IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ.

Oikeat syylliset esiin
Vieras

#201 Maatalous syyllinen kalakantojen häviämiseen

05.12.2010 21:16

Koskien kunnostus jauhaa paikallaan maatalouden päästöjen takia

Suomen lohijokien kunnostus vaatii maatalouden päästöjen loppumista. Koskien tulevaisuus ja kohtalo on nyt täysin maatalouden käsissä.

Pauliina Louhi on väitöskirjatutkimuksessaan (5.10.2010) selvittänyt, että aikanaan tukinuittoa varten ruopattujen koskien ja jokiemme ennallistaminen ei ole palauttanut vesistöjen kalakantoja. Kalakantojen palautumisen esteenä on Louhin väitöskirjatutkimuksen mukaan suuri maatalouden päästöjen jatkuminen vesistöihin. Eli kääntäen tämä asia menee siten, että niin kauan kun maatalouden annetaan jatkaa vapaata mellastamistaan ja saastuttamistaan, kalakannat suomalaisissa vesistöissä eivät voi palautua eikä liioin koskien kuntokaan voi palata ennalleen. Jälleen kerran saatiin uutta tutkimustietoa siitä kuinka maatalous on suurin syypää. Tutkimuksessa mainittiin pienesä sivuosassa olevan myös turvetuotanto, mutta sen osuus oli hyvin minimaalinen.

Nyt joukolla painostamaan päättäjiä että saataisiin maatalouden päästöt viimeinkin kuriin ja vesistöt kalakantoineen pelastettua!

Kurikkalainen
Vieras

#202 Re: Maatalous syyllinen kalakantojen häviämiseen

05.12.2010 22:07

#201: Oikeat syylliset esiin - Maatalous syyllinen kalakantojen häviämiseen 

Luin hetki sitten myös kyseisen henkilön väitöskirjatutkimusta. Siinä todettiin selkeästi kuinka soilta tuleva kiintoaine saadaan helpolla kuriin nykyisillä menetelmillä, kuten laskeutusaltaat ja pintavalutus. Tämähän nyt toki on tiedossa, tai no tuntuu kirjoituksista päätellen monella tuo tieto olevan vielä kateissa. Maatalouden suuriin päästöihin tuokin tutkimus kohdistaa päähuomion.

Täällä oli kirjoitusta tuossa ketjussa aiemmin tutkijoista ja tutkimuksista. Tämäkin tutkimus on oiva esimerkki siitä kuinka tärkeitä nuo tutkimukset ja niiden tekijät on yhteiskunnalle. Vain näin saadaan oikeaa tietoa jonka perusteella voidaan tehdä asioita oikeammin. Kirjoittaja " oikeat syylliset esiin" on aivan oikealla asialla. Jatketaan tällä linjalla.

ranex
Vieras

#203

05.12.2010 22:55

omassa kunnostus kohde joessa, ph oli paikoin 5 on täysin turhaa kiistää happamuuden alkuperä. Samoin joessa ei ole 30 vuoteen ollut levää, vaan viime kesänä oli. Valumaalueelle avattu 3-4 vuotta sitten ensimmäinen turpeenottosuo ja 2 vuotta sitten toinen. Joen ekologisessa on tapahtunut selkeä muutos huonompaan suuntaan. Maanviljelyä alueella paljon silti joki oli kohtuullisessa kunnossa ennen turpeennostoa.
ranex
Vieras

#204 lisäys edelliseen

05.12.2010 22:57

siis ekologisessa kehityksessä.
ranex
Vieras

#205

05.12.2010 23:03

tutkimuksia toki tarvitaan. Valitettavasti usein ne eivät ole puolueettomia. Useissa tapauksissa tilaajana on vapo. Ei tarvitse olla mikään nero ymmärtääkseen, mitkä intressit painaa vaakakupissa. Taitaisi olla viimeinen toimeksianto, mikäli raportti olisi vahingollinen turpeennostoa ajatellen.
Vieras Pauli Pajunen
Vieras

