Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä


Vieras

#176 Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

24.11.2010 18:59

Kuntosali- ja aerobic/spinning-ohjaaja
Ammatillinen pätevyys: Kuntohoitaja, liikuntaneuvoja, spinning- ja
aerobicohjaaja ja -kouluttaja, kuntosaliohjaaja
XXXX ohjaa asiakkaita kuntosalilla ja ryhmäliikuntatunneilla.

XXXX on ammatiltaan kuntohoitaja , tällä hetkellä opiskelee terveydenhoitajaksi. Hän on ohjannut eri ryhmäliikuntatunteja 14 vuotta ja hänellä on koulutuksia eri kuntosaleilta ja urheiluopistoilta. XXXX tykkään ohjata tunteja, ja liikunnasta onkin tullut hänelle elämäntapa vuosien varrella. Tervetuloa tunneilleni nauttimaan liikunnan riemusta.

Ammattilainen siis hänkin, tosin kuntoliikuntapuolella. Ensihoitoesimies tehtävien sijaan sopisi todella hienosti esim. senioreita tai vähän nuorempiakin liikuttamaan.
Varmasti aivan loistava tyyppi oman osaamisensa töihin! Niin ja todellakin valmistunut 5/2010 terveydenhoitajaksi. Hoitopuolella ammattitaito on vasta tulossa vuosien kuluessa. Siksi tuntuukin pelottavalta, että uusi firma antaa aloittaa "huipulta"

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

24.11.2010 18:59


Juha Buska
Vieras

#178 Vetoomukseni Tornion ensihoitopalvelun laadusta 17.9.2010

24.11.2010 19:33

TORNION ENSIHOITOPALVELUN TULEVAISUUDESTA
vetoomus laadun kehittämiseksi

Juha Buska
17.9.2010


Johdantoa

Esitän syvän huoleni Tornion ensihoitopalvelun tulevaisuudesta ja kuntalaisten perusturvallisuudesta. Ensihoitopalvelun tuottajatahon vaihtuminen tuo väistämättä toimintaan murrosta ja pahimmillaan se voi aiheuttaa taantumaa operatiiviseen toimintaan. Ensihoitopalvelun tämän hetken murrostilannetta Torniossa tulee käyttää hyväksi toiminnan kehittämiseen entisestään ja palvelun ostajatahon on varmistuttava siitä, että kehitys toteutuu, oli sitten ensihoitopalvelua jatkossa tuottamassa mikä organisaatio tahansa. Haluankin tässä tuoda esille niitä Tornion ensihoitopalvelun kehittämishaasteita, joita nykyinen palveluntuottaja olisi varmasti toteuttanut, mikäli kolmen viime vuoden aikana toiminnalla olisi ollut työrauha ja varmuutta jatkuvuudesta. Kuvaan kirjelmässäni lisäksi ensihoitopalvelun nykytilaa Suomessa verraten sitä Tornion tilanteeseen.

Terminologiasta:
Tulevan uuden terveydenhuoltolain ensihoitoa käsittelevässä osiossa (Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi HE 90/2010, 39 §) tullaan termit ”ensihoito, sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoiminta” korvaamaan nykytoimintaa paremmin kuvaavalla ”ensihoitopalvelu” termillä, joten kirjelmässäni käytän kyseistä termiä. Ensihoitotyöntekijöistä käytän termiä ”ensihoitaja”. ”Perustason yksiköllä” tarkoitan ambulanssiyksikköä, joka on miehitetty ensihoidon perustason kriteerit omaavilla ensihoitajilla (ns. P+P-miehitys) ja joka suorittaa pääasiassa ns. kiireettömiä / matalariskisiä tehtäviä sekä toimii hoitotason yksikön tukiyksikkönä. ”Hoitotason yksiköllä” tarkoitan ambulanssiyksikköä, jonka työparista vähintään toinen täyttää ensihoidon hoitotason kriteerit (ns. H+P- tai H+H-miehitys) ja joka suorittaa pääasiassa ns. kiireellisiä / korkeariskisiä tehtäviä. Tämän yksikön hoitotason hoitaja voi toimia vuoron esimiehenä ja toiminta-alueen ensihoidon ”kenttäjohtajana” (L4), mikäli muuta ensihoidon kenttäjohtojärjestelmää ei ole luotu.


1 Ensihoitopalvelun tehtävä

Ensihoitopalvelun perustehtävä on tarjota korkeatasoinen hoito alkamaan riittävän ajoissa äkillisesti sairastuneille ja onnettomuudessa loukkaantuneille. Ensihoitopalvelun toisena tärkeänä tehtävänä on tilan määrityksen jälkeen ohjata asiakkaita käyttämään oikein terveydenhuollon päivystyspalveluita ja antaa asiakasohjausta tilanteissa, jotka eivät vaadi välitöntä hoitoa ja/tai lisätutkimusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että ensihoitopalvelun tuottaminen on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi ottaen huomioon toiminta-alueen erityispiirteet ja käytössä olevat resurssit. Parhaimmillaan tehokkaasti toimiva ja korkeatasoinen ensihoitopalvelu säästää erikoissairaanhoidon ja muun terveydenhuollon menoja sekä resursseja. Terveydenhuollon päivystysyksikköjä keskitettäessä korostuu potilaiden hoitoon ohjauksen merkitys. Oikeaan sekä tarkoituksenmukaisella tavalla osunut hoitoon ohjaus vähentää turhien potilassiirtojen määrää, mikä puolestaan vähentää syntyvien ambulanssityhjiöiden määrää. (HE 90/2010, 40 §).

