään nopeasti muihin vastaanottokeskuksiin odottamaan turvapaikkapäätöstä, Turun vastaanottokeskuksen johtaja Jaana Sikiö kertoo.

Ahtaus näkyy myös vastaanottokeskuksen suomen kielen oppitunneilla.

- Aiemmin vedin 20 opiskelijan alkeisryhmiä, mutta nyt ryhmässä on jopa 35 opiskelijaa. Siellä pärjäävät lähinnä vain ne, joilla on ennestään hyvät oppimisvalmiudet, opettaja Mika Lamminpää kertoo.

Vastaanottokeskus tarkoittaa perusyksikköä, johon majoitetaan aikuisia ja perheitä. Osa turvapaikanhakijoista on vain kirjoilla keskuksessa ja järjestää itse majoituksensa. Turvapaikanhakijat voivat myös tehdä töitä kolmen kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuksen jättämisestä.

Turussa toimii myös ryhmäkoti, joka on alaikäisille yksin tulleille lapsille tarkoitettu yksikkö. Sen henkilökunta pitää mitoittaa lastensuojelulaitoksia koskevien säädösten mukaan, vaikka se ei ole varsinainen lastensuojelulaitos.


*****

Huomioi erityisesti kohdat:

”Jos vauhti on sama kuin nyt, määrä nousee tänä vuonna parilla tuhannella viime vuodesta, arvelee maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä”.

- tässä siis puhuu viranomainen sisäministeriön sisäisen turvallisuuden yksiköstä, en minä tai joku muu.


”Osa tapauksista on sellaisia, jotka pitäisi käsitellä viipymättä, Päivärinne patistaa.”

- lieneeköhän kyse ns. dublinin sopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä? Henkilöistä, jotka voimassa olevan lain mukaan olisi POISTETTAVA MAASTA VÄLITTÖMÄSTI!


Sisäministeriön neuvotteleva virkamies: ”Jos meillä on tuhannen ihmisen jono ja usein vuosien odotusaika, se houkuttelee tänne lisää turvapaikanhakijoita. Sellainen tieto leviää hyvin nopeasti muihin maihin ja on ilmiselvä vetotekijä. Tunnen ilmiön 20 vuoden kokemuksella”

- sitten veikataan: kuinkahan monta puhelua on veronmaksajien piikkiin jo soitettu kotimaahan, että tänne vaan, täällä on mukavan höveli meininki!


”Ahtaus näkyy myös vastaanottokeskuksen suomen kielen oppitunneilla. Opettaja Mika Lamminpää: aiemmin vedin 20 opiskelijan alkeisryhmiä, mutta nyt ryhmässä on jopa 35 opiskelijaa. Siellä pärjäävät lähinnä vain ne, joilla on ennestään hyvät oppimisvalmiudet”.

- Monet maahan pyrkijöistä ovat täysin luku- ja kirjoitustaidottomia. He eivät osaa siis lukea eikä kirjoittaa edes omaa äidinkieltään. Erityisesti tämä koskee muslimimaista tulevia naisia ja tyttöjä.

- Eniten Suomeen on viime aikoina tullut pakolaisia Somaliasta, Iranista, Irakista ja Afganistanista. Somalimiehistä täysin luku- ja kirjoitustaidottomia on noin 75 % ja naisista 87 %, afganistanilaisista miehistä noin 57 % ja naisista noin 80 %, iranilaisista miehistä noin 10 % ja naisista noin 21 %, irakilaisista miehistä noin 16 % ja naisista noin 36 %. Onkohan näillä ihmisillä nuo ”ennestään hyvät oppimisvalmiudet”?

Lähteet: UNESCO Institute for Statistics, Database; OECD: Education at a Glance 2008; UN: Statistical Yearbook 2007; Eurostat: Database; Britannica Book of the Year 2008; The Statesman's Yearbook 2009;
Juha Päivärinta
Elimäki

#472 Kusetus jatkuu


Kopioitu suoraan Halla-ahon vieraskirjasta:

YLEn Tampereen radiossa on tänään nettisivun "Päivän kysymyksenä" kysymys:

Mistä muukalaisviha johtuu?


Vastausvaihtoehtoina OLIVAT:

1.Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua.
2.Ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan.
3.Hiljaisesta hyväksynnästä.
4.Kasvatuksesta ja lähipiiristä.
5.Kateudesta.
6.HUONOISTA KOKEMUKSISTA
7.Joukossa tyhmyys tiivistyy.

Äänestystulos oli murskaava. Vaihtoehto "HUONOISTA KOKEMUKSISTA" sai yli 80 %:n kannatuksen ja muut vain haja prosentteja. Tämä oli tilanne noin kello 10.30. Kansanääni ei kuitenkaan miellyttänyt asenteellista toimittajakuntaa ja he poistivat vaihtoehdon "HUONOISTA KOKEMUKSISTA" pois nettisivultaan.

Päivän teemaan "Maahanmuutto ja monikulttuurisuus" äänestystulos koettiin ilmeisesti KIUSALLISEKSI.

Näin meitä aivopestään.


Tämän jälkeen voitte käydä lukemassa jutun:
http://yle.fi/yleista/uutinen2008_1501.shtml

Kärsikö luottamus pienen kolauksen?
Juha Päivärinta
Elimäki

#473 Huomaatteko


kuinka kysymykset olivat täysin johdattelevia? Vastausvaihtoedoiksi oli annettu 6 suivaitsevaa linjaa ja 1 nuiva vastaus. Sen jälkeen kun ainoa nuiva vastaus sai liikaa ääniä, tämäkin poistettiin ja jäljelle jäi suivaitsevia vastauksia. Olisiko lievää manipulointia?
Juha Mäki-Ketelä
Adressin tekijä

#475 Pientä iltapuhdetta


Tuon Juhan postaaman (siis tuossa yllä: http://img22.imageshack.us/img22/7968/yleol2.jpg) sivun innostamana laadin tällaisen jännän puuhatehtävän perheen pienimmille ja vähän isommillekin.

Eli tehtävän nimi on "LÖYDÄ YKSI ERO"!

Sitten vaan vertailemaan, jotain sieltä toisesta "tutkimuksesta" puuttuu, mutta enpä vielä kerro, mikä se on!

Kommentoi adressia