#206 Re: Maatalous syyllinen kalakantojen häviämiseen

05.12.2010 23:10

#201: Oikeat syylliset esiin - Maatalous syyllinen kalakantojen häviämiseen 

 Asiassa on seuraavakin näkökanta. Turvetuotanto tuo järviin turvemössön, jota maatalouden ravinteet, rikastuttaa. Itselläkin on kokemusta maatalouden päästöistä. Sateiden tuomat päästöt olivat mökkilahdessani kolibakteerien osalta kolmesataaviisikymmentä tuhatta bakteeria sadassa millilitrassa.           Samalla  mitattiin fosforin arvot, jotka olivat monikymmenkertaiset normaaliin verrattuna. Aiemmin joessa oli kalakuolemia, joiden syyksi paljastui heinän puristemehu, josta tutkijoiden lausunnossa sanottiin. Vaikutukseltaan puristenesteen rikastuittava vaikutus on 40-50 kertainen, verrattuna asumajätevesiin verrattuna. Tietysti nämä ovat yksittäisiä, mutta vesistöjen kannalta olisi parempi, jos kaikki rantapellot laitettaisiin luomutuotantoon. Turvetuotanto aiheuttaa happamoitumista joka lisää  särkikalakantoja, jotka tuhoaa fosforillaan vesistöä. Maatalouden päästöt ovat usein paikallisia, joskin merkittäviä, mutta turvetuotanto tuhoaa koko vesireitin, sameuttaen ja sakkauttaen pohjan turvemössöllään, eikä turpeen laajamittaista käyttöä, voi jatkaa ilmastonkaan kannalta. Turvetuotannon haittoja on vaikea kuvitella, jos ei ole itse nähnyt, mitä se vaikuttaa vesistöön.

 

 

Hessu
Vieras

#207 Hyi hyi maatalous

06.12.2010 12:02

Maatalous on maassamme ylivoimaisesti merkittävin vesistökuormittaja. Maataloudesta peräisin olevat ravinteet,pääasiassa fosfori ja typpi, aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja haittaavat vesien käyttöä. Rehevöityminen ilmenee muun muassa vesistöjen umpeenkasvuna, kalalajiston muutoksina,rantojen ja pyydysten limoittumisena sekä levämyrkkyjen aiheuttamina terveysriskeinä.

Suuri osa maatalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta päätyy jokien välityksellä lopulta Itämereen. Ravinteet voivat kulkeutua joissa pitkiäkin matkoja jos matkalla ei ole ravinteita pidättäviä järviä. Maatalouden kuormitus on pääasiassa pelloilta peräisin olevaa, vaikeasti hallittavaa hajakuormitusta.
Peltoviljely on muuttanut maan olosuhteita kauas luonnontilaisesta rikkomalla maan rakennetta ja nostamalla sen ravinnepitoisuutta. Peltohehtaarin vesistökuormitus onkin vähintään kymmenkertainen verrattuna luonnontilaisen metsämaan vesistökuormitukseen. Pelloilta peräisin olevien ravinteiden huuhtoutumista lisäävät runsaat sateet, suuret lannoitusmäärät, helposti läpäisevät maalajit, huonokuntoinen maa, huonot kasvuolosuhteet, alhainen satotaso, aikainen kyntö syksyllä ja kasvipeitteettömyys. Pistemäisiä maatalouden kuormituslähteitä ovat hoitamattomat, liian lähelle vesistöjä sijoitetut kotieläinten jaloittelualueet sekä säilörehujen aumavarastoinnista vesistöihin valuvat puristenesteet.

Vaikka lantavarastot ovat nykyään pääosin ympäristöedellytysten mukaisia, lannan
patteroiminen ja sen aiheuttamat uhkat vesistökuormitukselle ovat lisääntyneet.

Vesistöihin pääsee ravinteiden lisäksi maataloudesta jonkin verran myös erilaisia torjuntaaineita, joista useat ovat vaarallisia ympäristölle ja ihmisille. Suuri osa torjunta-aineista päätyy ruiskutuksissa muualle kuin torjuttavaan kohteeseen. Torjunta-aineita päätyy maaperään lisäksi sateella kasveista huuhtoutumalla, juuriston kautta tai kasvin maatuessa. Torjuntaaineiden haittoja lisää niiden hidas hajoaminen kylmässä ilmastossa.