Seuraavassa tuon esille Tornion ensihoitopalvelussa vallitsevia muutostarpeita ja ongelmia sekä niiden ratkaisumalleja. Kyseisten osa-alueiden korjaaminen tulee viemään Tornion ensihoitopalvelua selvästi kohti laadukkaampaa kokonaisuutta ja palvelemaan kuntalaisia paremmin.


2 Ensihoitotyöntekijät

Ensihoitopalvelun tuottamisessa tärkein resurssi ehdottomasti on terveydenhuoltoalan tutkinnon omaava, motivoitunut ja tieto-taidollisesti korkeatasoinen kokenut henkilöstö. Yksistään pitkä työkokemus ensihoitoalalla ei välttämättä takaa sitä, että henkilö olisi pätevä vastaamaan nykypäivän ensihoitotyön haasteisiin. Työkokemuksen lisäksi ensihoitajien tulee olla lisä- ja ylläpitokoulutusmyönteisiä, eteenpäin pyrkiviä ja positiivisesti työhönsä asennoituneita. Hankitut ensihoitotyön lisäkoulutukset ja kokemus erilaisten ensihoitotehtävien hoitamisesta toistetusti tulee myös laskea eduksi.

Kaiken perusta on tietysti terveydenhuoltoalan koulutus, joka ensihoidon perustasolla on oltava vähintään lähihoitaja (ensihoidon suuntautuminen) tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja. Ensihoidon hoitotasolla on nykykäytännön mukaisesti oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, ensihoitaja AMK), koska hoitotason ensihoitotyössä toteutetaan mm. suonensisäistä lääkehoitoa ja muita vaativia hoitotyön menetelmiä (vertaa sairaanhoitajan työnkuvaan teho-osastoilla, leikkausosastoilla ym. akuuttihoidon yksiköissä). Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito –oppaan (2005:32, 53, 94) mukaan ensihoidon hoitotasolla on siis vähimmäiskoulutusvaatimuksena oltava ensihoitotyön lisäkoulutuksen omaava sairaanhoitaja.

Edellä mainittujen peruskoulutusvaatimusten lisäksi ensihoitajilta Suomessa on jo pitkään vaadittu ensihoitotyön teoriakuulusteluiden hyväksyttyä suoritusta sekä perus- että hoitotasolla. Monilla alueilla Suomessa vaaditaan teoriatentin lisäksi etenkin hoitotasolla toimivilta työntekijöiltä myös ensihoidon käytännön testin hyväksyttyä suoritusta, jolla saadaan lisävarmuutta ensihoitajan tieto-taidosta ja kyvyistä selviytyä itsenäisesti vaativista ensihoitotyön tilanteista.

Sairaankuljetusasetus (565/94) määrittelee sairaanhoitopiirien tehtäväksi ohjata ja valvoa alueidensa hoitotasoista ensihoitopalvelua. Käytännöksi onkin muodostunut, että sairaanhoitopiirien asettamat ensihoidon vastuulääkärit myöntävät hoitotason ensihoitajille ns. ”toimintalisenssit” määräajoin uusittavien teoria- ja käytännön testien sekä muiden hoitotasolle vaadittavien ominaisuuksien ja kriteerien perusteella. Länsi-pohjan sairaanhoitopiirissä ei valitettavasti tämän kaltaista käytäntöä ole ja sen vuoksi hoitotason ensihoitopalvelussa toimiikin henkilöitä pelkän teoriatentin suoritettuaan ja heillä ei välttämättä ole käytännössä hoitotason ensihoitotyöhön vaadittavia valmiuksia. Hoitotason ensihoitajan tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset: sairaanhoitaja- tai ensihoitaja- (AMK) koulutus, voimassa oleva tieto-taidon määräajoin uusittava teoria- ja käytännön testi, sairaanhoitajilta mielellään ensihoidon lisäkoulutusta, soveltuvuus ensihoidon kenttäjohtajaksi / vuoroesimieheksi.

Olen henkilökohtaisesti tyytyväinen Tornion kaupungin ensihoitopalveluiden tarjouspyynnössä esitettyihin ensihoitajien peruskoulutusvaatimuksiin, joka vie Tornion ensihoitopalvelua lähemmäs sitä, mitä se on pitkälle kehittyneissä ensihoitojärjestelmissä tässä maassa. Mutta kuitenkaan edellä esittämääni viitaten tämä ei vielä riitä takaamaan ensihoitajien laadukasta käytännön toimintaa. Laadukkaan ensihoitotyön toteutumisessa avainasemassa ovat ensihoitopalveluita tuottavan organisaation johto ja vuoroesimiehet sekä sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkärit. Tulevaisuudessa uuden terveydenhuoltolain (HE 90/2010, 39 §) myötä vastuulääkäritoiminta tulee keskittymään sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtymisen mukana.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvityshenkilön raportin (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:26, 37) mukaan terveyskeskusten ensihoidon vastuulääkäreistä vain noin 30 prosentilla on riittävästi työaikaa ensihoitopalvelulle. Lisäksi selvityksen tulokset kertovat, että vajaalla 60 prosentilla vastuulääkäreistä on riittävä osaamistaso ensihoitopalvelun ohjaukseen.