ranex
Vieras

#208 totta tuokin

06.12.2010 12:14

kaiken tuon päälle, kun ajetaan hapanta turvemössöä päälle on ekokatastrofi valmis. Turpeennostolle tiukka puolueettoman tahon seuranta tai tuotannon lopetus kokonaan, mikä olisi paras vaihtoehto. Maanviljelyyn myös selkeät tiukennukset vesistöjen lähellä. Lannoitteen selkeä vähentäminen sekä riittävät suojakaistaleet ja mahdollisesti kipsin käyttö kriittisissä paikoissa.
Pauli Pajunen
Vieras

#209 Maatalous/Turve

06.12.2010 14:45

Vesien kannalta paras ratkaisu olisi, että molemmat lopetettaisiin, mutta maataloustuotanto on vähän pakon sanelema, toisin, kuin saastuttava turve, joka voitaisiin lopettaa siirtymäajalla. Maatalouden päästöt saataisiin olemattomiin, jos rantapellot ja suoraan vesistöihin laskevat pellot muutettaisiin luomutuotantoon, missä ainoiksi lannoitusmuodoiksi sallittaisiin viherlannoitus, tai tiiviillä alustalla kompostoitu karjanlanta, joka mullattaisiin heti levityksen jälkeen.
Vapon edesvastuuttomuutta kuvaa sekin, että tuotannosta poistuvat, pellot myytäisiin mielellään maatalouskäyttöön, jolloin saataisiin syyttää maataloutta, laskuojista tulevista ravinnekuormista.
Tutkimuksien puolueettomuutta on vaikea arvioida ja epäilyksen varjon heittää aina,
jos tutkimuksen maksajana on tutkimuksen myönteisyydestä hyötyvä taho.
Toivonkin, että me turpeen vastustajat, saataisiin aikaan yhdistys, jossa kaikki haitoista kärsijät, osallistuisivat ainakin oman vesisistönsä tutkimuskustannuksiin ja saataisiin puolueetonta näyttöä päästölähteistä.
M. Kuusisto
Vieras

#210 Turvetuotannon kannalla

08.12.2010 15:35

Laitan myös tänne palstalle kommenttini Lintunevan suojelua vaativasta adressista. Siellä Satu Kauramäki kirjoitti turvetuottajia vastaan ja antoi turvetuottajille nimikkeen "raha-uskovaiset".

En ole itse millään tavalla sidoksissa turvetuottajiin, mutta turvetuotantoa kannatan kylläkin. Niin kauan kuin Suomeen tuodaan tonnikin ulkomailta kivihiiltä tai litrakin öljytuotteita, niin tasan niin kauan on todellakin parempi että tuotamme energiaa omista kansallisista varoistamme. Kaikki raha jää pyörittämään yhteiskuntaamme eikä valu jonnekkin arabimaailman öljysheikeille tai australian kivihiiliteollisuudelle. Tai Venäjän oligarkeille. Tämä yksinkertainen tosiasia vaan ei mene perille kaikkien ajatusmaailmaan. Kansantaloutemme pitäisi saada pyörimään entistä enemmän kotoisilla energialähteillä ja turve on siinä paletissa todella suuressa osassa. Ainakin vielä usean vuosikymmenen ajan. Ja soita meillä riittää. Lisäksi vesistöön kohdistuvat päästöt ovat minimaaliset verrattuna maa- ja metsätalouden päästöihin. Ohessa kommenttini Lintunevan keskustelupalstalta:En ole "rahauskovainen", mutta olen "realiteetti-uskovainen" jos tuollainen nimike sallitaan. Kyllä tämä hyvinvointivaltion perusta on luotu rahalla. Täytyy muistaa aina keskusteluissa mistä Suomi-poloinen on ponnistanut maailman parhaaksi valtioksi, jollaisen meriitin saimme jälleen. Ilman toimeliaisuutta ja todella kovaa yrittämistä ei tähän pisteeseen olisi päästy. Millä Sinä Satu olisit luonut kaikki yhteiskuntamme isot hyvät järjestelmät ellei yritteliäisyydellä, ja siihen kuuluu kyllä se että maksamme veroja ja sillä saadaan yhteiskunta pyörimään. Ja näillä rahavirroilla sitten olemme voineet luoda Suomeen lähes ilmaisen terveydenhuollon, ilmaisen koulutuksen, ilmaiset kouluruuat, tiestöt, vesireitit, lentokentät eli koko infrastruktuurin. Olemme erittäin hyvinvoiva valtio vertailussa muihin. Ja se ollaan huomattu muuallakin maailmassa. Toisenlaista esimerkkiä ei tarvitse kaukaa hakea, katse itään päin siinä tapauksessa. Tai kymmeniin kehitysmaihin. Ja kaikkeen tähän ollaan tarvittu rahaa ja sen ylläpitoon tarvitsemme rahaa joka ikinen päivä.