Edellä kuvatun perusteella palvelun ostajan tulee ehdottomasti vaikuttaa terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkärin toimintamahdollisuuksiin järjestämällä resursseja ensihoitopalvelun ohjaukseen, testaukseen ja valvontaan sekä vaatia palvelun tuottajaa järjestämään pätevä lähiesimies- ja vuoroesimiesjärjestelmä ensihoitopalvelun päivittäistoiminnan valvontaan ja ohjaukseen. Palvelun tuottajan tulee yhdessä ensihoidon vastuulääkärin kanssa huolehtia lisäksi säännöllisestä henkilöstön ylläpitokoulutuksesta.


3 Ensihoitoyksiköiden hälytysohje

Porrastetussa ensihoitojärjestelmässä on eritasoista hoitoa tarjoavia yksiköitä, joita hälytysohjeen perusteella käytetään tehtävien hoitamiseen sen mukaisesti millaisen riskiluokituksen hätäkeskuspäivystäjä on tehtävästä tehnyt hätäpuhelun perusteella. Hoitotasoista yksikköä käytetään pääasiassa ns. kiireellisten / korkean riskiluokituksen tehtävien hoitamiseen. Mitä suurempi on hoitoyksikön varausaste (=tehtäväsidonnaisuus) esim. tehtäviin jotka hoituisivat perustason yksikön toimesta sitä pienempi mahdollisuus sillä on vastata nopeasti tilanteisiin missä siitä olisi todella hyötyä.

Nykyisin Torniossa voimassaoleva ambulanssiyksiköiden hälytysohje ei tue em. porrastetun ensihoitojärjestelmän perusajatusta, koska hoitoyksikkö hälytetään aina ensisijaisesti kaikkiin tehtäviin, oli sitten kyseessä kiireetön tai kiireellinen tehtävä. Päällekkäistehtävätilanteessa hälytetään sitten ns. ”kakkoslähdön” ambulanssiyksikkö. Tällainen hälytysohje (”ykköslähtö ja kakkoslähtö”) on ajalta jolloin ei tunnettu perustason ja hoitotason ensihoitojärjestelmää ja on näin ollen auttamattomasti vanhentunut ensihoitoyksiköiden käyttötapa.

Viime vuosien tilastotietojen mukaan Tornion hoitotason yksikön tehtäväsidonnaisuus on ollut merkittävissä määrin korkeampi kuin perustason yksikön (taulukko 1). Porrastetussa ensihoitojärjestelmässä asia pitäisi olla toisin päin.

Taulukko 1. Tehtäväsidonnaisuus % / vuoden kokonaistuntimäärästä

AMBULANSSIYKSIKKÖ 2008 2009

T 190 (HOITOTASO) n. 32 % n. 35 %
T 191 (PERUSTASO) n. 25 % n. 23 %


Menneiltä vuosilta Torniossa on useita erittäin ikäviä esimerkkejä tilanteista, missä hoitotason yksikkö on ollut varattuna kiireettömälle / matalariskiselle tehtävälle ja ns. ”kakkoslähdön”, perustason ensihoitajilla miehitetty ambulanssiyksikkö on saanut kiireellisen / korkeariskisen tehtävän hoitaakseen. Kyseinen ”kakkosyksikkö” on kaiken lisäksi lähtenyt hoitamaan tehtävää Tornion kaupungin päättäjien hankkimasta varallaolovalmiudesta ja aika ei ole riittänyt potilaiden pelastamiseen. Nämä kyseiset esimerkit eivät kestäisi ns. ”päivänvaloa”, joten hälytysohje on muutettava nykypäivän ensihoitopalvelujärjestelmän vaatimusten mukaiseksi.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hoitotason yksikkö hoitaa A-B-luokan tehtävät (= kiireelliset korkeariskiset) ja ehkä kaupungin alueen C-tehtävät (kiireelliset matalariskiset). Perustason yksikkö hoitaa puolestaan D-tehtävät (kiireettömät) ja osan C-tehtävistä sekä toimii hoitoyksikön tukiyksikkönä ja on myös hälytettävissä päällekkäisiin korkeariskisiin tehtäviin. Tällä mallilla pystytään varmistamaan hoitoyksikön valmius vastata tehtäviin, jossa vaaditaan mm. lääkkeellistä ja muuta vaativan tason ensihoitoa.