Virheitä on varmasti tehty vuosikymmenten varrella kaikissa teollisuuden osa-alueissa ja niistä on opittu ottamaan opiksi. Jos tätä huomiota peilataan vaikkapa tässä keskustelussa olevaan teollisuuden alueeseen, eli turvetuotantoon, niin aivan samoin voidaan sanoa että turpeen tuotannossa on edistytty teknologisesti ja ympäristöpoliittisesti isoin askelin. Nykyisellä tekniikalla päästöt vesistöön on saatu minimoitua. Olisipa samalla tavalla myös maa-ja metsätalouden osalta. Ihmettelenkin, kuten niin monet muut, että maa- ja metsätalouden päästöistä vesistöön kaikki on hyvin hiljaa. Tutkimuksissa aivan kiistattomasti osoitetaan kuinka valtavat päästöt näistä tulee. Täällä hienosti joku kirjoittikin, että maa-ja metsätaloutta ei kukaan "uskalla" osoittaa sormella, koska silloin mennään sille alueelle jossa onkin todella suuri joukko suomalaisia jotka ovat niitä ympäristön pahimpia tuhoajia. Joku sanoikin osuvasti vanhaa fraasia käyttäen, että pilkka osuu omaan nilkkaan. Olen tasan samaa mieltä. Turvetuottaja, vaikkapa Vapo Oy, on yksi yritys jota on helpompi osoittaa sormella kuin niitä satoja tuhansia tai yli miljoonaa ihmistä, jotka omistavat maata ja metsiä jotka on "parannettu" kasvukuntoon tuottamaan ja useimmiten ne on vielä lisäksi suosta ojitettu. Ja ilman mitään laskeutusaltaita.

Vaatikaa hyvät luonnonsuojelijat myös maa- ja metsätalouteen samanlaista velvoitetta ja tarkkailua kuin on ollut jo vaikka kuinka kauan turvetuottajilla. Rynnätkää lukitsemaan itsenne vaikkapa sen läheisen maatilan omistajan lietteenlevitysvaunuun, että hän ei sillä pääsisi tekemään erästä pahinta ympäristörikosta. Suomessa tehdään koko ajan samanlaista rikosta kuin yritys nimeltä "Loka-Pojat" joka päästi lokansa suoraan vesistöihin. Kohdistakaa voimanne oikeaan suuntaan. Se suunta vaan ei ole turvetuotanto.

Tutustukaa erilaisiin aineistoihin, tutkimustietoihin ym. niin pääsette jyvälle Suomen todellisista saastuttajista.
Taisto Holla, Mieskonmäki

#211 Re: Turvetuotannon kannalla

08.12.2010 20:44

#210: M. Kuusisto - Turvetuotannon kannalla 

Mistä näitä saman virren veisaajia oikein sikiää, että maa- ja metsätalous olisi suurin vesistöjen saastuttaja, varmaan noita maatalouden päästöjä on tutkittu enemmän, mutta turveteollisuuden todellisia päästöjä ei vielä tähän päivään mennessä ole tutkinut kukaan.

Mitä tulee siihen, että emme ole tutustuneet erilaisiin aineistoihin ja tutkimustietoihin olet väärässä, olemme hyvin perillä erilaisista tutkimuksista, mutta ovat olleet kylläkin kovin saman sorttisia, ikään kuin ”copy” käskyllä tehtyjä. Mikään puolueeton taho noita tutkimuksia ei ole tehnyt, vaan tutkimuksen on tehnyt monikansallinen yritys joka suunnittelee voimalaitoksia ympäri maailman, kuka nyt omaa oksaansa sahaisi poikki, tekemällä ympäristöselvityksen tai vesitutkimuksen totuuden mukaisesti.

Suomihan on tunnetusti poukkoilevan verotuksen maa, jossa välillä ei tiedetä missä oikein mennään, verotetaan ympäristöystävällisiä polttoaineita, kuten maakaasua, suositaan verotus teknisesti kaikkein saatuttavampia polttoaineita, kuten turvetta.