4 Ensihoitoyksiköiden muu käyttö

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2007 ensihoitopalveluiden kehittämishankkeeseen selvitysmies Markku Kuisman. Raportin (STM selvityksiä 2007:26) mukaan osa pienistä terveyskeskuksista järjestää ambulanssilla taksitasoisia potilassiirtoja Kela-korvauksen saamiseksi ja kunnan itse maksaman valmiuskorvauksen minimoimiseksi, mikä puolestaan voi vakavasti vaarantaa alueen ensihoitovalmiuden.

Ensihoitopalvelun tuottajat solmivat myös lisäsopimuksia esim. alueen keskussairaalan kanssa hoitolaitosten välisistä potilassiirroista ja näitä toteuttaessaan heikentävät sopimuskunnan ensihoitovalmiutta. Kuisman mukaan kunnan ensihoitovalmiudesta huolehtivia ambulansseja ei tule käyttää potilassiirtoihin ilman lääketieteellistä tarvetta.

Torniossa ambulanssiyksiköitä on käytetty ns. ”kansalaistehtävien” lisäksi mm. potilassiirtoihin terveyskeskuksen vuodeosastoilta muihin hoitolaitoksiin sekä Länsi-Pohjan keskussairaalan osastoilta terveyskeskuksen osastoille. Läheskään aina näissä potilaan siirroissa ei ole lääketieteellisiä perusteita kunnan ensihoitovalmiudesta huolehtivan ambulanssiyksikön käyttöön, puhumattakaan hoitotason yksikön käytöstä. Toinen ensihoitovalmiutta heikentävä tekijä on ambulanssiyksiköiden käyttö turvapuhelinhälytyksiin. Näistä tehtävistä suurimmassa osassa ei ole mitään tarvetta ensihoidolle ja/tai potilaan kuljettamiselle jatkotutkimuksiin / -hoitoon.

Eräät alueen muut hoitolaitokset pyrkivät myös ajoittain käyttämään Tornion ambulanssiyksiköitä asiakkaidensa siirtoihin paikasta A paikkaan B ilman minkäänlaista lääketieteellistä perustetta. Tulee muistaa, että ensihoitohenkilökunnan tehtävä on määritellä ensihoidon ja ambulanssilla kuljettamisen tarve jokaisen tehtävän kohdalla erikseen, joko itsenäisesti tai päivystävää lääkäriä konsultoituaan, mikäli ei ole kysymyksessä lääkärin lähete kuljetusmuotopäätöksen kera.


4.1. Avunanto Ruotsiin

Tornion ja Haaparannan kaupungilla on sopimus avunannosta kiireellisessä ensihoidossa yli valtioiden rajan. Lapin hätäkeskus ja Luleån SOS alarm on ohjeistettu ambulanssityhjiötilanteissa hälyttämään rajanaapurikaupungin vapaana oleva ambulanssiyksikkö kiireelliselle ensihoitotehtävälle yli rajan. Tämä on varsin hyväksyttävä käytäntö, mutta toimintamallit ensihoitotehtävien hoitamiseksi tulee sopia ja mallien toteutumista valvoa siten, etteivät ne heikennä yksiköiden oman alueen ensihoitovalmiutta turhaan.

Ongelmiksi ovat muodostuneet Tornion ja Haaparannan ambulanssiyksiköiden tietämättömyys toistensa sijainnista sekä tilannetiedoista. Lisäksi toimintakulttuurilliset eroavaisuudet sekä ensihoitajien asenteet vaikeuttavat joustavaa ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä.

Esimerkkinä tilanne missä Tornion ambulanssiyksikkö on hälytetty kiireelliseksi / korkeariskiseksi luokiteltuun tehtävään Haaparannalle ja kohteessa potilaan tutkimisen perusteella päädytään siihen, että potilaan tila ei edellytä välitöntä siirtoa jatkotutkimuksiin / -hoitoon. Potilaan siirtoon tarvitaan kuitenkin ajoneuvo, jossa potilas voi olla makuulla matkan ajan, mutta lääketieteellisiä perusteluita ei ole Tornion ambulanssiyksikön käyttöön. Usein näissä tilanteissa Haaparannan ambulanssiin ei saada yhteyttä, jotta vastuu potilaasta voitaisiin ohjata heille. Tämän tyyppisissä tilanteissa Tornion ambulanssiyksikkö on turhaan sidottuna tehtävään, jonka voisi hoitaa loppuun muulla tavalla (paaritaksi?) ja Tornion ensihoitovalmiuden ylläpito kärsii.

Ensihoitoyksiköiden tarkoituksenmukaisen käytön valvonnassa korostuu ennalta suunnitellut toimintaohjeet ja ensihoitopalvelun vuoroesimiesjärjestelmä. Vuoroesimiehet valvovat ja tarvittaessa puuttuvat toiminnan epäkohtiin sekä toimivat toiminta-alueen kenttäjohtajina kaikissa työnjohdollisissa tehtävissä. Ensihoitopalvelun ostajan on vaadittava palvelun tuottajalta pätevä vuoroesimiesjärjestelmä.