Ja kun sitä puuta polttohakkeena ei Suomesta saa tarpeeksi, tuodaan sitten ulkoa, tiedän että haketta laivataan Suomeen tälläkin hetkellä ja eräät varustamot ovat varautuneet siihen jo.

Aimo Kiukas
Vieras

#212 Parempi vaihtoehto!

08.12.2010 22:39

vesistöjä saastuttava turve energia on syytä vaihtaa nopeammin uusiutuvaan puuenergiaan!
Martti Peltola
Vieras

#213 Turvekeskustelun todellisuus

09.12.2010 00:24

Kiinnostava ja varsin paljastavakin ilmiö on, että turpeenkaivuuta voimakkaasti puolustavat tahot ovat joukolla ja kovin sanoin kääntäneet soiden tuhoamista ja turpeenkaivuun suurhaittoja käsittelevän keskustelun suomalaista maataloutta vastaan. Ehkä maatalousväestönkin on syytä avata silmät taustalla häärivien turveteollisuuden lobbareiden todelliselle karvalle?

Tule mukaan puolustamaan upeaa Vapon uhkaamaa Lintunevaa!

http://www.adressit.com/lintuneva

Metsänhoitaja
Vieras

#214 Puu ei riitä korvaamaan turvetta

09.12.2010 11:47

Laitetaanpa tänne keskusteluun faktatietoa. Puhutaan paljon siitä, kuinka hirveän paljon meillä Suomessa on puuta. No totuushan on kuitenkin se, että Suomen soissa on turvetta yli 96 miljardia m3. Metsissämme on puuta vain 1,9 miljardia m3. Turvetta on siis noin viisikymmentä kertaa enemmän kuin puuta.

Vaarana puun nopean käytön lisäämisessä on se, että liian suuri läpimittaista puuta alkaa mennä hakkeeksi. Se taas ei ole kansantaloudellisesti järkevää. Kaikki mahdollinen puu mitä voidaan jatko-jalostaa on ohjattava jalostuslaitoksiin eikä missään tapauksessa voimaloiden polttokattiloihin. Tuo olisi hölmöläisten puuhaa.

Turpeen määrä verrattuna puuhun on siis todella suuri, valtava. Ei kai luulisi kenenkään intresseissä olevan se, että kotimaasta saatavaa energiaa ei käytettäisi. Olisihan se nyt hölmöläisten hommaa olla sitä hyödyntämättä. Jokainen maa maailmassa haluaa hyödyntää kotoista energialähdettään, oli se laatuaan mitä hyvänsä. Meillä täällä Suomessa on hitaasti uusiutuvaa biomassaa turvetta, nopeammin uusiutuvaa puuta, tuultakin hiukan. Toisilla mailla on sitten mitä kenelläkin, mutta kaikki tosiaankin hyödyntävät oman maansa tuotteita. Useimmilla mailla on vain fossiilista, mutta eivät hekään siitä luovu ennenkuin se resurssi on käytetty. Ei kai kukaan kuvittele että esim Norja lopettaisi öljyn ja maakaasun tuotannon, tai että Lähi-Idän sheikit samalla tavoin olisi lopettamassa öljyn pumppaamisen maaperästään. Miksi meidän tulisi luopua omista energiaresursseistamme? Tuotannon päästöt vesistöihin ovat tutkitusti häviävän pienet.

Venäjän maakaasun varaan ei kai tosissaan kukaan halua, ei ainakaan ennenkuin Venäjä alkaa käyttäytyä kuten normaaliin markkinatalouteen kuuluu. Venäjän politiikassa on vielä aivan liian paljon sellaisia arvaamattomia tekijöitä ja muuttujia ettei sellaisen varaan voi Suomen energiahuoltoa rakentaa. Niin paljon huonoja esimerkkitapauksia on ollut, viime talvena viimeksi.

Vielä lisäksi on muistettava, kun täällä puhuttiin "raha-uskovaisista", että turveteollisuushan jättää Suomeen noin 500 miljoonan potin hyödyttämään kansantalouttamme. Tästä summasta on vähennetty ne muutamat miljoonat, jotka tulevat tukena. Tätäkin tuki-osuutta tarkoituksellisesti liioitellaan lähes poikkeuksetta. Puuta tietysti pitää alkaa käyttämään yhä enenevässä määrin, mutta kuten sanottua sen riittävyys asettaa omat rajansa. Ja jo nykyisin puuta tuodaan ulkomailta, tuossa ei todella ole mitään järkeä. Itä-Suomen voimaloihin on ajettu jo pitkät ajat haketta Venäjältä koska sitä ei ole tarjolla riittävästi Suomen puolella kohtuullisella etäisyydellä voimalaitoksista.

Käytetään siis turvetta ainakin nykyisessä laajuudessa, meidän omaa kansallista energian raaka-ainettamme.

suokukko
Vieras

#215 OK turpeeelle, EI puhdistamattomille päästövesille

09.12.2010 18:36

Allekirjoittaessani tämän tarpeellisen adressin, tein sen adressin vaatimuksiin liittyen. Tässähän on jo monasti todettu, ettei turvetuotantoa vastusteta vaan vaaditaan turvesoilta tulevien päästövesien puhdistamista. Eipä sotketa näitä kahta asiaa! Ei ole mahdottomuus saada kaikkia jätevesiä kunnolliseen kuntoon mikäli turvetuottajat, etenkin isoin eli Vapo Oy, on valmis investoimaan kunnon puhdistuslaitoksiin.
Mitä luultavammin yhä useampi em. vaatimusta ajava allekirjoittanut alkaa kypsyä noihin
erilaisten metsänhoitajien ym. selityksiin tutkimuksista ja maatalouden päästöistä ja liittyy koko turvetuotantoa vastustavien joukkoon. Tai ehkä halutaankin nostattaa mannviljelijät ja turpeentuottajat vastakkain...
Mites se menikään vanha sanonta; tutkimus, tilasto ja valhe.
Pauli Pajunen
Vieras

#216 Metsänhoitaja ja muut turpeenpuolustajat

09.12.2010 23:49

Ilmottautukaa ensi-kesänä retkelle, jossa me omakohtaisesti haitat kokeneet ja nähneet esittelemme teille turpeen ja ojitusten haitat.
Metsässä voi kävellä, näkemättä vettä, mutta vedessä ei voi olla näkemättä haittoja.
Turpeenvastustajat, ensi-kesänä on aika nostaa asiat näkyviin ja tuoda ne esille.
Samaa jankutustahan tässä vedetään puolin ja toisin, niin miksi emme vie näytteitä
Eurooppalaisten päättäjien näkyviin. Toreja kyllä riittää, jos Suomen maine kestää
pilata, vielä puhtaan maan maineessa oleva maa, niin mitä emme tekisi, jos kansallisomnaisuutemme on uhattuna päättäjien ahneuden takia.
Mielestäni maapalloa on tuhottu ihan tarpeeksi öljyllä, ei tätä enää tarvitse tuhota turvetta polttamalla ja valutusvesiä laskemalla vesiä pilaamaan.
Suomen valtit tulevaisuudessa olisivat matkailijoille puhdas luonto, eksoottiset suot, puhtaat ja runsaat vesivarat, Kalaisat järvet, mutta turpeen ja muiden saastuttajien myötä nämä jäävät haaveeksi. Turpeen tuottama hyöty on todella pieni,
jos lasketaan menetetyt virkistysrannat, tai jos ajatellaan suomalaisten syövän kotimaista kalaa vajaalla 100, niin tuo 500 miljoonaakin on mennyt jo siihen.
Järvikalan syönti lisääntyy kokoajan, jos vetemme antavat siihen mahdollisuuden.
Päästöjen myötä maksamme jatkossa entistä enemmän, sillä onneksi kaikkialla ei katsota turpeen tuprutusta, niin kuin täällä puolustajat.
Ilmasto tekee jo nyt tuhojaan myrskyjen muodossa, ja kumpa ei kävisi näin.
MYRSKYTUULET
Ken Kiotoon ei taipua voi, niin siellä myrskytuulet kiivaimmin soi.
Rahanahneus rantaan jäljet jättää, ojenna ei luonto kättään.
Öljyn valtaa koettelevat myrskytuulet. Kalpenevat viimein päättäjien huulet.
Ei auta mainen valta, ei rahan mahti, ei Bushin luoma taloudenkaan tahti.
Rantahiekkaan tyrskyt lyövät, hiekan siitä syövät.
Sortuu muurit, hukkuu talot, sammuu ranta-rakennusten valot.
Ney Orleanssin valtas meri, surun, suuren tuotti. Bush vain rahakoneistoonsa luotti,
kun taas öljyn hinnan nousu, hyvin tuotti. Ei paina siinä ihmishenki, olethan vain yhteiskunnan renki. Köyhä kansa maksajaksi saatiin, teollisuus, vain tuottavuutta vaatii. LUONTO ITKEE 1.
Kuinka itkee meri? Kuinka itkee maa, ihmisen tekoja saastuttamaa?
Raivopäinä yltyy myrskyt. Saapuu rantaan kuolon tyrskyt, myrskyn luoden, surun tuoden. Kuinka itkee ihminen menetettyä ystävää? Kuinka itkee lapsi äitiään?
Kuinka äidin sydän, toivoo ja odottaa, lasta saapuvaa?
Luonto ei armahda, luonto ei sääli. Ei ole ihmisen osa siinä niin häävi.
Päättäjät tien meille sanelee. köyhä kansa, vain luojalta armoa anelee.
Hintako ahneuden tämä?
Varoitus vai opetusko lie? Lopussa kohta on ihmisen ahneuden tie.
Luonto jo voimansa näyttää. Suurtuhot maát, se jo tulvilla täyttää.
Kyyneleensä se heittää, niillä se alleen meidät peittää.
Öljy on hyvää. Ahneus syvää. Ihminen tiedä jo milloin, et luonnolle piisaa.
Milloin on tekosi sille jo liikaa?
LUONTO ITKEE 2
Ihminen luonnolle tehnyt oot mitä? Mietitkö koskaan sitä?
Turpeet, lannat, oot veteen luonut. Taudit oot linnuille suonut.
Saaneet on tautinsa ihmisten myötä. Ihmisten tehtyä ahneuden työtä.
Vaarassa oma nokkas jo lie. Mihin käykään tää ihmisten, ahneuden, kilpailun tie?
Tuholta kaikki jo näyttää. Joudut sä järkesi, voimasi, taitosi käyttään.
Nero sä olevas luulet. Ehkä jo vastaista jälkiviisaiden sanovan kuulet.
Loppuuko keinosi sulta? Peittääkö virheesi vehreä multa?
Vai keksitkö vielä? Jatkatko elämän tiellä?