5 Ensihoidon kenttäjohtaminen

Ensihoitopalvelun vuoroesimiesjärjestelmä on välttämätön toiminnan laadun varmistuksessa ennen kaikkea porrastetun ensihoitopalvelun malleissa. Hallituksen esityksessä eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi (HE 90/2010, 39 §) käsitellään myös ensihoitopalvelun kenttäjohtojärjestelmän tarpeellisuutta, jollainen on ollut käytössä jo pitkään mm. pelastus- ja poliisitoimessa. Monilla alueilla Suomessa etenkin pelastuslaitokset ovat perustaneet lääkintäesimiehen virkoja ensihoidon kenttäjohtamiseen. Myös muissa ensihoitopalvelun tuottajaorganisaatioissa ja pienemmilläkin alueilla on käytännön toiminnassa havaittu vuoro- / kenttäjohtamisen tarve.

Tarve tulee esille esimerkiksi päivittäisten velvoitteiden hoitamisessa ja valvonnassa, päällekkäistehtävien organisoinnissa, ensihoitovalmiuden ylläpidon ja yksiköiden tarkoituksenmukaisen käytön valvonnassa sekä työturvallisuudesta huolehtimisessa. Erityisesti ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tarve korostuu useamman ensihoitoyksikön yhteisissä tehtävissä sekä mahdollisissa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.

Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteiden kenttäjohtaminen tulee perustua ensihoitopalvelun päivittäisorganisaatioon ja vastuuhenkilöihin, joilla on kokonaisnäkemys käytettävissä olevista resursseista ja ensihoitopalvelun toimintamalleista. Erittäin vanhentunut ja epärealistinen ajattelutapa on, että terveyskeskuksen tai sairaalan lääkintäryhmän lääkäri toimisi sairaalan ulkopuolisen ensihoitotilanteen kenttäjohtajana. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajamalli on helppo luoda organisaatioihin, joissa toteutetaan porrastetun ensihoitojärjestelmän periaatteita. Kenttäjohtajina / vuoroesimiehinä toimivat luonnollisesti hoitotason yksikön kokeneimmat ensihoitajat, jotka täyttävät hoitotason kriteerit ja soveltuvat muuten työnjohdollisiin tehtäviin. Tärkeää on myös, että kenttäjohtajille tarjotaan johtamisen lisä- ja ylläpitokoulutusta. Ensihoidon kenttäjohtajina / vuoroesimiehinä toimivat voivat puolestaan tarjota ylläpito- / vuorokoulutusta muulle ensihoitohenkilöstölle.

...jatkuu
Juha Buska
Vieras

#179 Vetoomukseni Tornion ensihoitopalvelun laadusta 17.9.2010

24.11.2010 19:34

...jatkuu


6 Varallaolovalmius

Vapaamuotoisessa varallaolovalmiudessa päivystävän ambulanssiyksikön määritelmä: Ei välittömässä lähtövalmiudessa oleva yksikkö. Ambulanssiyksikön henkilökunta päivystää muualla kuin sovitulla asemapaikalla (esim. kotonaan / kunnan alueella) ja voivat liikkua vapaasti ennalta sovitulla alueella. Varallaolovalmiudesta korvataan työntekijöille 26-31% perustuntipalkasta (sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus 1.2.2010-31.12.2011, 13) ja työntekijä on velvoitettu lähtemään suorittamaan ensihoitotehtävää viimeistään 15 minuutin kuluttua tehtävän saatuaan (yleisimmin käytetty lähtövalmius).

Valtaosassa maamme kunnista puuttuu ensihoitopalvelun palvelutasomääritys, näin myös Torniosta. Paikalliset ensihoitopalvelusopimukset määrittävät lähinnä yksiköiden määrän ja varustetason, lähtövalmiusajat sekä henkilöstön minimi kelpoisuusvaatimukset. Palvelutason keskeisiä tekijöitä, kuten lähtövalmiusaikaa ja ennen kaikkea potilaan tavoittamisaikaa eri kiireellisyysluokan tehtävissä ei ole määritetty. Monilla alueilla kunnan ainoan ambulanssin lähtövalmiusaika hätätilanteisiin voi olla virka-ajan ulkopuolella jopa 15-30 min. (STM selvityksiä 2007:26).

Varallaolovalmiudessa päivystävä ambulanssiyksikkö ei sovellu kiireellisten / korkeariskisten ensihoitotehtävien hoitoon potilaan pitkien tavoittamisviiveiden vuoksi ja siksi hälytysohjeessa on huomioitava tällaisen yksikön käyttö pääasiassa vain kiireettömiin tehtäviin.

Tärkeää on huomioida seuraava seikka, joka vaikuttaa varallaolovalmiudessa päivystävän ambulanssiyksikön todelliseen tehtävälle lähtövalmiuteen. Vaikka kunta ostaa palvelun tuottajalta ambulanssin lähtövalmiutta, joka on määritelty 15 minuuttiin, niin todellisuudessa yksikkö lähtee miehitettynä tehtävälle usein vasta yli 15 minuutissa tehtävän saatuaan. Tämä siksi, että palvelun tuottaja (työnantaja) ostaa myös työntekijöiltään 15 minuutin lähtövalmiutta, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä on velvoitettu lähtemään esim. kotoaan viimeistään 15 minuutin kuluttua hälytyksestä. Näin ollen työpari kohtaa toisensa esim. asemapaikalla vasta yli 15 minuutin kuluttua ja yksikkö pääsee lähtemään miehitettynä kohteeseen vasta tässä vaiheessa (käytännössä jopa 25 minuuttia hälytyksestä).