ranex
Vieras

#217 täyttä hölynpölyä

10.12.2010 02:10

päästöt tutkitusti pienet??? Joopa joo vapo ihan itse tutkinut. Todella luotettavaa. Kalataloudellisia haittoja he katsoivat aiheutuneen 300€ edestä, tämä kotijoessa todettu kompensaatiotarve, toiminta ja vesistöjen arvon vähättely on todella törkeää. Turpeen nosto nykyisellä touhulla tuhoaa vesistöt ja kalat piste. Esim. särkikannat räjähtäneen käsiin kotijoessa, joita ei joessa juurikaan aiemmin ollut. Turpeen nosto on puhtaasti tulonsiirtoja mutkan kautta omaan taskuun. Turha ympätä siihen mitään ylevää kansallisromantiikkaa. Pieni poliittinen ahne porukka poimii rahat ja muut saa pilatut vedet. Puhdistus menetelmät on mutta liian kalliit. Typerykset, kun ovat puhtaalle luonnolle antaneet aivan olemattoman arvon.
faktatieto
Vieras

#218 Re: täyttä hölynpölyä

10.12.2010 11:18

#217: ranex - täyttä hölynpölyä 

Vapo ei todellakaan itse ole missään tekemisissä näytteenoton kanssa. Näytteet ottaa ja analysoi laboratoriossa jokin vesialan konsulttitoimisto. Tällainen väite että jokin kummallinen "salaliitto" olisi näytteiden ottamisen ja niiden analysoinnin takana pongahtaa esiin aina vähän väliä. Melko kummallista heittää keskusteluihin aivan väärää tietoa.

Turvetuotannon aiheuttama fosfori-, typpi ja kiintoainekuormitus lasketaan laboratoriossa analysoitujen vesinäytteiden sekä mitatun virtaamatiedon pohjalta. Suomessa veden määrä mitataan pääasiassa jatkuvatoimisilla mittareilla. Näin saadaan kaikki mahdolliset vesivirtauspiikit esim rankkasateiden jälkeen esille. Vesistöjen kuormituslaskelmat tekee kootusti Pöyry Oy joka on alallaan ehkä Suomen paras. Yhtiö on myös kansainvälisesti erittäin arvostettu toimija.