Työntekijäjärjestön (Tehy) mukaan alle 15 minuutin lähtövalmiusaika työntekijälle varallaolovalmiudesta tarkoittaa aktiivityöaikaa, jota työnantajat eivät ole valmiita maksamaan varallaolovalmiudesta. Varallaolovalmius tarkoittaa siis eri asiaa palvelun ostajan ja palvelun tarjoajan välisessä sopimuksessa verrattuna palvelun tarjoajan (työnantaja) ja työntekijöiden väliseen työsopimukseen.

Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 1.6.2010 päivätyssä tarjouspyynnössään ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista määritellyt perustason yksikön lähtövalmiudeksi 1 minuutin klo 08.00-22.00 ja 15 minuutin lähtövalmiudeksi klo 22.00-08.00 välisen ajan. Tarjouspyynnössä ei ole selvitystä hoitotason ja perustason yksiköiden hälytysohjeesta ja potilaan tavoittamisajoista, jotka ovat erittäin oleellisia nykypäivän ensihoitopalvelussa. Tarjouspyynnön mukaisesta varallaolovalmiudesta edellä kuvatun perusteella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vastata hätätilapotilaan avuntarpeeseen ja siksi varallaolovalmiudessa olevaa yksikköä on tässäkin tapauksessa käytettävä ainoastaan kiireettömiin tehtäviin. Hätätilapotilaan tavoittamisajaksi on määritelty useissa lähteissä maksimissaan 10 minuuttia hätäpuhelun alusta. Tornion väestöstä on tavoitettavissa 75-80 % alle 10 minuutin, mikäli ambulanssiyksiköitä käytetään järkevästi ja ensihoitovalmiutta ylläpitävän hälytysohjeen mukaisesti.

Tornion kaupungin päättäessä uudistaa ensihoitopalvelujaan vielä ennen uuden terveydenhuoltolain voimaantuloa on sen huolehdittava ja kannettava kehitysvastuu edellä kuvatuista ensihoitopalvelun osa-alueista. Muutoksen tulee tuoda mukanaan myös kehitystä ja nyt on Tornion ensihoitopalvelun aika siirtyä nykyaikaan. Onko Tornio tässä asiassa rajattomien mahdollisuuksien kaupunki, joka huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista…?

Vetoan teitä vaikuttamaan Tornion ensihoitopalvelun laadun säilyttämiseen ja sen edelleen kehittämiseen.

Juha Buska
Sairaanhoitaja (AMK) /
lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja /
ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

24.11.2010 20:00


Vieras
Vieras

#181 Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

24.11.2010 20:35

#176: - Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Ai täälläkö luetellaan "tulevan esimiehen" vapaa-ajan harrastuksia, joista varmaan voisivat nämä samat katkerat kirjoittelijat ottaa vähän opiksi ja liikkuttaa itseäänkin yhtä paljon töiden jälkeen kuin "tuleva esimies" niin jaksaisivat painaa töitä ja keskittyä olennaiseen, eikä täällä palstoilla tuohon " tulevan esimiehen" herjaamiseen tuolla erittäin alhaisella ja epäammattitaitoisella käytöksellä. Toivotan "tulevalle esimiehelle" tsemppiä haastavassa työssä ja tällainen negatiivinen arvostelu saa sinut varmasti pistämään itsesi vielä enemmän likoon ja antaa potkua persuuksiin.

Vieras
Vieras

#182 Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

24.11.2010 20:45

#181: Vieras - Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

 

Tuosta jäi kyllä sellainen käsitys ettei vielä muuta ollukkaan ku harrastuksia plakkarissa :) Ei sentään. 14 vuoden kokemus kuntoliikunnasta ja vasta valmistunut terveydenhoitajaksi. Se kai ei vääntämällä muuksi muutu. Tsemppiä kuitenkin minultakin tulevalle esimiehelle. Pointti on kuitenkin että olisi siihen pomon paikalle löytynyt varmasti kokeneempikin kaveri?

Vieras
Vieras

#183 Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

24.11.2010 21:50

#181: Vieras - Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

 Tosiasioiden kertominen ei ole herjaamista enkä kyllä pidä sitä epäammattimaisena. Kyllä meillä torniolaisilla on oikeus tietää kuka on valittu ensihoidon vastaavaksi ja mikä hänen koulutus/työkokemus on. Ilmeisesti järjen juoksussani on jotain vikaa kun en tajua mitä yhteistä kuntohoitajalla/terveydenhoitajalla on ensihoidon kanssa. Mielestäni aiemmat tekstit yllä kuvaavat sitä kuinka spesifi ala ensihoito on ja mitä se vaatii työntekijältä!

Juha Buska
Vieras

#184 Otteita Tornion kaupungin ensihoitopalvelun tarjouspyynnöstä...

24.11.2010 23:17

Tornion kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.6. 2010


TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA

 

"11. OIKEUS HYVÄKSYÄ TAI HYLÄTÄ TARJOUS 


Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Lautakunnalla on myös oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä."

 

"Ammattitaidon osoittaminen
Ammattitaidon osoittamiseksi on suoritettava Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin järjestämät kirjalliset perus- ja hoitotason testit ja kunkin terveyskeskuksen vastuulääkärin tekemät käytännöntason testaukset; tietyt ensihoitotoimenpiteet sekä suorituskykytestit. Ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkossa testausten uusimista 5 vuoden välein (perustaso) ja 2-3 vuoden välein (hoitotaso)."

Vieras
Vieras

#185 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vai ei tarvitse olla huolissaan

24.11.2010 23:23

#140: Vieras - Re: Re: Re: Re: Re: Vai ei tarvitse olla huolissaan 

 Toivottavasti tämä tuleva esimies tajuaa kuinka suuriin saappaisiin on astumassa ja kuinka paljon asioita hänen esimiehenä on hallittava! Hän on niin kokematon ensihoidon saralla, ettei kertakaikkiaan ymmärrä kuinka paljon hänellä on vielä opittavaa. Ja näköjään medgroupille riittää esimiehen pääsyvaatimukseksi, että on muutaman kuukauden ajanut kiireettömiä sairaalasiirtoja piipaa-autolla.  Toivon, että hän tajuaa kunniakkaasti perääntyä esimiehen tehtävistä, ennen kuin ne edes alkaa ja jättää ne jollekin kokeneemmalle!

Juha
Vieras

#186 asialinja...

24.11.2010 23:35

arvoisat Tornion ensihoitopalvelun kollegat:

Muistutan ja toivon, että käytämme omaa nimeämme tällä foorumilla kun viittaamme "meihin Tornion ensihoitajiin". Muistetaan pysyä asiallisella linjalla.
Pieni kulkija
Vieras

#187 Esimiesvalinnasta

25.11.2010 03:29

Hämmästyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa se Tornion esimiesvalinta. He ovat medkruupilla ilmeisesti pähkäilleet jotain tähän suuntaan:

"Hmmm... kummankohan valitsisimme esimieheksi: vuosikausia ensihoitokokemusta ja hyvät esimiestaidot omaavan rautaisen hoitotason ammattilaisen, jolla on hyvä paikallistuntemus ja jota alaiset kunniottavat,
vai
vastavalmistuneen perustason hoitajan, jolla ei ole ensihoitokokemusta nimeksikään, puhumattakaan esimieskokemuksesta, ei myöskään paikallistuntemusta, koska ei ole torniolainen, eikä häntä tulevat alaiset kunnioita pätkääkään.

Jos haluaisimme varman, ammattitaitoisen esimiehen, jolla on homma hanskassa, valitsisimme ehdottomasti ensimmäisen, mutta koska haluamme naiivin, täysin talutushihnassa vedettävän, ensihoidosta mitään tajuamattoman henkilön, valintamme on jälkimmäinen!"
Epätoivoinen Vieras
Vieras

#188 Re: Esimiesvalinnasta

25.11.2010 08:05

#187: Pieni kulkija - Esimiesvalinnasta 

Esimiesvalinta osoittaa täysin millä tasolla Medgroupilla liikutaan. Mutta ovathan he Kustaa Pihan kertoman mukaan hyviä aloittamaan uutta toimintaa! Eikö tämä olisi jo MOT-ohjelman aihe? Tällä tasolla liikutaan Suomessa niin tärkeällä saralla kuin ensihoito. Rahastaminen on pääasia! Voi hyvät päättäjät, ymmärtäkää jo!! Ja varsinkin Tornion päättäjät, perukaa tämä hullutus ajoissa.

Juha Buska
Vieras

#189 Viikko on kulunut ja vastauksia emme ole saaneet!!

25.11.2010 10:13

Me nykyiset Tornion ensihoitotyöntekijät sekä vetoomuksen allekirjoittaneet vaadimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Tornion kaupungin päättäjät ja virkahenkilöt aikovat varmistaa, että uudet ensihoitajat täyttävät ensihoitopalvelussa yleisesti hyväksytyt kriteerit ja laadullista notkahdusta ei pääse syntymään?

2. Miten Tornion kaupungin päättäjät ja virkahenkilöt aikovat varmistaa, että uudella ensihoitopalvelulla on asiantunteva lähijohto ja päivittäistoiminnasta vastaava pätevä vuoroesimiesjärjestelmä?

3. Miksei Tornion kaupunki tarjoa kuntalaisille ensihoitopalvelua, johon ei liity bisnesajattelu - kuten esim. Rovaniemi, Kemi, Raahe ja Kainuu tekevät?

4. Miksi Tornion kaupunki ei tarjoa kahta välittömässä lähtövalmiudessa olevaa ambulanssiyksikköä, vaikka alueella on merkittäviä riskikohteita ja vilkas kauttakulkuliikenne?