Lisäksi koko ajan tehdään monen täysin ulkopuolisen instanssin toimesta erilaisia tutkimuksia turvetuotannon päästöistä.

 

Taisto Holla, Mieskonmäki

#219 Re: Re: täyttä hölynpölyä

10.12.2010 12:09

#218: faktatieto - Re: täyttä hölynpölyä 

Mutta ei voi välttyä ajatukselta, että tulokset olisivat jollain tavalla uskottavia jos toimii laajalla rintamalla energiateollisuudessa, kuten seuraavasta linkistä käy ilmi:

http://www.poyry.fi/Toimialat_ja_palvelut/Sahko_ja_lampo.html 

Turveteollisuuden olisi jo vihdoin ja viimein syytä lopettaa selitykset fosforin ja typen aiheuttamista haitoista ja keskittyä humuksen ja kiintoaineen aiheuttamiin haittoihin ja niiden tutkimiseen vesistöistä. 

ranex
Vieras

#220

10.12.2010 20:14

no minkä ihmeen takia tilaajana on vapo häh! Onko se jotenkin avointa ja puolueetonta?
ranex
Vieras

#221

10.12.2010 20:20

miksi sitten ns 24 h mittauksilla tulee totaalisen eri tulos? kuormitus vaihtelee rajusti, jopa 30 min välein. Vapo ottaa itselle edullisen datan ja täten saa paremman tuloksen. Ihmeellinen yhteen sattuma on myös, että aina kun turvesuo avataan alkaa alapuoliset vesistöt ja kalalajit kärsiä. Se ketä tämän kiistää on valehtelija.
Pauli Pajunen
Vieras

#222 Vapon käyttämät kemikalit

10.12.2010 22:01

Selvitelläänpäs seuraavaksi Vapon käyttämät kemikaalit, kun eivät itse vaivaudu kertomaan nimiä, vaan kertovat niitä käytettävän juomavesien puhdistuksessa.
On aivan eri-asia käyttää kemikaleja tietyllä virtauksilla, kuin hallitsemattomilla virtauksilla.
Vesien puhdistuskemikaaleilla on taipumus tappaa pohjaeliöstöä, niin selkärankaisia, kuin selkärangattomiakin.
Herättää ajatuksia, mitä ne aiheuttaa kaloja käyttäville ihmisille?
Pauli Pajunen
Vieras

#223 Vapon teettämiä tutkimuksia

11.12.2010 00:18

Soiden päästöistä tutkitaan pieni osa ja siitäkin Vapo tutkituttaa niitä päästöjä, jotka ei vaikuttaisi turpeen nostoon. Suot sisältää raskasmetalleja, rautaa,
sinkkiä, kuparia, elohopeaa, uraania, kadmiumia, lyijyä, tinaa, alumiinia ja
vesistöjen kannalta haitallista rikkiä, joka happamoittaa vesiä.
Nämä kaikki päästöt sallitaan yhteiskunnan suojeluksessa, vastoin kansainvälisiä näkemyksiä.
ranex
Vieras

#224 juuri noin

11.12.2010 11:58

näinhän se menee mitataan ainoastaan itselle edullisia asioita ja valikoivasti. Tsernobylistäkin saataisiin terveydelle edulliset tulokset tuota metodia käyttäen.
ranex
Vieras

#225

11.12.2010 16:41

Eihän turpeennostosta oikeasti ketään jaksaisi valittaa, jos ei siitä aiheutuisi suuria haittoja. Osa kemikaaleista lienee ns sakkauttajia, jotka pudottaa kiintoaineksen kutevien kalojen iloksi paksuksi limamössökerrokseksi pohjaan ja sieltä se sitten ei ihan heti poistukkaan. miten vapo on tutkinut tätä asiaa?? vastaus: ei mitenkään, kun heidän puheiden mukaan kyseinen kiintoaines projisoituu mystisesti jostain muualta. kummaa kyllä aina kiintoaineskertymien ilmaannuttu läheltä löytyy turpeennostoalue. olikohan jotain yhteyttä, olisikohan?

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?