5. Eivätkö Tornion kuntalaiset ansaitse päättäjien ja virkahenkilöiden mielestä laadukasta ensihoitopalvelua?

6. Miksi toimiva ensihoitojärjestelmä romutettiin nyt kun toiminta siirtyy uuden terveydenhuoltolain seurauksena viimeistään vuoden 2013 alusta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi?

7. Miten Tornion kaupunki yritti turvata kilpailutuksen aikana kaupungille pitkään töitä tehneille kokeneille ensihoitajille (veronmaksajille, äänestäjille, kuntalaisille) työpaikan tulevan yrittäjän palveluksessa?


Tornion ensihoitajien puolesta:

Juha Buska
Sairaanhoitaja (AMK) / Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja /Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja

Matti Suopajärvi
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja / Luottamusmies SPR Sairaankuljetus Lapin piiri
Vieras
Vieras

#190 Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 10:39

#183: Vieras - Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

No et se sinäkään ole paljoa asioista selvää ottanut ennenkuin tänne kirjoittelet, eli järjenjuoksussasi on siis vikaa:) Kyllähän tämä esimies on ihan sairaanhoitaja (AMK) ja ensihoidon työkokemustakin löytyy eli voit ihan tyytyväisin mielin odotella vuoden vaihdetta ja lopettaa tuon turhan panikoinnin ja kirjoittelun koska se ei tule auttamaan nyt yhtään mitään.

paavo karvinen
Vieras

#191 outoa käytöstä

25.11.2010 11:19

voe helevetti
Toivottavasti kohta ex Torniolainen
Vieras

#192 Ei syytä panikkiin?

25.11.2010 14:04

En kyllä Torniolaisena odottele vuoden vaihdetta tyytyväisin mielin, jos tulevalla ensihoidon vastaavalla on kokemusta muutama kuukausi ja sekin perustason ensihoidosta. Vai ei syytä panikointiin:/ Huh huh.

Vieras

#193

25.11.2010 14:41

päättäjät vauhtia toimintaan vastatkaa ko kysytään ääniä on ainaki turha oottaa tämä nyhverön puoleinen perusturvallisuuspaska sais laittaa vauhtia itteensä tai ottaa itteä niskasta kiinni ja vastata ko kansa kyssyy eihän ihminen voi olla niin tyhmä että se ei uskalla vastata jossaki nettipalstalla vittu miten ne voi kauppaan mennä ilman että joku hyökkää kimppuun. mie ainaki kysyn heti ko näen jossaki liikenteessä
Vieras
Vieras

#194 Re: Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 14:58

#190: Vieras - Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Sillä ei ole mitään väliä vaikka olisikin AMK sairaanhoitaja. Siellä koulussa opiskellaan ensihoitoa niin vähän, ettei se ole kuin pintaraapaisu ko. alasta! Käytännön työssä se sairaanhoitaja vasta oikeasti ensihoidosta jotain oppii. Ja sitä käytännön kokemusta ei tällä vastavalmistuneella esimiehellä ei ole niin paljoa, että pystyisi mitenkään hoitamaan ammattitaidolla esimiehen tehtävät. Ihan naurettavaa, että henkilö, joka on ainoastaan muutaman kuukauden ajanut sairaalasiirtoja, lähtee harjoittelemaan ensihoitoa suoraa esimiestasolta! Olisi vaan ensin kerännyt käytännön kokemusta kentältä muutaman vuoden ja sitten, kun ensihoidosta jotain ymmärtää, alkanut havitella esimiehen paikkaa.

EH-AMK
Vieras

#195 Re: Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 15:02

#190: Vieras - Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Paskat sillä mitään ensihoidon työkokemusta ole! Mummojen kuskaaminen paikasta toiseen ei ole ensihoitoa!!

herää pahvi!
Vieras

#196 Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 15:16

#181: Vieras - Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Katkeruudella tai herjaamisella ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Sehän on vain fakta, että tuleva esimies ei missään nimessä täytä esimieheltä vaadittavia kriteereitä! Ja sitä osaamista ja ammattitaitoa kun ei tule vaikka kuinka pistäis itseään enemmän likoon ja potkis persuksiaan! Sitä saa käytännön kentältä, että sinne vaan kokeneiden oppiin muutamaksi vuodeksi ja pois typerät haaveet esimiesasemasta!

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

25.11.2010 15:24


Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

25.11.2010 17:27Vieras

#199 päättömät

25.11.2010 17:41

Jos nyt palataan juurille eli Tornion päättömiin päättäjiin. Olenko nähnyt niitä viikkoon... en. Otin yhteyttä henkilöön jota äänestin ---> ei vastausta. On muuten niin että se ihminen ei minun ääntäni saa, koskaan.
Vieras
Vieras

#200 Re: Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo

25.11.2010 18:33

#196: herää pahvi! - Re: Re: Nimeä en laita mutta tässä eisimieheksi tulevan ansioluettelo 

Se on sitten torniolaiset vuoden vaihteen jälkeen zumbaa, zumbaa, zumbaa...... Ensihoidosta ei voi enää puhua!!!

Kommentoi adressia